ដប់ប្រាំ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
១៤ ១៥ ១៦
    Cardinal : ដប់ប្រាំ
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំ

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំ (dop pram)

  1. fifteen
    Khmer numeral: ១៥
Previous: ដប់បួន or ១៤
Next: ដប់ប្រាំមួយ or ១៦