ដប់ប្រាំបី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
១៧ ១៨ ១៩
    Cardinal : ដប់ប្រាំបី
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំបី

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp pram ɓəj/

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំបី (dop pram bəi)

  1. eighteen
    Khmer numeral: ១៨
Previous: ដប់ប្រាំពីរ or ១៧
Next: ដប់ប្រាំបួន or ១៩