ប្រាំបី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
    Cardinal : ប្រាំបី
    Ordinal : ទីប្រាំបី

Etymology[edit]

ប្រាំ (pram, five) + បី (bəi, three)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ប្រាំបី (pram bəi)

  1. eight
    Khmer numeral:
Previous: រាំពីរ or
Next: ប្រាំបួន or