ប្រាំបួន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
១០
    Cardinal : ប្រាំបួន
    Ordinal : ទីប្រាំបួន

Etymology[edit]

ប្រាំ (pram, five) + បួន (buən, four)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ប្រាំបួន (pram buən)

  1. nine
    Khmer numeral:
Previous: ប្រាំបី or
Next: ដប់ or ១០