Appendix:Finnish conjugation

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

KOTUS numbering[edit]

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KOTUS, officially translated as Research Institute for the Languages of Finland) lists 27 conjugation types for Finnish verbs, as listed below.

Some types are far more common than others, as indicated by the Wiktionary entry counts.

KOTUS infinitive present imperfect conditional potential imperative participle imperfect Wiktionary
entries
I 1.sg 3.sg past passive
52 sanoa sanon sanoi sanoisi sanonee sanokoon sanonut sanottiin 1,893
53 muistaa muistan muisti muistaisi muistanee muistakoon muistanut muistettiin 2,034
54 huutaa huudan huusi huutaisi huutanee huutakoon huutanut huudettiin 346
55 soutaa soudan souti
sousi
soutaisi soutanee soutakoon soutanut soudettiin 14
56 kaivaa kaivan kaivoi kaivaisi kaivanee kaivakoon kaivanut kaivettiin 71
57 saartaa saarran saarsi
saartoi
saartaisi saartanee saartakoon saartanut saarrettiin 5
58 laskea lasken laski laskisi laskenee laskekoon laskenut laskettiin 37
59 tuntea tunnen tunsi tuntisi tuntenee tuntekoon tuntenut tunnettiin 2
60 lähteä lähden lähti
läksi
lähtisi lähtenee lähteköön lähtenyt lähdettiin 5
61 sallia sallin salli sallisi sallinee sallikoon sallinut sallittiin 378
62 voida voin voi voisi voinee voikoon voinut voitiin 774
63 saada saan sai saisi saanee saakoon saanut saatiin 14
64 juoda juon joi joisi juonee juokoon juonut juotiin 15
65 käydä käyn kävi kävisi käynee käyköön käynyt käytiin 6
66 rohkaista rohkaisen rohkaisi rohkaisisi rohkaissee rohkaiskoon rohkaissut rohkaistiin 285
67 tulla tulen tuli tulisi tullee tulkoon tullut tultiin 795
68 tupakoida tupakoin
(tupakoitsen)
tupakoi
(tupakoitsi)
tupakoisi
(tupakoitsisi)
tupakoinee tupakoikoon tupakoinut tupakoitiin 52
69 valita valitsen valitsi valitsisi valinnee valitkoon valinnut valittiin 53
70 juosta juoksen juoksi juoksisi juossee juoskoon juossut juostiin 4
71 nähdä näen näki näkisi nähnee nähköön nähnyt nähtiin 8
72 vanheta vanhenen vanheni vanhenisi vanhennee vanhetkoon vanhennut vanhettiin 149
73 salata salaan salasi salaisi salannee salatkoon salannut salattiin 809
74 katketa katkean katkesi katkeaisi
(katkeisi)
katkennee katketkoon katkennut katkettiin 183
75 selvitä selviän selvisi selviäisi selvinnee selvitköön selvinnyt selvittiin 53
76 taitaa taidan taisi taitaisi taitanee
tainnee
taitakoon tainnut
taitanut
taidettiin 3
3.sg
77 kumajaa kumaji kumajaisi 5
78 kaikaa kaikaisi 31