Appendix:Swadesh lists for Afro-Asiatic languages

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a Swadesh list for Afroasiatic languages; currently it only contains Semitic languages.

Notes on Romanization:

 • a, e, i, o and u stand for the vowels of hat [a], get [ɛ], heat [i], hot [ɔ] and fool [u] in British English.
 • â, é, ó stand for the vowels of father [ɑ], day [e] and core [ɒ].
 • ā, ē, ī, ō and ū stand for the same vowels as without the accent, but pronounced longer. [aː], [ɛː], [iː], [ɔː], [uː]
 • b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y and z stand for their equivalents in English.
 • θ stands for the th of English thick. [θ]
 • ð stands for the th of English this. [ð]
 • j stands for the j of English job. [dʒ]
 • g stands for the g of English good. [ɡ]
 • x stands for the sound of German ch in Ach! or j in Spanish jota. [x]
 • ğ stands for the voiced counterpart of x, much as Spanish intervocalic g. [ɣ]
 • š stands for the sh of English ship. [ʃ]
 • ħ stands for the typical rough h sound of Semitic languages. [ħ]
 • ʿ stands for the voiced counterpart of ħ. [ʕ]
 • ʾ stands for the glottal stop of cockney English boʼle ('bottle'). [ʔ]
 • q stands for a k sound produced from the back of the mouth. [q]
 • , , and stand for the sounds derived from t, s, d and z/ð. These are called the pharyngealized, emphatic, or velarized sounds. They affect the sound of the consonants and vowels that follow or precede; they are made by constricting the pharynx during the articulation of the sound. [tˤ], [sˤ], [dˤ], [zˤ]/[ðˤ]

Since this page contains mostly ancient languages, the Hebrew romanization has been chosen to correspond to the pronunciation of Tiberian Hebrew, rather than to modern Israeli Hebrew. This means that the following developments of Hebrew are not to be taken into account:

 • ħ and x merge into x;
 • w and v merge into v;
 • q and k merge into k;
 • g and ğ merge into g;
 • d and ð merge into d;
 • t, , and θ merge into t;
 • ʿ and ʾ merge into a glottal stop (ʾ)
 • emphatic becomes a non-emphatic affricate ts.

List[edit]

English Arabic Romanized
Arabic
Hebrew Romanized
Hebrew
Syriac Romanized Syriac Romanized Akkadian Ge'ez Romanized Ge'ez Maltese
1 I أنا ʾána אני, אנכי ʾani, ʾânóxi ܐܢܐ ʾenā anāku አነ ʾana jiena, jien
2 you أنت ,أنت ʾanta m, ʾanti f אתה, את ʾattâ m, ʾat f ܐܢܬ m, ܐܢܬܝ f ʾat m, ʾat(ti) f atta m, atti f አንተ, አንቲ ʾanta m, ʾanti f inti, int
3 he هو húwa הוא hu ܗܘ hu šū ውእቱ wəʾətu huwa, hu
4 we نحن náħnu אנחנו ʾanaħnu ܚܢܢ, ܐܢܚܢܢ ħnan, (ʾ)naħnan nīnu ንሕነ nəħna aħna
5 you أنتم m, أنتن f, أنتما m/f dual ʾántum m, ʾantunna f, ʾantumā m/f dual אתם, אתן ʾattem m, ʾatten f ܐܢܬܘܢ m, ܐܢܬܝܢ f ʾattōn m, ʾattēn f attunu m, attina f አንትሙ, አንትን ʾantəmu m, ʾantən f intom
6 they هم m, هنf, هما m/f dual hum m, húnna f, humā m/f dual הם, הן hém m, hén f ܗܢܘܢ m, ܗܢܝܢ f hennōn m, hennēn f šunu m, šina f እሙንቱ, እማንቱ ʾəmmuntu m, ʾəmmāntu f huma
7 this هذا m, هذﻩ f hāðā m, hāðihi f הזה ,זה ,זו, זאת ze m, zó, zóθ f ܗܢܐ m, ܗܕܐ f hānā m, hāðē f annû -, ዝንቱ, /ዛቲ zə-, zəntu m, zā/zāti f dan m, din f
8 that ذلك m, ﺫﺍﻙ m, تلك f, تيك ðālika m, ðāka m, tílka f, tika f ההוא, ההיא hahu m, hahi f ܗܘ m, ܗܝ f hāw m, hāy f šū, ullû ዝክቱ zəktu dak m, dik f
9 here هنا hunā הנה ,פה pó, hinné ܗܪܟܐ harkā annânu ዘየ zaya hemm
10 there هناك, هنالك hunāka, hunālika שם šâm ܬܡܢ tammān ህየ həyya hawn
11 who من man מי mi ܡܢ man mannu መኑ mannu min
12 what ما, ماذا mā, māðā מה ma ܡܐ, ܡܢ, ܡܢܐ, ܡܘܢ mā, mān, mānā, mōn mīnu ምንት mənt xi
13 where أين ʾáyna איפה, אנה ʾéfo (where is), ânâ (where to) ܐܝܟܐ ʾaykā አይቴ ʾayte fejn
14 when متى matā מתי mâθay ܐܡܬܝ ʾemmaθ(i) ሚጊዜ mi-gize meta
15 how كيف káyfa איך éx ܐܝܟܢ, ܐܝܟܢܐ ʾaykan, ʾaykannā ana mīni, ammīni እፎ ʾəffo kif
16 not ما, لا, لم mā (past), lā (present), lam (perfect) לא, אל ló, al ܠܐ ul, lā ʾi ma
17 all كل kull כל kól ܟܠ kol kalû ኲል kʷəll kollu m, kollha f/pl
18 many كثير kaθīr הרבה harbé ܣܓܝ saggi mādu ብዙሕ bəzuħ ħafna
19 some بعض, كم baʿḍ, kam כמה kammâ ܟܡܐ kmā ስፍን səfn
20 few قليل qalīl מעט m'ʿaṭ ܒܨܝܪܐ bṣīrā ኅዳጥ ḫədāṭ ftit
21 other آخر, أخرى, أخر āxar m, ʾúxrā f, ʾúxar pl אחר, אחרת, אחרים, אחרות ʾaħér m, ʾaħeret f, ʾaħérim m pl, ʾaħéróθ f pl ܐܚܪܢܐ m, ܐܚܪܬܐ f (ʾa)ħrenā m, (ʾa)ħretā f šanû ካልእ kāləʾ ieħor m, oħra f, oħrajn pl
22 one واحد, واحدة wāħid m, wáħda f אחד, אחת ʾeħâd m, ʾeħâθ f ܚܕ m, ܚܕܐ f ħað m, ħðā f ištēn m, ištēt f አሀዱ ʾaħadu wieħed m, waħda f
23 two اثنان, اثنين, اثنتان, اثنتين ʾiθnān, ʾiθnáyn m, ʾiθnatān, ʾiθnatáyn f שנים, שתים š'nayim m, š'tayim f ܬܪܝܢ m, ܬܪܬܝܢ f trén m, tartén f šinā m, šittā f ክልኤቱ kəlʾetu tnejn
24 three ثلاثة, ثلاث θalāθa m, θalāθ f שלשה, שלש š'lóšâ m, šâlóš f ܬܠܬܐ m, ܬܠܬ f tlāθā m, tlāθ f šalāš m, šalāšat f ሠለስቱ śalastu tlieta
25 four أربعة, اربع ʾárbaʿa m, ʾárbaʿ f ארבעה, ארבע ʾarbâʿâ m, ʾarbaʿ f ܐܪܒܥܐ m, ܐܪܒܥ f ʾarbʿā m, ʾarbaʿ f erbe m, erbet f አርበዕቱ ʾarbaʿtu erbgħa
26 five خمسة, خمس xámsa m, xams f חמשה, חמש ħamiššâ m, ħâméš f ܚܡܫܐ m, ܚܡܫ f ħamšā m, ħammeš f xamiš m, xamšat f ኀመስቱ ḫamastu ħamsa
27 big كبير kabīr גדול gâðól ܪܒܐ, ܟܒܝܪܐ rabbā, kabbīrā rabûm ዐቢይ ʿabiyy kbir
28 long طويل ṭawīl אָרֹךְ âróx ܐܪܝܟܐ ʾarrīxā ነዋኅ nawwāḫ twil
29 wide رحب, واسع raħb, wāsiʿ רחב râħâv ܪܘܝܚܐ, ܦܬܝܐ rwīxā, paθyā ርሑብ rəħub wiesa'
30 thick سميك samīk עב ʿâv ܥܒܝܛܐ ʿvīṭā ገዙፍ gazuf oħxon
31 heavy ثقيل θaqīl כבד kâvéð ܢܛܝܠܐ, ܝܩܘܪܐ nṭīlā, yaqqurā kabtu ከቡድ kabud tqil
32 small صغير ṣağīr קטן qâṭân ܙܥܘܪܐ zʿōrā ṭexru ንኡስ nəʾus żgħir
33 short قصير qaṣīr קצר qâṣâr ܟܪܝܐ karyā karû ኅጹር ḫəṣur qasir
34 narrow ضيق ḍáyyiq צר ṣâr ܥܝܩܐ ʿīqā qatnu ጸቢብ ṣabib dejjaq
35 thin رقيق raqīq דק daq ܪܩܝܩܐ, ܛܠܝܚܐ raqqīqā, ṭlīħā qatnu ቀጢን/ደቂቅ qaṭin/daqiq rqiq
36 woman امرأة ʾimráʾa אשה ʾiššâ ܐܢܬܬܐ ʾattəθā sinništu ብእሲት bəʾəsit mara
37 man
(adult male)
رجل rájul איש ʾiš ܓܒܪܐ gavrā zikaru ብእሲ bəʾəsi raġel
38 man
(human being)
انسان ʾinsān אדם, אנוש ʾâðâm, ʾənōš ܐܢܫܐ ʾənāšā awīlu ሰብእ/ሰብኣዊ sabəʾ/sabʾāwi bniedem
39 child ولد walad ילד yeleð ܝܠܘܕܐ yalluðā ṣexru, māru ሕፃን/ወልድ, ወለት ħəḍān/wald (m.), walatt (f.) tifel
40 wife زوجة záwja אשה ʾiššâ ܐܢܬܬܐ ʾattθā aššatu ብእሲት bəʾəsit mara
41 husband بعل baʿl בעל baʿal ܒܥܠܐ baʿlā mutu ምት/በዓል mət/baʿāl żewġ
42 mother أم ʾumm אם ʾém ܐܡܐ ʾemmā ummu እም ʾəmm omm
43 father أب ʾab אב ʿâv ܐܒܐ ʾavā abu አብ ʾab missier
44 animal حيوان ħayawān חיה ħayyâ ܚܝܘܬܐ ħayyuθā አርዌ ʾarwe annimal
45 fish سمكة sámaka דג dâğ ܢܘܢܐ nūnā nūnu ዓሣ ʿāśā ħuta
46 bird طير, عصفور ṭayr, ʿaṣfūr צפור, עוף ṣippór, ʿóf ܛܝܪܐ, ܨܦܪܐ ṭayrā, ṣefrā iṣṣūru ዖፍ ʿof għasfur
47 dog كلب kalb כלב kelev ܟܠܒܐ kalbā kalbu ከልብ kalb kelb
48 louse قملة qámla כנה kinnâ ܩܠܡܐ qalmā uplu ቍማል qʷəmāl
49 snake حنش ħanaš נחש nâħâš ܚܘܝܐ ħewyā ṣēru አርዌ ምድር/ተመን ʾarwe mədr/taman serp
50 worm دودة dūda תולעת tólaʿat ܬܘܠܥܐ tawlʿā ዕፄ ʿəḍe dudu
51 tree شجرة šájara עץ ʿéṣ ܐܝܠܢܐ ʾilânā iṣu ዕጽ ʿəṣ siġra
52 forest غابة ğāba יער yaʿar ܥܒܐ ʿāvā ዖም ʿom
53 stick عصا ʿaṣā מקל maqqél ܩܝܣܐ qaysā ቀስተም/መቅርዕ qastam/maqrəʿ
54 fruit فاكهة fākiha פרי p'ri ܦܐܪܐ pérā ፍሬ fəré frott
55 seed زرعة zarʿa זרע zeraʿ ܙܪܥܐ zarʿā zēru ዘርአ/ብዝር zarʾ/bəzr żerriegħa
56 leaf ورقة wáraqa עלה ʿâle ܛܪܦܐ ṭarpā ቈጽል qʷaṣl werqa
57 root جذر jaðr שרש šóreš ܫܪܫܐ šeršā šuršu ሥርው śərw għerq
58 bark قلف qilf קלפה q'lippâ ܩܠܦܬܐ qlāftā ቅርፍት qərəft qoxra
59 flower زهرة záhra פרח perah ܗܒܒܐ habbāvā ጽጌ ṣəgé fjur
60 grass حشيش ħašīš דשא dešeʾ ܓܠܐ gillā dīšu ሣዕር śāʿər ħaxix
61 rope حبل ħabl חבל ħevel ܚܒܠܐ ħavlā eblu ሐብል ħabl ħabel
62 skin جلد jild עור ʿór ܓܠܕܐ geldā gildu ማእስ māʾs ġilda
63 meat لحم laħm בשר bâsâr ܒܣܪܐ besrā ሥጋ śəgā laħam
64 blood دم dam דם dâm ܕܡܐ dmā dāmu ደም dam demm
65 bone عظم ʿaẓm עצם ʿeṣem ܓܪܡܐ garmā eṣemtu አፅም ʿaḍm għadma
66 fat دهن duhn חלב ħélev ܕܗܢܐ, ܫܘܡܢܐ dahnā, šumnā šamnu መሥብሕ maśbəħ
67 egg بيضة báyḍa ביצה béṣâ ܒܝܥܬܐ béʿθâ አንቆቅሆ anqoqəho bajda
68 horn قرن qurn קרן qeren ܩܪܢܐ qarnā qarnu ቀርን qarn qarn
69 tail ذنب ðánab זנב zânâv ܕܘܢܒܐ dunbā zibbatu ዘባን zabān denb
70 feather ريشة rīsha נוצה nóṣâ ܐܒܪܐ ʾevrā ጸጒር ṣagʷr rixa
71 hair شعر šaʿr שער séʿâr ܣܥܪܐ saʿrā šārtu ጸጕር ṣagʷr xagħar
72 head رأس raʾs ראש róš ܪܝܫܐ réšā rēšu ርእስ rəʾəs ras
73 ear أذن ʾúðun אזן ʾózen ܐܕܢܐ ʾeðnā uznu እዝን ʾəzn widna
74 eye عين ʿayn עין ʿayin ܥܝܢܐ ʿaynā īnu ዐይን ʿayn għajn
75 nose انف ʾanf אף af ܢܚܝܪܐ nḥīrā appu አንፍ anf mnieħer
76 mouth فم fam פה pe ܦܘܡܐ pūmā አፍ ʾaf ħalq
77 tooth سن sinn שן šén ܫܢܐ, ܟܟܐ šennā, kakkā šinnu ስን sən sinna
78 tongue لسان lisān לשון lâšón ܠܫܢܐ leššānā lišānu ምልሓስ/ልሳን məlħās/ləsān lsien
79 fingernail ظفر ẓufr צפרן ṣippóren ܛܦܪܐ ṭefrā ṣupru ጽፍር ṣəfr difer
80 foot قدم qadam כף רגל kaf reğel ܥܩܠܐ ʿaqlā šēpu እግር ʾəgr sieq
81 leg رجل rijl רגל reğel ܪܓܠܐ reğla kimṣu አገዳ ʾagadā riġel
82 knee ركبة rúkba ברך berex ܒܘܪܟܐ burkā birku ብርክ bərk rkoppa, rkobba
83 hand يد yad יד yâð ܐܝܕܐ ʾīða qātu እድ ʾəd id
84 wing كتف, كنف katf, kanaf כנף kânâf ܟܢܦܐ kenfā kappu ክንፍ kənf ġewnaħ
85 belly بطن baṭn בטן beṭen ܒܛܢܐ, ܟܪܣܐ baṭnā, karsā libbu ከርሥ karś żaqq
86 guts أمعاء ʾamʿāʾ מעים méʿim ܡܥܝܐ, ܓܘܐ mʿayyā, gawwā erru አማዑት amāʿut
87 neck رقبة ráqaba צואר ṣawwâr ܨܘܪܐ, ܩܕܠܐ ṣawrā, qðālā kišādu, labiānu ክሳድ kəsād għonq
88 back ظهر ẓahr גב gâv ܚܨܐ, ܒܣܬܪܐ ħaṣṣā, bestrā šašallu ድኅር dəḫr dahar
89 breast صدر ṣadr חזה ħâze ܚܕܝܐ ħaðyā irtu እንግደኣ əngədaʾā sider
90 heart لب lubb לב lév ܠܒܐ lebbā libbu ልብ ləbb qalb
91 liver كبد kabid כבד kâvéð ܟܒܕܐ kavdā kabattu ከብድ kabd
92 drink شرب šáriba שתה šâθâ ܫܬܐ štā šatû ሰትየ/ሠረበ satya/śaraba xorob
93 eat أكل ʾákala אכל ʾâxal ܐܟܠ ʾexal akālu በልዐ balʿa kiel
94 bite عض ʿáḍḍa נשך nâšax ܢܟܬ nxaθ našāku ነከሰ nakasa gidem
95 suck مص máṣṣa מצץ mâṣaṣ ܡܨ maṣ enēqu መጸ/ጠበወ maṣṣa, ṭabawa (breast)
96 spit بصق báṣaqa ירק yâraq ܪܩ raq ተፍአ/ወረቀ tafʾa/waraqa beżaq
97 vomit تقيأ taqáyyaʾ הקיא héqi ܓܥܛ gʿaṭ ቄአ qeʾa
98 blow نفخ náfaxa נפח nâfaħ ܢܦܚ nfaħ ነፍኀ nafḫa nefaħ
99 breathe تنفس tanáffasa נשם nâšam ܢܦܫ, ܢܫܡ nfaš, nšam napāšu አንፈሰ ʾanfasa
100 laugh ضحك ḍáħika צחק ṣâħaq ܓܚܟ għex ṣuxxu ጸሐቀ ṣaħaqa daħak, daħaq
101 see رأى raʿā ראה râʿâ ܚܙܐ ħzā amāru ርእየ rəʾya ra
102 hear سمع sámiʿa שמע šâmaʿ ܫܡܥ šmaʿ šemû ሰምዐ samʿa sema', sama'
103 know عرف ʿárifa ידע yâðaʿ ܝܕܥ yðaʿ idû የድዐ, አእመረ yadʿa, ʾaʾmara jaf, għaraf
104 think فكر fákkara חשב ħâšav ܚܫܒ ħšav ሐሸበ, ሐለየ ħašaba, ħalaya ħaseb
105 smell شم šámma הריח hériaħ ܡܚ, ܣܩ maħ, saq ጼነው ṣénaw xamm
106 fear خاف xāfa ירא, פחד yâréʾ, pâħað ܕܚܠ, ܟܘܪ kwar, dħel palāxu, šaxātu ፈርሀ farha beża'
107 sleep نام nāma ישן, נם yâšén, nâm ܕܡܟ dmex šalālu ኖመ noma raqad
108 live عاش ʿāša חי ħay ܚܝܐ ħyā balāṭu ሐይወ ħaywa għex
109 die مات māta מת méθ ܡܝܬ méθ mâtu miet
110 kill قتل qátala הרג, קטל hârağ, qâṭal ܩܛܠ qṭal dâku ቀተለ qatala qatel
111 fight قاتل qātala רב râv ܟܬܫ kθaš ተበአሰ tabaʾasa iġġieled
112 hunt صاد ṣāda צד ṣâð ܨܝܕ ṣeð ṣâdu
113 hit ضرب ḍaraba הכה hikkâ ܡܚܐ, ܢܩܫ mħā, nqaš
114 cut قطع qáṭaʿa כרת, חתך kâraθ, ħâθax ܓܕܡ, ܩܛܥ qṭaʿ, gðam nakāsu qata'
115 split شق šáqqa בקע, קרע, חלק bâqaʿ, qâraʿ, ħilléq ܫܪܩ, ܦܕܥ, ܦܪܬ šraq, paddaʿ, parreθ ሸጸረ šaṣara qasam
116 stab طعن ṭáʿana דקר dâqar ܕܓܫ dğaš ደጐጸ dagwaṣa
117 scratch خدش xadaša שרט sâraṭ ܚܟ, ܣܪܛ ħax, sraṭ xarāsu ሐንፈጠ ħanfaṭa giref
118 dig حفر ħáfara חפר ħâfar ܚܦܪ ħfar napālu, xerû ħaffer
119 swim سبح sábaħa שחה sâħâ ܣܚܐ sħā ጸበተ, ጸበየ ṣabata, ṣabaya għam
120 fly (v.) طار ṭāra עף ʿâf ܦܪܚ praħ tar
121 walk مشى mašā הלך hâlax ܗܠܟ hallex ሖረ ħora mexa
122 come جاء, باء, أتى jāʾa, ʾatā, bāʾa בא ܐܬܐ ʾeθā ṭexû መጽአ maṣʾa ġie
123 lie رقد ráqada שכב šâxav ܫܟܒ, ܡܟ šxev, max ሰከበ sakaba gideb
124 sit جلس jálisa ישב yâšav ܝܬܒ yθev wašābu ነበረ nabara qagħad, qiegħed
125 stand وقف wáqafa עמד ʿâmað ܬܪܨ traṣ izuzzu waqaf
126 turn دار dāra פנה pânâ ܦܢܐ, ܥܛܦ pnā, ʿṭaf saxāru ሜጠ méṭa dar
127 fall وقع wáqaʿa נפל nâfal ܢܦܠ nfal maqātu ወድቀ wadqa waqa'
128 give اعطى ʿaṭā נתן nâθan ܝܗܒ, ܢܬܠ y(h)av, nettel nadānu ta
129 hold أخذ ʾaxaða אחז ʾâħaz ܐܚܕ ʾeħað naṣāru አኸዘ ʾaxaza żamm
130 squeeze عصر ʿáṣara לחץ lâħaṣ ܩܡܛ, ܥܨܪ ʿṣar, qmaṭ għafas
131 rub حك ħákka שפשף מרח šifšéf, mâraħ ܫܦ, ܚܟ ħax, šaf lapātu għorok
132 wash غسل ğásala רחץ שטף râħaṣ, šâṭap ܚܠܠ, ܦܝܥ ħallel, payyaʿ ramāku ħasel
133 wipe محا máħâ מחה נגב mâħâ, niggév ܟܦܪ kfar għorok
134 pull جر járra משך mâšax ܓܪܫ graš ġibed
135 push دفع dáfaʿa דחף dâħaf ܙܥܦ zʿaf imbotta
136 throw رمى ramā רמה, השליך hišlix, râmâ ܪܡܐ rmā nadû tefa', xeħet
137 tie ربط rabaṭa קשר qâšar ܐܣܪ, ܩܛܪ ʾesar, qṭar kaṣāru, rakāsu, ṣamādu rabat
138 sew خيط xáyyaṭa תפר tâfar ܚܝܛ ħyaṭ ħiet
139 count عد ʿádda מנה, ספר mânâ, sâfar ܡܢܐ mnā manû ቀመር qamar għadd
140 say قال qāla אמר ʾâmar ܐܡܪ ʾemar qabû qal
141 sing غنى ğannā שר, רן, זמר šâr, rân, zimmér ܙܡܪ zmar zamāru għanna
142 play لعب laʿiba שחק siħéq ܫܥܐ šaʿʿé mēlelu lagħab
143 float عام ʿāma שט ,צף šâṭ, ṣâf ܛܦ ṭaf għam
144 flow تدفق tadáffaqa זרם zâram ܪܣܡ, ܫܚܠ šħal, rsam
145 freeze جمد jámada קפא qâfa ܓܠܕ, ܩܪܫ gleð, qraš
146 swell ورم wárima התנפח hiθnappéaħ ܙܘܐ, ܥܒܐ zwā, ʿvā
147 sun شمس šams שמש šemeš ܫܡܫܐ šemšā šamšu xemx
148 moon قمر qámar ירח yâréaħ ܣܗܪܐ sahrā sîn, warxu ወርሕ qamar
149 star نجم, كوكب nájm, kawkab כוכב kóxâv ܟܘܟܒܐ kawkva kakkabu ኮከብ kokab kewkba
150 water ماء māʾ מים mayim ܡܝܐ mayyā ilma
151 rain مطر máṭar מטר ,גשם mâṭâr, gešem ܡܛܪܐ meṭrā zunnu xita
152 river نهر nahr נהר nâhâr ܢܗܪܐ nahrā nāru ተከዚ takazi xmara
153 lake بحيرة buħayra אגם ʾağam ܝܡܬܐ yammθā ባሕር għadira
154 sea بحر, يم baħr, yamm ים yam ܝܡܐ yammā tâmtu ባሕር bāħr baħar
155 salt ملح milħ מלח melaħ ܡܠܚܐ melħā ṭabtu ጸው ṣaw melħ
156 stone حجر ħájar אבן ʾeven ܟܐܦܐ, ܐܒܢܐ, ܫܘܥܐ, kefā, ʾavnā, šoʿā abnu እብን ʾəbn ġebla, ħaġra
157 sand رمل raml חול ħól ܚܠܐ ħālā ኾጻ xoṣā ramel
158 dust غبار ğubār אבק ʾâvâq ܐܒܩܐ, ܕܩܬܐ ʾavqā, deqtā eperu መሬት marét trab
159 earth أرض ʾarḍ ארץ ʾereṣ ܐܪܥܐ ʾarʿā erṣetu ምድር mədr art
160 cloud سحابة saħāba ענן ʿânân ܥܢܢܐ, ܥܝܡܐ, ܥܝܒܐ ʿnānā, ʿaymā, ʿaybā erpetu ደመና damanā sħaba
161 fog ضباب ḍabāb ערפל ʿarâfel ܥܪܦܠܐ ʿarpellā ጊሜ gimé żrinġ
162 sky سماء samāʾ שמים šâmayim ܫܡܝܐ šmayyā šamû sema
163 wind ريح rīħ רוח ruaħ ܪܘܚܐ ruħā šāru riħ
164 snow ثلج θalj שלג šeleg ܬܠܓܐ talgā šalgu ሐመዳ ħamadā borra, silġ
165 ice ثلج θalj קרח qeraħ ܓܠܝܕܐ gliðā አስሐትያ silġ
166 smoke دخان duxān עשן ʿâšân ܬܢܢܐ tennānā qutru ጢስ ṭis duħħan
167 fire نار nār אש ʾéš ܢܘܪܐ, ܐܫܬܐ nurā, ʾeššāθā išātu እሳት ʾəsāt nar
168 ash رماد ramād אפר ʾéfer ܩܛܡܐ qeṭmā didallu, ṭikmēnu ሐመድ ħamad
169 burn حرق ħáriqa בער bâʿar ܝܩܕ yqað napāxu ħaraq
170 road طريق ṭarīq דרך derex ܐܘܪܚܐ ʾurħā xūlu triq
171 mountain جبل jábal הר har ܛܘܪܐ ṭūrā šadû ደብር dabr muntanja
172 red أحمر, حمراء ʾáħmar m, ħamrāʾ f אדם ,אדמה ʾâðóm m, ʾaðummâ f ܣܘܡܩܐ summāqā ruššû, pēlu ቀይሕ qayħ aħmar m, ħamra f, ħomor pl
173 green أخضر, خضراء ʾáxḍar m, xaḍrāʾ f ירק yâróq ܝܘܪܩܐ yurrāqā warqu ሐመልሚል ħamalmil aħdar m, ħadra f, ħodor pl
174 yellow أصفر, صفراء ʾáṣfar m, ṣafrāʾ f צהב ṣâhóv ܫܥܘܬܐ šaʿuθā warqu ዘፍራ zafrā isfar m, safra f, sofor pl
175 white أبيض, بيضاء ʾábyaḍ m, bayḍāʾ f לבן lâvân ܚܘܪܐ ħwārā peṣû ጸዐዳ, ጻዕዳ ṣaʿadā, ṣāʿdā abjad m, bajda f, bojod pl
176 black أسود, سوداء ʾaswad m, sawdāʾ f שחר, שחורה šâħór m, š'ħórâ f ܐܘܟܡܐ ʾukkāmā ṣalmu ጸሊም ṣalim iswed m, sewda f, suwed pl
177 night ليل layl לילה laylâ ܠܠܝܐ lēlyā mūšu ሌሊት lélit lejl
178 day يوم yawm יום yóm ܝܘܡܐ yawmā ūmu ዕለት ʿəlat jum
179 year سنة sana שנה šânâ ܫܢܬܐ ša(n)ta šattu ዓም, ዓመት ʿām, ʿāmat sena
180 warm دافئ dāfiʾ חם ħâm ܫܚܝܢܐ šaħħinā ምውቅ məwq sħun
181 cold بارد bārid קר qar ܩܪܝܪܐ qarrirā kaṣû ቍር qwər kiesaħ
182 full ممتلئ mumtáliʾ מלא mâlé ܡܠܝܐ malyā malû ምሉእ məluʾ mimli
183 new جديد, حديث jadīd, ħadīth חדש ħâðâš ܚܕܬܐ ħa(ð)θā eššu ġdid
184 old قديم qadīm ישן yâšân ܥܬܝܩܐ ʿattīqā labru, šību qadim (things), xiħ (people)
185 good طيب ṭáyyib טוב ṭóv ܛܒܐ ṭāvā ṭābu ኼር xér tajjeb
186 bad سيء sayyiʾ רע raʿ ܒܝܫܐ bīšā lemnu እኩይ ʾəkuy ħażin
187 rotten متعفن mutáʿaffin רקוב râquv ܒܩܝܩܐ ܚܪܝܒܐ bqīqā, ħrīvā masku
188 dirty قذر, وسخ qáðir, wásix מלכלך m'luxlax ܫܘܚܬܢܐ šuħtānā waršu maħmuġ
189 straight مستقيم mustaqīm ישר yâšâr ܬܪܝܨܐ trīṣā ešru
190 round مستدير mustadīr עגל ʿâğul ܚܘܕܪܢܝܐ ħuðrānāyā tond
191 sharp حاد ħadd חד ħað ܚܪܝܦܐ ħarrifā
192 dull ثلم thalim עמום ʿâmum ܩܗܝܐ qahyā
193 smooth ناعم nāʿim חלק ħâlâq ܦܫܝܩܐ pšīqā artab
194 wet رطب raṭb רטב, râṭóv, râṭuv ܪܛܝܒܐ, ܬܠܝܠܐ raṭṭivā, tallilā raṭbu mxarrab
195 dry جاف, يابس jaff, yâbis יבש yâvéš ܝܒܝܫܐ yvīšā ablu niexef
196 correct صحيح ṣaħīħ נכון nâxón ܬܪܝܨܐ triṣā damqu ራትዕ sewwa
197 near قريب qarīb קרוב qâróv ܩܪܝܒܐ qarrīvā ṭexû qrib, ħdejn
198 far بعيد baʿīd רחוק râħóq ܪܚܝܩܐ raħħīqā nešû ርሑቅ rəħuq bogħod
199 right يمين yamīn ימין yâmin ܝܡܝܢܐ yammīnā imittu የመን yaman lemin
200 left شمال šimāl שמאל s'mól ܣܡܠܐ semmālā šumēlu ጸጋም ṣagām xellug
201 at عند ʿinda ב־ b'- ܒ-, ܠܘܬ b-/ba-, lwāθ għand
202 in في, ب fī, bi- ב־ b'- ܒ- b-/ba- ina ba- fi
203 with مع, ب máʿa, bi- את ב עם ʿim, b'-, éθ ܥܡ, ܒ- ʿam, b-/ba- ma'
204 and و wa ו־ w'- ܘ- w-/wa- u u
205 if لو, اذا, ان law, ʾíðā, ʾinn אם ʾim ܐܢ ʾen šumma jekk
206 because بسبب, لأنّ bi-sábab, liʾánna בגלל, מפני biğlal, mipp'né -ܡܛܠ ܕ, ܒܥܠܬ meṭṭol d-/da-, bʿellaθ aššum għax
207 name اسم ʾism שם šém ܫܡܐ šmā šumu ስም səm isem

See also[edit]

External links[edit]

[script needed]

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – French (old) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Indo-European – Proto-Slavic – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Iberian – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Indo-Iranian (extended) – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription