Index:Armenian/գ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 373 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Գ գ
Transliteration: g
Pronunciation: [g]
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գ

 1. Գ letter
 2. գ letter
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գա

 1. Գաբոն proper *
 2. Գաբորոնե proper
 3. Գաբրիել proper *
 4. Գագ proper
 5. գագաթ n * * * * * *
 6. գագաթնաժողով n *
 7. գագաթնակետ *
 8. Գագիկ proper
 9. Գագո proper
 10. Գագուլ proper
 11. Գագուլիկ proper
 12. գադոլինիում n *
 13. գազ n *
 14. Գազա *
 15. գազալցակայան n
 16. Գազայի հատված proper *
 17. գազան n adj * *
 18. գազանանոց n * *
 19. գազար n *
 20. գազարագույն *
 21. գալ v * *
 22. գալակտիկա n *
 23. գալակտիկական adj *
 24. գալարակծկանք *
 25. Գալիլեա proper *
 26. գալիում n *
 27. գալիս v
 28. գալիցերեն n *
 29. գալիք *
 30. գալլերեն n
 31. Գալուստ proper
 32. գալուստ n * * *
 33. գահ n *
 34. գահասրահ n *
 35. Գաղատիա proper *
 36. գաղափար * *
 37. գաղափարագիր n * *
 38. գաղափար չունեմ *
 39. գաղութ n *
 40. գաղտնաբառ *
 41. գաղտնի adj * *
 42. գաղտնիք n * *
 43. Գամբիա proper *
 44. գամետ n *
 45. գամիր *
 46. Գամիրք proper
 47. գամփռ n
 48. Գայանա proper
 49. Գայանե proper
 50. գայլ n *
 51. գայլաձուկ n *
 52. գայռ n
 53. գան n
 54. Գանա proper *
 55. գանացի *
 56. գանգ n * *
 57. գանգահատություն *
 58. գանգատ *
 59. գանգատվել *
 60. Գանգես *
 61. Գանդինագար proper *
 62. գանդոն n *
 63. գանձ n * *
 64. Գանձակ proper *
 65. գանձապահ *
 66. գանձարան n * *
 67. գառ n *
 68. Գառնիկ proper
 69. Գասպարյան proper
 70. գավազան n * * * *
 71. գավաթ n * *
 72. Գավառ proper *
 73. գավառ n
 74. գավոտ n *
 75. գարաժ n *
 76. գարեջուր n *
 77. գարի n *
 78. գարշապար n *
 79. գարշել v
 80. գարշելի *
 81. գարուն n *
 82. Գաֆէսճեան proper
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գդ

 1. գդալ n *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գե

 1. գելարան n *
 2. գելոց n *
 3. գեղ n
 4. գեղագիտական *
 5. գեղագիտություն *
 6. գեղագրություն *
 7. Գեղամ proper
 8. գեղանի adj
 9. գեղասահորդ *
 10. գեղասահորդուհի *
 11. գեղասահք *
 12. գեղարդ n *
 13. գեղարքունի n
 14. գեղեցիկ adj * * *
 15. գեղեցկություն n *
 16. գեղեցկուհի n *
 17. գեղձ n *
 18. գեղմ n * *
 19. գեղմնավոր adj
 20. գեղջուկ n adj
 21. գեյշա *
 22. գեն *
 23. գեշ n adj * *
 24. գես n
 25. -գետ suffix * *
 26. գետ n *
 27. գետակ n * * *
 28. գետաձի n *
 29. գետին n * *
 30. գետնանուշ n *
 31. գետնաշարժ n
 32. գետտո *
 33. գեր *
 34. գերադրական *
 35. գերան *
 36. գերբնական *
 37. գերեզման n *
 38. գերեզմանոց n *
 39. գերի n adj *
 40. գերիշխան *
 41. գերիշխանություն *
 42. գերծել v
 43. գերմանական adj *
 44. գերմանացի n *
 45. գերմաներեն n *
 46. Գերմանիա proper *
 47. Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն proper
 48. Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն *
 49. գերմանիում n *
 50. գերշուկա n
 51. գերքաղաք n *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գթ

 1. գթալ v
 2. գթություն *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գժ

 1. գժանոց n *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գի

 1. գիժ *
 2. Գիլգամեշ *
 3. գիլդիա *
 4. գիծ n
 5. գիհի n *
 6. գին n * *
 7. գինդ n
 8. գինեգործություն *
 9. գինեկոլոգ *
 10. գինեկոլոգիա *
 11. գինեմոլ n *
 12. գինի n *
 13. գինձ n *
 14. գիշատել v
 15. գիշատիչ *
 16. գիշեր n * *
 17. գիշերահավասար n *
 18. գիշերային adj *
 19. գիշերային ակումբ *
 20. գիսակ n
 21. գիսաստղ n *
 22. գիտական adj *
 23. գիտակարգ *
 24. գիտակցություն n
 25. գիտելիք *
 26. գիտեմ v
 27. գիտենալ v *
 28. գիտնական n *
 29. գիտություն n *
 30. գիտուն adj *
 31. գիտունիկ n *
 32. գիր n * * *
 33. գիր-ղուշ n *
 34. գիրություն n * *
 35. գիրք n *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գլ

 1. գլան *
 2. գլանդ n *
 3. Գլենդել *
 4. Գլենդեյլ *
 5. գլխաբառ *
 6. գլխագիր n
 7. գլխավոր *
 8. գլխավորապես *
 9. գլխատառ n adj
 10. գլխարկ n *
 11. գլխարկագործ n *
 12. գլխացավ n *
 13. գլխացավանք *
 14. գլխուղեղ n *
 15. գլխուղեղի կեղև n *
 16. գլյուոն n *
 17. գլոբալիզացիա *
 18. գլոբալ տաքացում *
 19. գլուխ n * * *
 20. գլուխկոտրուկ *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գծ

 1. գծիկ n
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գմ

 1. գմբեթ n * *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գյ

 1. գյավուր *
 2. գյոզ n
 3. գյոզալ adj
 4. գյոթ n *
 5. Գյոթե *
 6. գյոթվերան n
 7. գյուղ n * *
 8. գյուղակ *
 9. գյուղական *
 10. գյուղատնտեսություն n *
 11. գյուղացի * *
 12. Գյումրի proper
 13. գյուտ n
 14. գյուտարար n
 15. գյուրզա n
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գն

 1. գնալ v *
 2. գնահատական * *
 3. գնահատություն *
 4. գնաճ *
 5. գնանք *
 6. գնացինք *
 7. գնացք n *
 8. գնդակահարություն n
 9. գնդակերպ *
 10. գնդապետ *
 11. գնդացիր *
 12. գնդիկ n *
 13. գնդոլորտ n *
 14. Գնել proper
 15. գնել v * *
 16. գնոստիկ n *
 17. գնոստիկական adj *
 18. գնոստիկություն n *
 19. գնոստիցիզմ n *
 20. գնչու n * * *
 21. գնչուական *
 22. գնչուերեն n * *
 23. գնչուհի n *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գո

 1. Գոա proper *
 2. գոգ n *
 3. գոթ *
 4. գոթական *
 5. գոթերեն n *
 6. գոլ n * *
 7. գոլֆ n *
 8. գոհ adj adv * * *
 9. գոհանալ v
 10. գոհացնել v *
 11. գող n *
 12. գողանալ v *
 13. Գողգոթա *
 14. գոճի n *
 15. գոմ n * *
 16. գոմաղբ n * * *
 17. Գոմել proper *
 18. գոմեշ n *
 19. գոմիկ *
 20. գոյ n
 21. գոյաբանություն *
 22. գոյական n *
 23. գոյակցություն n
 24. գոյություն n * *
 25. գոյություն ունենալ v *
 26. գոնադ n *
 27. գոնդոլ n *
 28. գոչյուն n
 29. Գոռ proper
 30. գոռ adj
 31. գոռալ v * * * *
 32. Գոռնո-Ալթայսկ proper *
 33. գոռոզություն *
 34. գոռոց *
 35. գովազդ n *
 36. գովասան n
 37. գովել v *
 38. գովեստ n * *
 39. գովերգ *
 40. գոտի n *
 41. գորգ n *
 42. գորիլլա *
 43. Գորիս proper
 44. գործ n * * *
 45. գործադուլ *
 46. գործազրկություն n *
 47. գործարան n * * *
 48. գործել v *
 49. գործընկեր n * *
 50. գործիական *
 51. գործիական հոլով n *
 52. գործիչ n
 53. գործիք n *
 54. գործող անձ *
 55. գործող հրաբուխ *
 56. գործողություն *
 57. Գորկի proper *
 58. գորշ adj *
 59. գորշավուն adj *
 60. գորշուկ n *
 61. գորտ n *
 62. գորտնուկ n *
 63. գուավա n *
 64. գուարանի n
 65. գուբ n
 66. Գուգարք proper *
 67. Գուգլ *
 68. գուգլել *
 69. գութան n *
 70. գուժում n
 71. գուլպա n
 72. գումար *
 73. գումարել v *
 74. գումարում *
 75. գույժ n * *
 76. -գույն prefix * *
 77. գույն n *
 78. գույք n *
 79. գունաթափվել *
 80. գունդ n * * *
 81. գուշակ n * *
 82. գուշակել v
 83. գուշակություն n
 84. Գուջարաթ proper *
 85. գուջարաթի n *
 86. գուսան n *
 87. Գուրգեն proper
 88. գուրզ n * *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գռ

 1. գռեհիկ *
 2. գռիվնա *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գվ

 1. Գվատեմալա proper *
 2. Գվինեա proper *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գտ

 1. գտածո n
 2. գտնել v *
 3. գտնվել *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գր

 1. գրաբար n *
 2. գրաբարյան adj
 3. գրագողություն *
 4. գրադարան n *
 5. գրադարձել v *
 6. գրադարձություն n *
 7. գրախանութ n *
 8. գրականություն n *
 9. գրամ n
 10. գրամեքենա n *
 11. գրանիտ n
 12. գրանցում n *
 13. գրասեղան n * * * *
 14. գրասենյակ n
 15. գրաստ n * *
 16. գրավատուն *
 17. գրավել * *
 18. գրավիտացիոն փոխազդեցություն n *
 19. գրավիտոն n *
 20. գրգռել *
 21. գրեթե adv * *
 22. գրել v *
 23. Գրենադա proper
 24. գրենական պիտույքներ *
 25. գրենլանդերեն n * *
 26. Գրենլանդիա proper *
 27. Գրիգոր proper *
 28. Գրիգորյան proper
 29. գրիչ n *
 30. գրիպ n * *
 31. գրիվնա *
 32. գրկել *
 33. գրկում n *
 34. Գրոզնի proper *
 35. գրող n *
 36. գրոսմայստեր n *
 37. -գրություն suffix *
 38. գրույթ n *
 39. գրպան n *
 40. գրտնակ n *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գց

 1. գցել v * * * * * *
 2. գցվող *
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև

գև

 1. Գևորգ proper *
 2. Գևորգյան proper
գ գա գդ գե գթ գժ գի գլ գծ գմ գյ գն գո գռ գվ գտ գր գց գև