Index:Armenian/դ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 298 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Դ դ
Transliteration: d
Pronunciation: [d]
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դ

 1. suffix
 2. Դ letter
 3. դ letter
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դա

 1. դա pronoun * *
 2. դագաղ n *
 3. դադար n * * * * *
 4. դազգահ n * *
 5. դաժան adj * * *
 6. դաժանություն *
 7. դալար adj n
 8. դալարի n
 9. Դակա proper
 10. դահիրա n *
 11. դահուկ n *
 12. Դաղստան proper *
 13. դամա *
 14. Դամասկոս proper *
 15. դամբան n
 16. դամբարան n *
 17. դամոկլյան սուր *
 18. դայակ n * * *
 19. դանակ n *
 20. դանդաղ adj * *
 21. դանդաղորեն *
 22. դանդանավանդ n
 23. Դանիա proper *
 24. դանիական adj *
 25. դանիացի n *
 26. Դանիել proper *
 27. դանիերեն n *
 28. Դանուբ proper *
 29. դանուհի n *
 30. դաշինք n
 31. դաշն n adj
 32. դաշնակ n
 33. դաշնակից n adj * * *
 34. դաշնակցական n adj
 35. դաշնակցություն n * *
 36. դաշնամուր n *
 37. դաշնություն n *
 38. դաշտ n * *
 39. դաշտամուկ n *
 40. դաշտային adj
 41. դաշտավայր n *
 42. Դաուգավպիլս *
 43. դաջել *
 44. դաջում *
 45. դաջվածք *
 46. դառը գարեջուր *
 47. դառն adj *
 48. դառնալ v * * * *
 49. դառնություն *
 50. դաս n * * *
 51. դասախոս n *
 52. դասախոսություն *
 53. դասական * *
 54. դասակարգ *
 55. դասատու n *
 56. դասարան n * *
 57. դաս տալ *
 58. դաստակ n *
 59. դաստիարակ n
 60. դավա n
 61. դավադրություն n
 62. դավաճան n * * *
 63. դավաճանել v
 64. դավաճանություն n * * *
 65. դավաճանում n
 66. դավայ particle * * *
 67. դավանանք *
 68. Դավիթ proper *
 69. դատ n *
 70. դատախազ *
 71. դատական adj * *
 72. դատական գործ *
 73. դատապարտում *
 74. դատավարել *
 75. դատավոր n *
 76. Դատավորներ *
 77. դատարան n * * *
 78. դատարկ adj * *
 79. դատարկաբանություն *
 80. դատարկել *
 81. դատել *
 82. դար n * * *
 83. դարակ n * *
 84. դարաշրջան * *
 85. դարբին n *
 86. Դարդանել proper *
 87. Դարեհ proper *
 88. դարձ n
 89. դարձնել *
 90. դարձված n *
 91. դարձվոր adj n
 92. դարման *
 93. դարմշտադիում n *
 94. դարչին n *
 95. դարչնագույն adj
 96. դարպաս n *
 97. դարպասապահ n *
 98. դարսել v
 99. դարվինիզմ n *
 100. դափնի n *
 101. դափնիների վրա հանգչել v *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դդ

 1. դդում n *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դե

 1. դեգերում n
 2. դեզ n * *
 3. դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու n *
 4. Դելի proper *
 5. դելֆին n *
 6. դեկան n *
 7. դեկտեմբեր n *
 8. դեկտեմբերյան adj
 9. դեղ n *
 10. դեղագետ n *
 11. դեղատուն n *
 12. դեղին adj n *
 13. Դեղին ծով proper *
 14. դեղձ n *
 15. դեղձանիկ *
 16. դեղձենի n *
 17. դեղնախտ n *
 18. դեղնակարմիր *
 19. դեղնահող *
 20. դեղնավուն adj *
 21. դեղնափոր *
 22. դեղնդեղ *
 23. դեղնուց n *
 24. դեմ *
 25. Դեմիրճյան proper
 26. դեմոկրատիա n *
 27. Դեմոկրիտ proper *
 28. դեմք n * * *
 29. դեմքի արտահայտություն *
 30. դեն նետել *
 31. դեպի prep * *
 32. դեպք * * * * *
 33. դեռ *
 34. դեռևս adv *
 35. դեսպան n *
 36. դեսպանատուն n *
 37. Դետրոյտ proper *
 38. դեր n *
 39. դերանուն n *
 40. դերասան n *
 41. դերբայ n
 42. Դերենիկ proper
 43. դերձակ n
 44. դերվիշ n *
 45. դեցիմետր n *
 46. դեֆիս n *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դժ

 1. դժ- prefix *
 2. դժբախտ adj n * * * * *
 3. դժգոհ *
 4. դժգոհություն n
 5. դժոխային *
 6. դժոխք n *
 7. դժվախտություն *
 8. դժվար * * *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դի

 1. դի n * *
 2. դիաբետ n *
 3. դիակ n * *
 4. դիակառք *
 5. Դիանա proper
 6. դիարան n *
 7. դիել v
 8. դիզենտերիա *
 9. Դիլիջան proper
 10. դիկտատուրա *
 11. դիմադրություն *
 12. դիմակ n *
 13. դիմակազերծել *
 14. դիմակներ n
 15. դիմանալ * *
 16. դիմանկար *
 17. դիմացը *
 18. դինաստիա n *
 19. դինաստիական *
 20. դինար n *
 21. դինոզավր n *
 22. Դիոգենես proper *
 23. Դիոկղետիանոս proper *
 24. Դիոնիսոս proper *
 25. դիոսկոր *
 26. դիպաշար n
 27. դիպուկահար *
 28. դիպված n * * * *
 29. դիսկո *
 30. դիսկոտեկ n * *
 31. դիսպրոզիում n *
 32. դիվան n *
 33. դիվանագետ n *
 34. դիվանագիտական *
 35. դիվերգենցիա n *
 36. դիվերսիֆիկացնել *
 37. դիտել * *
 38. դիտորդ n
 39. դիտորդական adj
 40. դիրիժաբլ n * *
 41. դիրհամ n *
 42. դիրք *
 43. դիցուք adv
 44. դիք n
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դհ

 1. դհոլ n
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դղ

 1. դղյակ n * *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դյ

 1. դյութել *
 2. դյուժին n *
 3. դյույմ *
 4. Դյուսելդորֆ *
 5. դյուրագրգիռ *
 6. դյուրազգաց *
 7. դյուցազն n * *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դն

 1. դնել v *
 2. Դնեպր proper *
 3. Դնեպրոպետրովսկ proper *
 4. Դնեստր proper *
 5. ԴՆԹ *
 6. Դնչիկ proper
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դո

 1. դոգմա n *
 2. դոդ adv
 3. դոդոշ n *
 4. դոժ n *
 5. դոլար n *
 6. դոլմա *
 7. դոխ n
 8. դոկտոր *
 9. Դոհա *
 10. դողալ v
 11. դողէրոցք *
 12. Դոմինիկա proper
 13. Դոմինիկյան Հանրապետության proper
 14. Դոմոդեդովո *
 15. Դոն proper *
 16. Դոնեցկ proper *
 17. Դոնի Ռոստով proper *
 18. դոնորություն n *
 19. դոշ n *
 20. դու pronoun * *
 21. դու անգլերեն խոսում ես *
 22. Դուբայ *
 23. Դուբլին proper *
 24. դուբնիում n *
 25. Դուբրովնիկ proper *
 26. դուդուկ n *
 27. դուզնաքյա adj
 28. դուխի n
 29. դու հայերեն խոսում ես *
 30. դումա *
 31. դույզն adj adv
 32. դույլ n * *
 33. դույն pronoun
 34. դուն *
 35. դունչ n *
 36. Դուշանբե proper *
 37. դուշման n
 38. դուռ n *
 39. դուստր n *
 40. դուր n *
 41. Դուրբան *
 42. դուրգ n *
 43. դուր գալ *
 44. դուրգար n * *
 45. Դուրգարյան proper
 46. դուրգն n
 47. դուրեկան *
 48. դուրս postposition adv n * * * *
 49. դուրս գալ *
 50. Դուք pronoun *
 51. դուք pronoun *
 52. դուքան n
 53. դուք անգլերեն խոսում եք *
 54. դուք հայերեն խոսում եք *
 55. դուքս n *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դպ

 1. դպիր n
 2. դպրոց n *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դռ

 1. դռնապան n * * *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դր

 1. դրախտ n *
 2. դրակոն n *
 3. դրակոնյան adj *
 4. դրամ n * *
 5. դրամահատարան *
 6. դրամապանակ *
 7. դրամատուն n
 8. դրամատուրգիական adj *
 9. դրայվեր *
 10. դրանդի n
 11. Դրասխանակերտ proper *
 12. Դրաստամատ proper
 13. Դրավա *
 14. դրացի n *
 15. դրացիական adj
 16. դրդել *
 17. դրոշ n *
 18. դրոշակ n *
 19. դրվագ n
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դք

 1. դքսություն *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև

դև

 1. դև n * *
 2. դևանագարի n *
դ դա դդ դե դժ դի դհ դղ դյ դն դո դպ դռ դր դք դև