Index:Armenian/է

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 65 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Է է
Transliteration: ē
Pronunciation: [ɛ]
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

է

 1. Է letter
 2. է letter v *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էա

 1. էակ n * *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էգ

 1. էգ n *
 2. Էգեյան ծով proper *
 3. էգուց adv
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էդ

 1. Էդգար proper
 2. Էդեսսա *
 3. Էդվարդ proper *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էթ

 1. էթալ *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էժ

 1. էժան adj * *
 2. էժանագին *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էլ

 1. էլեկտրական adj *
 2. էլեկտրական լամպ n *
 3. էլեկտրականություն *
 4. էլեկտրամագնիսական փոխազդեցություն n *
 5. էլեկտրոդ n *
 6. էլեկտրոլիզ n *
 7. էլեկտրոն n *
 8. էլեկտրոնիկա *
 9. Էլզաս *
 10. էլի adv *
 11. էլիպս n *
 12. Էլիստա proper *
 13. Էլյազըղ *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էկ

 1. էկոհամակարգ *
 2. էկոտուրիզմ *
 3. Էկվադոր proper *
 4. էկրան n *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էղ

 1. էղնել v
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էմ

 1. էմիգրանտ *
 2. Էմիլ proper
 3. Էմին proper
 4. էմիրություն *
 5. Էմպեդոկլես proper *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էյ

 1. էյնշտեյնիում n *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էն

 1. էներգիա n *
 2. էնցեֆալիտ n *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էշ

 1. էշ n * * *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էո

 1. էություն * *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էպ

 1. էպիկենտրոն *
 2. Էպիկուր proper *
 3. էպոպեա *
 4. էպոս n *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էջ

 1. էջ n * * *
 2. Էջմիածին proper
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էս

 1. էսխատոլոգիա *
 2. էսպերանտո n *
 3. էստոնական *
 4. էստոնացի *
 5. էստոներեն n *
 6. Էստոնիա proper *
 7. Էսքիլես proper *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էվ

 1. Էվերեստ *
 2. էվոլյուցիոն adj *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էր

 1. էրբիում n *
 2. Էրդողան *
 3. Էրեբունի proper *
 4. Էրզրում proper *
 5. Էրիկ proper *
 6. էրիկ n
 7. Էրիտրեա proper *
 8. Էրոս proper *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էփ

 1. Էփլ *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ

էֆ

 1. էֆենդի n *
է էա էգ էդ էթ էժ էլ էկ էղ էմ էյ էն էշ էո էպ էջ էս էվ էր էփ էֆ