Index:Armenian/թ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 253 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Թ թ
Transliteration: tʿ
Pronunciation: [tʰ]
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թ

 1. Թ letter
 2. թ letter
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թա

 1. թագ n *
 2. թագավոր n *
 3. թագավորություն n * *
 4. թագուհի n *
 5. թազա adj
 6. թաթար n *
 7. թաթարերեն n *
 8. Թաթարստան proper *
 9. թաթերեն n
 10. Թաթուլ proper
 11. թաի n *
 12. Թաիլանդ proper *
 13. թալան * *
 14. Թալես proper *
 15. թալիբ n *
 16. Թալիբան proper *
 17. թալիշերեն n
 18. թալիում n *
 19. թալմուդ n *
 20. թախծել *
 21. թախտ n
 22. թակարդ * *
 23. թահիթիերեն n
 24. թաղ n * *
 25. թաղամաս *
 26. թաղանթ *
 27. թաղապետ n
 28. թաղում *
 29. թամադա n * *
 30. թամաշա n
 31. թամբ n *
 32. թամիլերեն n *
 33. Թամիլնադ proper *
 34. Թայբեյ *
 35. Թայմիր proper *
 36. Թայվան proper *
 37. թայֆա n
 38. թայֆուն n *
 39. թան n *
 40. թանալ v
 41. թանաք n *
 42. թանաքաձուկ n *
 43. թանաքաման *
 44. թանգարան n *
 45. Թանզանիա *
 46. թանկ adj * *
 47. թանկագին *
 48. թանկարժեք adj
 49. թանկարժեք քար n *
 50. թանձր adj adv * *
 51. թանձրուկ *
 52. թանչ n
 53. թառ n
 54. թառամել v * * * *
 55. թառափ n *
 56. թավ adj *
 57. թավա n *
 58. թավիշ *
 59. թավջութակ n *
 60. Թավրիզ proper *
 61. թատրոն n *
 62. թարախ *
 63. թարգման n
 64. թարգմանել v *
 65. թարգմանիչ n * *
 66. թարգմանություն n *
 67. թարթել v *
 68. թարթիչ n *
 69. թարխան n
 70. թարխանա n *
 71. Թարխանյան proper
 72. թարխանություն n
 73. թարխուն *
 74. թարմ adj *
 75. թարմացնող *
 76. թարշամել v
 77. թաց adj * *
 78. թացություն n
 79. թափահարել *
 80. թափառական *
 81. թափել v * * * * * *
 82. թափթփուկ *
 83. թափոր * *
 84. թափվել * *
 85. թափվող *
 86. թաքնվել v *
 87. թաքուն *
 88. թաքուն լսել *
 89. թաքուստ n *
 90. թաքստոց *
 91. թաքցնել v *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թբ

 1. Թբիլիսի proper *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թե

 1. թե conj
 2. թեթև adj *
 3. թեթևամիտ *
 4. թեթև ֆշշալ *
 5. թեթև ֆշշոց *
 6. թել n *
 7. Թել Ավիվ proper *
 8. թելով լոբի n
 9. թելուգու n *
 10. թեկնածու n *
 11. թեկնածություն *
 12. Թեհրան proper *
 13. թեղի n *
 14. թեմ n *
 15. Թեմզա proper *
 16. թեյ n *
 17. թեյնիկ n *
 18. թենիս n *
 19. թենիսի կորտ n *
 20. թենիսիստ n *
 21. թենիսիստուհի n *
 22. Թեոգնիդես proper *
 23. թեոսոֆիա n *
 24. թեոսոֆիական adj *
 25. թեորեմ n *
 26. Թեսևս proper *
 27. թերակղզի n * *
 28. թերասնում n
 29. թերթ n * *
 30. թերի *
 31. թեփ n * * * * *
 32. թեփուկ *
 33. թեփուկածածկ *
 34. թեփուկապատ *
 35. թեփուկավոր *
 36. թեք հոլով n *
 37. թեքում n * *
 38. թեքվել *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թզ

 1. թզենի n *
 2. թզուկ n *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թթ

 1. թթենի n *
 2. թթխմոր n * *
 3. թթու adj n * * *
 4. թթու դնել *
 5. թթու դրած բանջարեղեն *
 6. թթու լավաշ n
 7. թթու վարունգ *
 8. թթվածին n *
 9. թթվային *
 10. թթվաջուր *
 11. թթվասեր n *
 12. թթվություն n
 13. թթվուտ n
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թի

 1. թի n *
 2. թիակ n * * *
 3. թիթեղ n *
 4. թիթեռ n *
 5. թիթեռնակ n
 6. թիկնապահ n *
 7. թիկունք n *
 8. թիմ *
 9. Թիմփու proper *
 10. թիռ n
 11. թիվ n *
 12. թիրախ *
 13. Թիֆլիս proper *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թլ

 1. թլիփ n * *
 2. թլփատ n adj *
 3. թլփատել v *
 4. թլփատություն n *
 5. թլփատում *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թխ

 1. թխկի n *
 2. թխվածք * *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թղ

 1. թղթադրամ n * *
 2. թղթախաղ n *
 3. թղթակից *
 4. թղթապանակ n *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թմ

 1. թմբկահարել *
 2. թմբուկ n *
 3. թմրած *
 4. թմրամիջոց *
 5. թմփլիկ adj
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թն

 1. թնդյուն n
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թշ

 1. թշնամի n * *
 2. թշշալ *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թո

 1. թոխարերեն n
 2. թոխում n *
 3. թող particle
 4. թողարկել *
 5. թողնել v *
 6. թողություն n
 7. թողություն տալ *
 8. թոնիր n *
 9. թոշնել v
 10. թոռ n * *
 11. թոռնիկ n
 12. թոռնուհի n *
 13. թովչանք n
 14. Թորգոմ proper *
 15. թորիում n *
 16. Թորոս proper
 17. թուզ n *
 18. թուզի տերև *
 19. թութ n *
 20. թութակ n *
 21. թութակի պես կրկնել *
 22. թութուն n
 23. Թութունջյան proper
 24. թուլա n *
 25. թուլանալ v *
 26. թուլիում n *
 27. Թուլուզ *
 28. թուխ adj *
 29. Թուկիդիդես proper *
 30. թուղթ n *
 31. թույլ adj * *
 32. թույլ փոխազդեցություն n *
 33. թույն n * *
 34. թունավորել *
 35. թունաւոր *
 36. թունել n *
 37. թունելային adj
 38. Թունիս proper *
 39. թուշ n *
 40. թուր n *
 41. Թուրին proper *
 42. թուրինջ n *
 43. թուրք n *
 44. թուրքական *
 45. թուրքերեն n *
 46. թուրքը մնում է թուրք *
 47. Թուրքիա proper *
 48. թուրքմեներեն n
 49. Թուրքմենստան proper *
 50. թուփ n * *
 51. թուք n * *
 52. թոք n *
 53. թոքաբորբ n *
 54. թոքախտ n *
 55. թոքերի բորբոքում n *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թռ

 1. թռիչք n *
 2. թռնել v *
 3. թռչել v * *
 4. թռչնաթև *
 5. թռչուն n *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թվ

 1. թվաբան n *
 2. թվաբանական adj * *
 3. թվաբանություն n *
 4. թվական n * *
 5. թվանշան n * * * *
 6. թվիստ n *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թր

 1. Թրակիա proper *
 2. թրթուր *
 3. թրծել *
 4. թրջել v * *
 5. թրջվել * *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թք

 1. թքել v *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև

թև

 1. թև n * * * *
 2. թևք n *
թ թա թբ թե թզ թթ թի թլ թխ թղ թմ թն թշ թո թռ թվ թր թք թև