Index:Armenian/ծ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 145 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Ծ ծ
Transliteration: c
Pronunciation: [t͡s]
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծ

 1. Ծ letter
 2. ծ letter
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծա

 1. ծագում n
 2. ծալել *
 3. ծալք * *
 4. ծածան n *
 5. ծածանել v
 6. ծածկել *
 7. ծածկոց * *
 8. ծածկույթ n *
 9. ծածկված *
 10. ծածուկ *
 11. ծակ n adj *
 12. ծակող *
 13. ծաղիկ n * * *
 14. ծաղկաբաժակ *
 15. ծաղկազարդ *
 16. ծաղկախտ n
 17. ծաղկակաղամբ n *
 18. ծաղկաման n
 19. ծաղկափոշի *
 20. ծաղկել * *
 21. ծաղկեփունջ n *
 22. ծաղկունք n
 23. ծաղր n * * * *
 24. ծաղրածու n *
 25. ծամ n
 26. ծամել v *
 27. ծամոն n *
 28. ծայր n * * * * * *
 29. ծայրակարմիր adj
 30. ծայրահեղություն *
 31. ծայրաքաղաք n
 32. ծանոթ adj n * * * *
 33. ծանոթագրություն *
 34. ծանոթացնել v
 35. ծանոթություն n *
 36. ծանուցել v *
 37. ծանուցում n *
 38. ծանր adj * * * *
 39. ծանրաբարո *
 40. ծանրաբեռ adj
 41. ծանրամարտ *
 42. ծանրություն n * *
 43. ծառ n *
 44. ծառա n
 45. ծառայապետ *
 46. ծառայել v *
 47. ծառայություն n *
 48. ծառայում *
 49. ծառզարդար n
 50. ծավալ n *
 51. ծարավ adj * *
 52. ծարավի adj
 53. ծարավություն n
 54. ծարիր n *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծե

 1. ծեծ n * *
 2. ծեծել v *
 3. ծես n * *
 4. ծեր adj n *
 5. ծերակույտ n *
 6. ծերանոց *
 7. ծեր կին n
 8. ծերություն *
 9. ծերուկ n *
 10. ծերունի n adj *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծի

 1. ծիածան n *
 2. ծիածանաթաղանթ *
 3. ծիծ *
 4. ծիծակ n
 5. ծիծաղ n * *
 6. ծիծաղալ v
 7. ծիծաղել v *
 8. ծիծեռնակ n *
 9. ծիծիլյոն num *
 10. ծին n
 11. ծիսարան *
 12. ծիտ n *
 13. ծիր n
 14. ծիրան n *
 15. ծիրանափող n *
 16. ծիրանենի n *
 17. ծիրանի n adj
 18. Ծիր Կաթին proper * *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծլ

 1. ծլիկ n *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծխ

 1. ծխախոտ n * *
 2. ծխախոտաբույս *
 3. ծխամորճ n *
 4. ծխել v *
 5. ծխնելույզ n *
 6. ծխնի n *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծծ

 1. ծծել v * * *
 2. ծծումբ n *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծղ

 1. ծղրիդ n *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծն

 1. ծնեբեկ *
 2. ծնել v * *
 3. ծնծղա n *
 4. ծննդաբերություն *
 5. ծննդյան օր *
 6. Ծննդոց *
 7. ծնող n *
 8. ծնոտ n *
 9. ծնունդ n * *
 10. ծնունդդ շնորհավոր int *
 11. ծնունդը շնորհավոր int
 12. ծնվել v
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծո

 1. ծոծրակ *
 2. ծոմ n *
 3. ծոռ n
 4. ծով n *
 5. ծովագնաց n
 6. ծովախեցգետին *
 7. ծովախոզուկ *
 8. ծովախորշ n *
 9. ծովախտ n * *
 10. ծովածոց n *
 11. ծովակալ n *
 12. ծովահեն n *
 13. ծովաշուն *
 14. ծովապատնեշ *
 15. ծովաստղ *
 16. ծովատառեխ n *
 17. ծովացուլ n *
 18. ծովափ *
 19. ծովափիղ n *
 20. ծովեզերք n *
 21. ծովի մակարդակ *
 22. ծորան n *
 23. ծոց n * * *
 24. ծոցագրպան n
 25. ծոցատետր n * *
 26. ծուլանալ v
 27. ծուլություն proper
 28. ծուխ n *
 29. ծուղակ n * *
 30. ծուղրուղու *
 31. ծույլ *
 32. ծունկ n *
 33. ծուռկողանի *
 34. Ծոփք proper *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծռ

 1. ծռակող *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր

ծր

 1. ծրագրային ապահովում *
 2. ծրագրավորման լեզու *
 3. ծրագրավորում *
 4. ծրար n *
ծ ծա ծե ծի ծլ ծխ ծծ ծղ ծն ծո ծռ ծր