Index:Armenian/ն

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 277 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Ն ն
Transliteration: n
Pronunciation: [n]
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

ն

 1. *
 2. Ն letter
 3. ն letter
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նա

 1. նա pronoun * *
 2. Նաբերեժնիե Չելնի proper *
 3. Նաբուքոդոնոսոր *
 4. Նագալենդ proper *
 5. նադիր n *
 6. նազ n
 7. նազանք *
 8. Նազարեթ proper *
 9. նազել v
 10. Նաթան proper *
 11. նաժիշտ n
 12. Նաիրա proper
 13. Նաիրի proper
 14. նալ *
 15. նալբանդ n *
 16. Նալբանդյան proper
 17. Նալչիկ proper *
 18. նախ adv * * * *
 19. նախ- prefix
 20. նախաբազուկ n *
 21. նախագահ n * * *
 22. նախագահական adj *
 23. նախագահություն n *
 24. նախադասություն n *
 25. նախադպրոցական adj n * *
 26. նախալեզու n *
 27. նախածանց n *
 28. նախահայր n * * *
 29. նախահնդեվրոպական *
 30. նախաճաշ n *
 31. նախաճաշել v *
 32. նախամայր n *
 33. նախանձ n adj * * *
 34. նախանձել *
 35. նախանձոտ * *
 36. նախապայման n *
 37. նախապատմություն n
 38. նախասիրտ n *
 39. նախասրահ n * *
 40. նախարար n * *
 41. նախդիր n *
 42. Նախիջևան proper *
 43. նախիր n *
 44. նախնի *
 45. նահանգ n * *
 46. նահանգապետ n *
 47. նահանգապետական adj *
 48. նահատակ *
 49. նահուատլ n *
 50. նամ adj
 51. նամազ n *
 52. նամակ n * *
 53. նամակատուն n *
 54. Նամիբիա proper *
 55. նայել v * *
 56. Նայրոբի proper
 57. նանար *
 58. Նանե proper
 59. նանոտեխնոլոգիա n *
 60. Նաուրու proper
 61. նապաստակ n *
 62. նաջար n
 63. Նաջարյան proper
 64. Նասաու proper
 65. նավ n * *
 66. նավազ n
 67. նավախել n
 68. նավախո n
 69. նավակ n * *
 70. նավահանգիստ n * *
 71. նավաշինարան *
 72. նավապետի կամրջակ *
 73. նավաստի n
 74. նավթ n * *
 75. նավթավերամշակում *
 76. նատրիում n *
 77. ՆԱՏՕ *
 78. նարգիզ *
 79. նարգիլե *
 80. նարդի n *
 81. Նարե proper
 82. Նարեկ proper
 83. Նարինե proper
 84. նարինջ n *
 85. Նարյան-Մար proper *
 86. նարնջագույն n adj *
 87. նացիզմ n *
 88. նացիստ n *
 89. նաև conj * *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նե

 1. Նեապոլ proper *
 2. Նեբրասկա *
 3. նեգր *
 4. նեթբուք *
 5. Նելլի proper
 6. նեխել v *
 7. նեղ adj * *
 8. նեղանալ v
 9. Նեղոս proper *
 10. նեղուց n * *
 11. նեյտրինո n *
 12. նեյտրոն n *
 13. նեյտրոնային adj
 14. նեյտրոնային աստղ n *
 15. նեյրոն *
 16. նենգություն *
 17. նեոդիմ n *
 18. նեոն n *
 19. Նեպալ proper *
 20. նեպալերեն n
 21. Նեպտուն proper *
 22. նեպտունիում n *
 23. նեռ n * *
 24. նեստորական *
 25. նեստորականություն *
 26. նետ n *
 27. նետել v * * *
 28. -ներ suffix
 29. ներ n
 30. ներարկիչ n *
 31. ներբող *
 32. ներգոյական *
 33. ներգոյական հոլով n *
 34. ներգործական սեռ n *
 35. ներդնել *
 36. ներելի *
 37. ներխուժում * *
 38. ներկ n * * *
 39. ներկա *
 40. ներկայացում *
 41. ներկայացուցչություն n
 42. ներկել v * *
 43. ներշնչել *
 44. ներողություն phrase *
 45. ներս *
 46. Ներսես proper
 47. Ներսիսյան proper
 48. ներքին adj * * * *
 49. ներքինի n *
 50. ներքնազգեստ n
 51. ներքնակ n *
 52. ներքնաձիգ n *
 53. ներքև * *
 54. նեցուկ * *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նզ

 1. նզովք * *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նժ

 1. նժար *
 2. նժույգ n * *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նի

 1. Նիամեյ proper
 2. Նիգեր proper *
 3. Նիգերիա proper *
 4. նիդերլանդական adj * *
 5. նիդերլանդացի n *
 6. նիդերլանդերեն n *
 7. Նիդերլանդներ proper * *
 8. նիզակ n * *
 9. Նիժնի Նովգորոդ proper *
 10. նիլսբորիում n *
 11. Նիկարագուա proper *
 12. նիկել n *
 13. Նիկիա proper *
 14. Նիկոլաև proper *
 15. Նիկողայոս *
 16. Նիկոսիա proper
 17. նիհար adv
 18. Նինոծմինդա proper *
 19. նինջա n *
 20. Նինվե *
 21. նիոբիում n *
 22. նիստ n * * *
 23. նիրհել *
 24. Նիցցա proper *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նկ

 1. նկատել v
 2. նկատմամբ * *
 3. նկար n *
 4. նկարագրել v
 5. նկարել v * *
 6. նկարիչ n
 7. նկարող *
 8. նկուղ *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նմ

 1. նման adj postposition * *
 2. նմանակ *
 3. նմուշ *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նյ

 1. նյարդ n *
 2. Նյու Դելի proper *
 3. նյութ n
 4. նյութական *
 5. նյութափոխանակություն n *
 6. Նյու Մեքսիկո *
 7. Նյու Յորք proper *
 8. նյույորքցի *
 9. Նյու Ջերսի *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նն

 1. ննջազգեստ *
 2. ննջարան *
 3. ննջել *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նշ

 1. նշագեղձ n *
 2. նշան n * * *
 3. նշանաբան n
 4. նշանակալից adj
 5. նշանակել *
 6. նշել * *
 7. նշենի n *
 8. նշիկ n *
 9. նշխար n
 10. նշույլ n * *
 11. նշտար *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նո

 1. նոբելիում n *
 2. նոթատետր *
 3. նոխազ * *
 4. նողկալի *
 5. նոճի n *
 6. նոմինալիզմ *
 7. Նոյ proper *
 8. նոյեմբեր n *
 9. նոյեմբերյան adj
 10. Նոյեմի proper *
 11. Նոռուզ *
 12. նոսր adj *
 13. Նովգորոդ proper *
 14. Նովոկուզնեցկ proper *
 15. Նովոռոսիյսկ proper *
 16. Նովոսիբիրսկ proper *
 17. նոր adj adv * * *
 18. նորեկ adj n * *
 19. նորեն *
 20. Նոր Զելանդիա proper *
 21. նորից *
 22. Նոր կտակարան proper *
 23. նորություն n * * *
 24. նորություններ *
 25. նորույթ n *
 26. նորվեգական adj *
 27. նորվեգացի *
 28. նորվեգերեն n *
 29. Նորվեգիա proper *
 30. Նոր Տարի n *
 31. նու n
 32. Նուակշոտ proper
 33. նուգա *
 34. նուկլոն n *
 35. նույն pronoun *
 36. նույնը *
 37. նույնիսկ *
 38. նույնպես conj * *
 39. Նունե proper
 40. Նունուֆար proper
 41. նուշ n *
 42. Նուպագաձի proper
 43. նուռ n * *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նպ

 1. նպաստ n * *
 2. նպաստավոր adj * *
 3. նպատակահարմար *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նջ

 1. Նջամենա proper
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նռ

 1. նռնակ *
 2. նռնաքար *
 3. նռնենի n *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նս

 1. նստարան n *
 2. նստել v * *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նվ

 1. նվագախումբ n
 2. նվագածու n
 3. նվագարկել *
 4. նվագել v *
 5. նվազ adj *
 6. նվազական *
 7. նվազեցնել *
 8. նվարտան n
 9. Նվեր proper
 10. նվեր n * *
 11. նվիրատվություն *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նր

 1. նրա pronoun * *
 2. նրան pronoun n * *
 3. նրանց pronoun * *
 4. նրանք pronoun *
 5. նրբերշիկ n * * * *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև

նև

 1. Նևա proper *
 2. Նևադա *
ն նա նե նզ նժ նի նկ նմ նյ նն նշ նո նպ նջ նռ նս նվ նր նև