Index:Armenian/չ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 119 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Չ չ
Transliteration: čʿ
Pronunciation: [t͡ʃʰ]
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չ

 1. Չ letter
 2. չ letter
 3. չ- prefix * * *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չա

 1. չագուչ n
 2. Չադ proper *
 3. չալմա *
 4. չակերտ n *
 5. չաղ adj * *
 6. չաղաթայերեն *
 7. չաղո n * *
 8. չաղություն n * *
 9. չաման *
 10. չամիչ n *
 11. չամուսնացած * * *
 12. Չայկովսկի *
 13. չայնիկ n *
 14. չանա n
 15. չանգալ n
 16. Չատտիսգարհ proper *
 17. չար adj n * * * *
 18. չարախոս adj
 19. չարանալ v
 20. չարիք n *
 21. չարխ n
 22. չարորակ *
 23. չարություն *
 24. չարչարել v
 25. չարչի n * *
 26. չարչիություն n
 27. չափ n postposition * *
 28. չափագիտություն n *
 29. չափազանց adj adv * *
 30. չափալախ *
 31. չափահաս *
 32. չափահասություն *
 33. չափանիշ n
 34. չափառություն n
 35. չափար n *
 36. Չափարյան proper
 37. չափել v *
 38. չափիչ *
 39. չափս n *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չբ

 1. չբեր * *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չգ

 1. չգիտեմ phrase *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չե

 1. Չեբոքսարի proper *
 2. չեզոք adj *
 3. չեզոքացնել *
 4. չեզոքություն n
 5. չեզոք սեռ n *
 6. Չելյաբինսկ proper *
 7. չեխ adj n *
 8. չեխական adj *
 9. չեխերեն n *
 10. Չեխիա proper *
 11. Չեխիայի Հանրապետություն proper *
 12. Չեխոսլովակիա proper *
 13. չեկ *
 14. չեմ գիտեր phrase
 15. չեմ հասկանում phrase *
 16. չեմպիոն n *
 17. Չեմպիոնների լիգա *
 18. Չեննայ proper *
 19. չեչեն n *
 20. չեչենական *
 21. չեչեներեն n *
 22. Չեչնիա proper *
 23. Չեռնոբիլ proper *
 24. Չեռնոգորիա proper *
 25. չերոքի n
 26. Չերքեսկ proper *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չէ

 1. չէ adv *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չժ

 1. ՉԺՀ *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չի

 1. -չի suffix
 2. չիբուխ *
 3. Չիլի proper *
 4. Չիլինգարյան proper
 5. Չիկագո *
 6. չինական *
 7. Չինաստան proper *
 8. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն proper *
 9. չինար n *
 10. չինարեն n *
 11. չինարի n *
 12. չինացի n *
 13. չինգաչունգ n *
 14. Չինգիզ խան *
 15. չիշիկ *
 16. չիշիկ անել * *
 17. Չիտա proper *
 18. չիք v
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չխ

 1. չխկալկա n *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չծ

 1. չծխել *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չհ

 1. չհոգնող *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չղ

 1. չղջիկ n *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չմ

 1. չմշակված *
 2. չմուշկ n *
 3. չմտածված *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չն

 1. չնայած *
 2. չնչին *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չո

 1. Չոա Չու Կանգ proper
 2. չոբան n *
 3. չոր adj *
 4. չորանալ v *
 5. չորավուն adj *
 6. չորացնել v *
 7. չորեքշաբթի n *
 8. չորոց n
 9. չորս num *
 10. չորրորդ num n adv *
 11. չորքոտանի *
 12. չու n
 13. չուվաշերեն n *
 14. չոփ n *
 15. չոփիկ *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չվ

 1. չվել v
 2. չվերթ n *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չփ

 1. չփլախ adj
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք

չք

 1. չքանալ * *
 2. չքավոր adj n * *
չ չա չբ չգ չե չէ չժ չի չխ չծ չհ չղ չմ չն չո չվ չփ չք