Index:Armenian/պ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 385 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Պ պ
Transliteration: p
Pronunciation: [p]
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պ

 1. Պ letter
 2. պ letter
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պա

 1. պադեզդ n
 2. պալադիում n *
 3. պալասատովի adj
 4. պալատ *
 5. պալարախտ n *
 6. Պալեստինա *
 7. պալի n
 8. Պալիկիր proper
 9. ՊԱԿ *
 10. պակաս adj n * * * *
 11. պակասավոր բայ n *
 12. պակասել v * * *
 13. պակասեցնել v * *
 14. Պակիստան proper *
 15. պահ * * *
 16. պահածո n
 17. պահածոյացնել *
 18. պահակ n *
 19. պահանջագիր *
 20. պահանջարկ *
 21. պահանջել v
 22. պահանջմունք *
 23. պահապան n adj * * *
 24. պահարան n * * * * *
 25. պահել v * *
 26. պահեստ n * * *
 27. պահլավերեն n *
 28. պահպանակ n *
 29. պահպանել v * *
 30. պահք n *
 31. պաղատել v
 32. Պաղեստին proper *
 33. պաղպաղակ n *
 34. պամադա n
 35. պայթել v *
 36. պայծառ adj * * *
 37. պայման n
 38. պայմանագիր n
 39. պայմանական եղանակ n
 40. պայուսակ n *
 41. պայտ n *
 42. պայտար n * *
 43. պայքար * *
 44. պայքարել *
 45. -պան suffix
 46. պան n
 47. Պանամա proper *
 48. Պանամայի ջրանցք proper *
 49. պանդոկ n *
 50. Պանդորայի արկղ *
 51. պանթեոն n
 52. պանթուրքիզմ n *
 53. պանթուրքիստ n *
 54. պանիր n *
 55. պանծալ v
 56. պաշարել *
 57. պաշտամունք n
 58. պաշտել v
 59. պաշտոն n * * *
 60. պաշտոնակից n
 61. պաշտոնյա n *
 62. պաշտպան n
 63. պաշտպանել v *
 64. պաշտպանություն *
 65. պաշտօն *
 66. պաչ n
 67. պաչել v *
 68. պաչիկ n *
 69. պաչպչվել *
 70. պապ n * * *
 71. պապա *
 72. պապայա *
 73. պապի n *
 74. պապիկ n * *
 75. Պապուա Նոր Գվինեա proper *
 76. պապուաս *
 77. պառավ n adj * * *
 78. պառլամենտ *
 79. պառկել v * *
 80. պաս n *
 81. Պասիր Ռիս proper
 82. պաս պահել *
 83. պասսիվորեն *
 84. պաստեղ n *
 85. պատ n * *
 86. պատահական * *
 87. պատահականություն *
 88. պատահար n * * *
 89. պատահարների հորիզոն n *
 90. պատահել *
 91. պատանեկություն n
 92. պատանի n adj * * *
 93. պատառ n
 94. պատառաքաղ n *
 95. պատասխան n adj * * *
 96. պատասխանատվություն n *
 97. պատասխանել v *
 98. պատարագ n *
 99. պատգամավոր *
 100. պատերազմ n *
 101. պատժամիջոց *
 102. պատժել * *
 103. պատիժ n * *
 104. պատիվ n * *
 105. պատկեր n * * * * *
 106. պատկերամարտ *
 107. պատկերամարտություն *
 108. պատկերասրահ n *
 109. պատկերացնել v
 110. պատկերել v
 111. պատճառ n * * *
 112. պատճառական adj
 113. պատճառով *
 114. պատճեն *
 115. պատմագիտություն *
 116. պատմական *
 117. պատմել v *
 118. պատմություն n *
 119. պատմվածք n *
 120. պատյան n * * * * * * *
 121. պատշաճ adj * * * * * *
 122. պատշգամբ n *
 123. պատուհան n *
 124. պատուհանագոգ n *
 125. պատուհաս n * * *
 126. պատռել v *
 127. պատռվել *
 128. պատվաստել *
 129. պատվաստում n
 130. պատվար * *
 131. պատվեր *
 132. պատվին *
 133. պատվիրակություն n
 134. պատրանք n * *
 135. պատրաստ adj * *
 136. պատրաստակամություն * *
 137. պատրաստել v * * *
 138. պատրաստություն n * * *
 139. պատրաստում *
 140. պատրաստվածություն *
 141. պատրաստվել *
 142. պար n *
 143. պարաբոլ n *
 144. պարագա n * *
 145. Պարագվայ proper *
 146. պարան n *
 147. պարանոց n * *
 148. պարաշյուտ n *
 149. պարապ adj *
 150. պարասրահ n *
 151. պարավանդ n
 152. պարբերական աղյուսակ *
 153. պարբերական հիվանդություն *
 154. պարբերություն *
 155. պարել v *
 156. պարենքիմ n *
 157. պարետային ժամ *
 158. պարզ adj * * * *
 159. պարզամիտ * *
 160. պարզ թիվ n *
 161. պարզ նախադասություն n *
 162. պարթև n *
 163. պարթևական *
 164. պարթևերեն n *
 165. Պարիս *
 166. պարիսպ n *
 167. պարկ n * *
 168. պարկապզուկ n *
 169. պարկավոր adj *
 170. պարկավոր արջ n *
 171. պարկեշտ adj
 172. Պարմենիդես proper *
 173. պարող n *
 174. պարոն n * * *
 175. պարուհի n *
 176. պարույկ n
 177. պարունակել *
 178. պարուրագծով շարժվել *
 179. պարուրաձև *
 180. պարս n *
 181. պարսամայր *
 182. պարսավանք n *
 183. պարսիկ n *
 184. Պարսից ծոց proper *
 185. պարսկական adj *
 186. Պարսկական կայսրություն proper *
 187. Պարսկահայ proper
 188. Պարսկաստան proper * *
 189. պարսկերեն n adv adj *
 190. պարսկերենի *
 191. Պարսք proper *
 192. պարտադրել *
 193. պարտաճանաչ *
 194. Պարտավ proper *
 195. պարտավորություն n
 196. պարտատեր n * *
 197. պարտեզ n *
 198. պարտիզան n * *
 199. պարտիզպան n *
 200. պարտիք n
 201. պարտություն n *
 202. պարտվել *
 203. պարտք n * *
 204. Պափլագոնիա proper *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պե

 1. պեդալ n *
 2. պելմենի *
 3. Պելոպոնես *
 4. Պեկին proper *
 5. պեղել v
 6. Պենզա proper *
 7. Պենտագոն *
 8. պեչենի n * *
 9. պեսո n
 10. պետ n *
 11. պետականացնել *
 12. պետական գործիչ n
 13. Պետերբուրգ proper
 14. պետություն n * *
 15. Պետրոզավոդսկ proper *
 16. Պետրոս proper *
 17. Պետրոսյան proper * *
 18. պետք *
 19. պետքարտուղար *
 20. պերեստրոյկա n *
 21. Պերիկլես *
 22. պերիստալտիկա *
 23. Պերճ proper
 24. պերճ adj * *
 25. պերճանք n
 26. Պերմ proper *
 27. Պերու proper *
 28. Պերսեպոլիս *
 29. Պերտ *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պզ

 1. պզուկ n *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պի

 1. պիժամա *
 2. պիլասոս n * *
 3. պիլասոս անել v *
 4. պիլիպինո n *
 5. Պիղատոս proper *
 6. պինգվին n *
 7. պինդ adj * * * *
 8. Պինդարոս proper *
 9. պինչ n
 10. պիոն n *
 11. Պիսիդիա proper *
 12. Պիսիստրատոս proper *
 13. պիստակ n *
 14. պիստակենի n *
 15. պիվա n
 16. պիտանացու adj
 17. պիտանի adj *
 18. Պիտաչոկ proper
 19. պիտո adj
 20. պիտույք n *
 21. պիրենեյան adj *
 22. Պիրենեյան թերակղզի proper *
 23. Պիրենեյներ proper *
 24. պիրոլ n *
 25. պիցցա n *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պլ

 1. պլազմա *
 2. պլան *
 3. պլաստիկ n
 4. պլաստմաս *
 5. պլատին n *
 6. Պլատոն proper *
 7. պլենար adj *
 8. պլերոմա n *
 9. Պլինիոս proper *
 10. պլոճիկ n
 11. պլոր n *
 12. Պլուտարքոս proper *
 13. Պլուտոն proper *
 14. պլուտոնիում n *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պղ

 1. պղինձ n *
 2. պղպեղ n
 3. պղպջակ n *
 4. պղտորել *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պճ

 1. պճեղ n * *
 2. պճպճալ *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պյ

 1. Պյութագորաս proper *
 2. Պյութագորասի թեորեմ *
 3. Պյուռոս proper *
 4. պյուռոսյան adj
 5. պյուռոսյան հաղթանակ n *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պն

 1. պ-ն abbr * *
 2. պնակ n *
 3. պնդել *
 4. պնդուկ n * *
 5. պնդօղակ *
 6. Պնոմպեն proper *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պո

 1. Պոդգորիցա proper *
 2. Պոդոլսկ proper *
 3. պոզ *
 4. պոզիտրոն n *
 5. պոլաբերեն n *
 6. պոլիմեր n *
 7. պոլիոմիելիտ n *
 8. Պոլիս proper *
 9. պոլի փեդ *
 10. պոլիքլորապրեն *
 11. պոլկա n *
 12. պոլոնիում n *
 13. Պոլտավա proper *
 14. պոկել v *
 15. պոկեր n *
 16. Պողոս proper *
 17. Պողոսյան proper
 18. պողոտա n *
 19. պողպատ n *
 20. պոմպ n *
 21. Պոնտոս proper *
 22. պոչ n *
 23. պոչուկ n *
 24. պոպոք n *
 25. պոռթկուն *
 26. պոռնիկ * *
 27. պոռնկագրություն *
 28. պոռնկանոց *
 29. պոռնկատուն *
 30. պոռնկուհի *
 31. պոռնոգրաֆիա n * *
 32. Պոսեյդոն proper *
 33. պորտ n *
 34. պորտաբույծ *
 35. պորտապար n *
 36. Պորտ Լուի proper
 37. Պորտո Նովո proper
 38. պորտուգալախոս *
 39. պորտուգալական adj *
 40. պորտուգալացի n *
 41. պորտուգալերեն n *
 42. Պորտուգալիա proper *
 43. պորտվեյն n * *
 44. Պորտ օ Պրենս proper
 45. Պորտ-օ-Պրենս *
 46. Պուերտո Ռիկո proper *
 47. պուլսար n *
 48. պուճուր adj *
 49. պույտ n
 50. Պունգգոլ proper
 51. պունշ *
 52. Պուշկին *
 53. պուպուլ n
 54. պուպուլիկ n
 55. պուպսիկ *
 56. Պուսան *
 57. Պուտին proper *
 58. պուտուկ n *
 59. պուտչ *
 60. Պուտտուչչերի proper *
 61. պուրակ *
 62. պուց n * * *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պս

 1. պսակ n * * * *
 2. Պսկով proper *
 3. պստիկ * *
 4. պստլիկ *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պտ

 1. պտղաբեր *
 2. պտղավետ *
 3. պտղատու այգի *
 4. Պտղոմեոս proper *
 5. պտուկ n *
 6. պտուղ n * *
 7. պտույտ n * * *
 8. պտուտակահան n *
 9. պտուտակաձև *
 10. պտտահողմ n *
 11. պտտել v
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր

պր

 1. պրազեոդիմ n *
 2. Պրահա proper *
 3. Պրայա proper *
 4. Պրիամոս proper *
 5. պրիապիզմ *
 6. Պրիշտինա proper *
 7. պրիվետ particle
 8. պրոդյուսեր *
 9. պրոթեզ n *
 10. պրոլետար n *
 11. Պրոլետարներ բոլոր երկրների, միացեք phrase *
 12. պրոմեթիում n *
 13. պրոսպեկտ n *
 14. պրովանսերեն n *
 15. պրոտակտինիում n *
 16. պրոտոն n *
պ պա պե պզ պի պլ պղ պճ պյ պն պո պս պտ պր