Index:Armenian/վ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 270 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Վ վ
Transliteration: v
Pronunciation: [v]
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վ

 1. -վ- infix
 2. Վ letter
 3. վ letter
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վա

 1. վագոն n * * * *
 2. վագր n *
 3. վագրակատու n *
 4. վագրաձի n *
 5. Վադուց proper
 6. վազ *
 7. վազա *
 8. Վազգեն proper
 9. վազել v *
 10. Վազիրիստան proper
 11. վազք n *
 12. վազքուղի *
 13. վաթսուն num *
 14. Վալետա proper
 15. Վալերի *
 16. վալիզ n
 17. վալլիերեն n *
 18. վալոներեն n
 19. վալս n *
 20. վալսել *
 21. վալս պարել *
 22. վալտոռն n *
 23. վախ n * * * *
 24. վախենալ v *
 25. վախկոտ adj n *
 26. վախճան n * * * * *
 27. վախճանաբանություն *
 28. -վածք suffix
 29. վակուում n *
 30. Վահագն proper
 31. Վահագնիկ proper
 32. Վահան proper
 33. վահան n *
 34. վահանագեղձ n *
 35. Վահե proper
 36. Վահրամ proper
 37. վաղակատար դերբայ n
 38. վաղանցիկ *
 39. վաղանցուկ *
 40. Վաղարշ proper
 41. Վաղարշակ proper
 42. վաղը adv n *
 43. Վաղինակ proper
 44. վաղն adv n
 45. վաղնջահայերեն *
 46. վաղր n
 47. վաճառասեղան n *
 48. վաճառել v *
 49. վամպիր *
 50. վայելչագրություն *
 51. Վայոց Ձոր proper *
 52. վայր n *
 53. վայրագ adj * * *
 54. վայրենի adj n * *
 55. վայրենություն n
 56. վայրի adj * *
 57. վայրի գազար n *
 58. վայրի խոզ n *
 59. վայրկենական adj * *
 60. վայրկենաչափ n *
 61. վայրկյան n * *
 62. Վայք proper
 63. Վան proper *
 64. վանադիում n *
 65. Վանա լիճ *
 66. վանական *
 67. վան Գոգ *
 68. վանդակ n * *
 69. վանկ n *
 70. Վանկուվեր proper *
 71. վաննա n * *
 72. Վանուատու proper *
 73. վանք n * *
 74. Վաշինգտոն proper *
 75. Վաչե proper
 76. վառարան *
 77. վառել v * * *
 78. վառելափայտ *
 79. վառոդ n *
 80. վառվել v *
 81. վասալ n *
 82. Վասակ proper
 83. վաստակ n * * *
 84. վավերացում n
 85. վատ adj * * * *
 86. վատասիրտ adj
 87. Վատիկան proper *
 88. վարագույր n *
 89. վարազ n *
 90. Վարազդատ proper
 91. Վարաժնունի proper
 92. վարդ n *
 93. վարդագույն n *
 94. վարդակակաչ n *
 95. Վարդան proper
 96. Վարդգես proper
 97. վարդենի n *
 98. վարել * *
 99. վարժ adj adv
 100. վարժեցնել *
 101. վարժություն n *
 102. վարժված *
 103. վարկած *
 104. վարկատու *
 105. վարձ *
 106. վարձկան *
 107. Վարշամ proper
 108. վարշամակ n
 109. Վարշավա proper *
 110. վարորդ n *
 111. Վարուժան proper *
 112. վարուժան n
 113. վարում *
 114. վարունգ n *
 115. վարչապետ n *
 116. վարպետ n
 117. վարսակ n * *
 118. վարսակաշիլա n
 119. վարսավիր n
 120. վարվելաձև *
 121. վարտիք n
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վե

 1. վեգ n
 2. վեդրո n
 3. վեզիր n *
 4. Վելինգտոն proper *
 5. վեհ adj * * * * *
 6. վեհանձն adj * *
 7. վեհաշուք *
 8. վեհապանծ *
 9. վեհություն n * *
 10. վեճ n * * * *
 11. վեմ n
 12. Վենեսուելա proper *
 13. Վենետիկ proper *
 14. Վեներա proper *
 15. վետո *
 16. վեր adv n adj postposition
 17. վերա- prefix *
 18. վերաբերյալ *
 19. վերադառնալ v * *
 20. վերադարձ n
 21. վերադարձնել *
 22. Վերածնունդ proper *
 23. վերածնունդ *
 24. վերակենդանացնել *
 25. վերամբարձ կռունկ *
 26. վերավաճառող *
 27. վերարկու *
 28. վերարտադրություն n
 29. վերելակ n *
 30. վերին adj * *
 31. վերլուծել v
 32. վեր կենալ *
 33. վերմակ n *
 34. վերմիշել n *
 35. վերմուտ n *
 36. վերնաշապիկ n *
 37. վերջ n * * *
 38. վերջածանց n *
 39. վերջակետ n * *
 40. վերջանալ *
 41. վերջավորություն *
 42. վերջացնել *
 43. վերջին adj * * *
 44. վերջնախաղ n *
 45. վերջում *
 46. վերցնել v *
 47. վերք n *
 48. վերևում *
 49. վեց num *
 50. վեցերորդ num n adv *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վզ

 1. ՎԶԵԲ *
 2. վզիկ *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վի

 1. Վիբորգ proper *
 2. Վիգեն proper
 3. Վիենա proper
 4. Վիեննա proper *
 5. Վիետնամ proper *
 6. վիետնամերեն n *
 7. վիզ n *
 8. վիզա n *
 9. վիթ n *
 10. վիթխարի * *
 11. Վիլնյուս proper *
 12. վիկինգ n *
 13. վիճաբանություն * *
 14. վիճակ * *
 15. վիճակախաղ n *
 16. վիճել v *
 17. վին n *
 18. Վինդհուկ proper
 19. Վինի-Թուխ proper
 20. Վինսենթ վան Գոգ *
 21. վիշապ n * *
 22. Վիշնու proper *
 23. Վիսլա proper *
 24. վիսկի n *
 25. Վիտեբսկ proper *
 26. վիրաբուժություն n
 27. վիրավոր *
 28. վիրավորանք *
 29. վիրավորել *
 30. վիրուս n * *
 31. վիրտուոզ *
 32. Վիրք * *
 33. վիրք n
 34. վիքի n *
 35. Վիքիաղբյուր proper
 36. Վիքիբառարան proper *
 37. Վիքինորություններ proper
 38. Վիքիպահեստ proper
 39. Վիքիցիտատ proper
 40. Վիքիփեդիա proper *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վլ

 1. Վլադիկավկազ proper *
 2. Վլադիմիր proper *
 3. Վլադիվոստոկ proper *
 4. Վլադլեն proper
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վկ

 1. վկա n * * *
 2. վկայել *
 3. վկայություն n * * *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վհ

 1. վհուկ n * * * * *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վճ

 1. վճարել *
 2. վճիռ n
 3. վճռել *
 4. վճռում n
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վյ

 1. Վյենտյան proper *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վն

 1. վնաս * *
 2. վնասել * *
 3. վնասվածք n
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վո

 1. վոդյանոյ *
 2. վոլապյուկ n
 3. Վոլգա proper *
 4. Վոլգոգրադ proper *
 5. վոլեյբոլ n *
 6. Վոլոգդա proper *
 7. Վոլֆգանգ *
 8. վոլֆրամ n *
 9. -վոր suffix
 10. Վորկուտա proper *
 11. Վորոնեժ proper *
 12. վուշ n *
 13. վուվուզել *
 14. վուվուզելա n *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վռ

 1. Վռամ proper
 2. Վռամշապուհ proper
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վս

 1. վսեմ *
 2. վստահ *
 3. վստահություն * *
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վտ

 1. վտանգ n * * * *
 2. վտանգավոր adj *
 3. վտառ n * *
 4. վտարում n
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր

վր

 1. վրա postposition * *
 2. վրաերթ n
 3. վրայով * *
 4. վրան n *
 5. Վրաստան proper *
 6. վրացական adj *
 7. վրացերեն n *
 8. վրացի n *
 9. Վրեժ proper
 10. վրեժ n * *
 11. վրեժխնդիր *
 12. Վրթանես proper
 13. վրիպում *
 14. վրձին n * *
 15. Վրույր proper
վ վա վե վզ վի վլ վկ վհ վճ վյ վն վո վռ վս վտ վր