Index:Armenian/ք

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 257 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Ք ք
Transliteration: kʿ
Pronunciation: [kʰ]
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

ք

 1. Ք letter
 2. ք letter
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քա

 1. Քաբուլ proper *
 2. Քաթար proper *
 3. քած n * * *
 4. քակոր n
 5. քահանա n *
 6. քաղ * *
 7. քաղաք n * *
 8. քաղաքագետ n *
 9. քաղաքական adj *
 10. քաղաքական գործիչ *
 11. քաղաքականություն n *
 12. քաղաքապետ n *
 13. քաղաքավար adj
 14. քաղաքավարի adj adv * *
 15. քաղաքավարիորեն *
 16. քաղաքացի n *
 17. քաղաքացիական պատերազմ *
 18. քաղդեացի n *
 19. քաղել v
 20. Քաղկեդոն *
 21. քաղկեդոնական *
 22. քաղց n *
 23. քաղցել v
 24. քաղցկեղ n *
 25. քաղցկեղածին * *
 26. քաղցր adj adv *
 27. քաղցրահամ adj * *
 28. քաղցրահնչյուն *
 29. քաղցրավուն adj *
 30. քաղցր կարտոֆիլ *
 31. քամակ n *
 32. քամահրանք *
 33. քամահրանքով *
 34. քամահրել *
 35. քամաղաց *
 36. քամանչա n *
 37. քամել v *
 38. քամելեոն *
 39. քամի n *
 40. քամոց *
 41. քայլ n * * * *
 42. քայլել v * *
 43. քայլերգ n *
 44. քայլերթ n *
 45. քան conj *
 46. քանակ n * *
 47. քանակական *
 48. քանակական թվական *
 49. Քանան proper *
 50. քանանացի n *
 51. քանթրի *
 52. քանի adv *
 53. քանիս ա *
 54. քանի տարեկան ես phrase *
 55. քանի տարեկան եք phrase *
 56. քանոն n * *
 57. քանորդ n *
 58. քաշ n *
 59. քաշել v * * *
 60. քաշմիրի n *
 61. քաոս n *
 62. քաոսական adj
 63. քաոսային adj *
 64. քաոսայնորեն adv *
 65. քաոսայնություն n
 66. քաչալ adj
 67. քաջ adj n adv * *
 68. քաջալերել *
 69. քաջություն n * * *
 70. քաջվարդ n *
 71. քաջք n *
 72. քառակուսի n adj *
 73. քառակուսի արմատ n *
 74. քառակուսի հավասարում n *
 75. քառասուն num *
 76. քառյակ n
 77. քառորդ * *
 78. քավ n
 79. քավարան *
 80. քավել v * *
 81. քավոր *
 82. քար n * *
 83. քարածխահանք *
 84. քարածուխ n *
 85. քարայր n *
 86. քարանձավ n *
 87. քարաշեն *
 88. քարավան n *
 89. քարափ n
 90. քարաքոս n *
 91. քարի դար n *
 92. քարկոծել *
 93. քարման n
 94. քարյուղ *
 95. քարշ n
 96. քարշ տալ *
 97. քարոզ n * *
 98. քարոզարշավ n
 99. քարոզել v *
 100. քարոզիչ *
 101. Քարոն proper *
 102. քարուկիր n
 103. քարտ n *
 104. քարտաշ *
 105. քարտեզ n *
 106. քարտեզագիր n *
 107. քարտեզագրական adj *
 108. քացախ n *
 109. քաք n * *
 110. քաքել v *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քե

 1. քե n
 2. քեզ pronoun *
 3. քել particle *
 4. Քեմբրիջ proper *
 5. Քեմերոն *
 6. քեմոն *
 7. քեն n * * * *
 8. քենակալ n * *
 9. քենի n *
 10. Քենիա proper *
 11. քեռակին n * *
 12. քեռայր n *
 13. քեռի n * *
 14. քեռորդի n
 15. քերական n *
 16. քերականագետ n *
 17. քերականագիտական adj
 18. քերականագիտություն n
 19. քերականական adj *
 20. քերականորեն adv *
 21. քերականություն n *
 22. քերել v *
 23. քերծել v *
 24. քերովբե *
 25. քեֆ n * *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քը

 1. Քըրքլարելի *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քթ

 1. քթածակ n *
 2. քթանցք n *
 3. քթարմատ *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քի

 1. քիթ n * *
 2. քիթը մաքրել *
 3. քիթը սրբել *
 4. քիթը քչփորել *
 5. քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն *
 6. քիլ n
 7. քիմիա n *
 8. քիմիական adj *
 9. քիմիապես adv
 10. քիմիկոս n *
 11. քիմք n *
 12. քինոտ *
 13. Քիշնև proper *
 14. քիչ adj adv n * *
 15. Քիրքուկ *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քլ

 1. Քլինթոն proper *
 2. քլոր n *
 3. քլորապրեն *
 4. քլորոֆիլ *
 5. քլունգ * *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քծ

 1. քծինք n
 2. քծնանք n
 3. քծնել v
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քմ

 1. քմերերեն n *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քյ

 1. քյաբաբ n *
 2. քյալամ n
 3. քյանդրբազ n *
 4. քյանդրբազություն n *
 5. քյառթու *
 6. քյարթու *
 7. քյարփինջ n
 8. Քյոլն proper *
 9. քյոմուր n
 10. քյուֆթա n *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քն

 1. քնաբեր *
 2. քնամուկ n *
 3. քնապարկ *
 4. քնար n *
 5. քնարահավ n *
 6. Քնարիկ proper
 7. քնել v *
 8. քննադատ n *
 9. քննադատաբար adv *
 10. քննադատել v *
 11. քննադատություն n *
 12. քննարկել v *
 13. քննարկում n * *
 14. քննել v * *
 15. քննություն *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քշ

 1. քշել v
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քո

 1. քո pronoun *
 2. քոթոթ n *
 3. քոշ n * *
 4. քոչ n
 5. քոչարի n *
 6. քոչել v
 7. քոչվոր n adj *
 8. քոչվորական adj *
 9. քոռ adj n
 10. քոս n *
 11. քոր n *
 12. քոր գալ *
 13. քորել v *
 14. քորոց *
 15. Քութայիս proper *
 16. քուղ n
 17. քույր n * *
 18. քուն n * *
 19. քունել v *
 20. քունել թողել *
 21. քունել թողնել *
 22. քունեմ բերանդ *
 23. քունվել *
 24. քունք n *
 25. քուռակ n * *
 26. Քուվեյթ proper *
 27. քուրա n *
 28. քուրդ n *
 29. քուրմ n *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քս

 1. քսակ n
 2. քսան num *
 3. քսաներորդ num n adv *
 4. Քսենոկրատես proper *
 5. քսենոն n *
 6. Քսենոփանես proper *
 7. Քսենոփոն proper *
 8. քսենոֆոբիա *
 9. Քսերքսես *
 10. քսիլոֆոն n *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քվ

 1. քվազար n *
 2. քվարկ n *
 3. քվե * *
 4. քվեատուփ *
 5. քվեարկել *
 6. քվեարկել ոտքերով *
 7. քվեարկող n
 8. քվեարկություն *
 9. Քվեբեկ *
 10. քվորում *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր

քր

 1. քրդերեն n *
 2. Քրդստան proper *
 3. քրիստոնեական *
 4. քրիստոնեություն n *
 5. քրիստոնյա n adj *
 6. Քրիստոս proper *
 7. Քրիստոսի եղբայր *
 8. քրմուհի n *
 9. քրոմ n *
 10. քրոմոսոմ *
 11. քրոջ աղջիկ *
 12. քրոջ որդի * *
 13. քրտինք n * *
 14. քրտնել v * *
 15. քրքիջ n *
 16. քրքմածաղիկ n *
 17. քրքում n *
ք քա քե քը քթ քի քլ քծ քմ քյ քն քշ քո քս քվ քր