Index:Mandarin Pinyin/g

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zga[edit]

: , , , ,


: , , , , , ,


: , , ,


: ,


gai[edit]

gāi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gǎi: , , , ,


gài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gan[edit]

gān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 竿 , , , , , , , , 辿 , , , ,


gán:


gǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gang[edit]

gāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gǎng: , , , , , , ,


gàng: , , , , , , , ,


gao[edit]

gāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gǎo: , , , , , , , , 榿 , , , , , , 稿 , , , , , , , , , ,


gào: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ge[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鴿 , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , ,


gei[edit]

gěi: , ,


gen[edit]

gēn: , , ,


gén:


gěn: ,


gèn: , , , , , ,


geng[edit]

gēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gěng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gèng: , , , , , , , , , , ,


gong[edit]

gōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gǒng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gòng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gou[edit]

gōu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gǒu: , , , , , , , , , , , , 豿


gòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gua[edit]

guā: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guǎ: , , , , , ,


guà: , , , , , , , , , 詿 , ,


guai[edit]

guāi:


guǎi: , , , ,


guài: , , , , , , , , , ,


guan[edit]

guān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guang[edit]

guāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guǎng: 广 , , , , ,


guàng: , , , , , , , , ,


gui[edit]

guī: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guí:


guǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 氿 , , , , , , , , , , , , ,


guì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gun[edit]

gūn:


gǔn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


gùn: , , , , , ,


guo[edit]

guō: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guǒ: , , , , , , , , , 粿 , , , , , , , , , , , ,


guò: , , , ,


guo: , ,