Index:Mandarin Pinyin/b

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zba[edit]

: , , , , , 夿 , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , 渿 , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 魿 , , , ,


ba: , , ,


bai[edit]

bāi:


bái: , , ,


bǎi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


bài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ban[edit]

bān: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bang[edit]

bāng: , , , , , , , , , , ,


bǎng: , , , , , , , , , , , , ,


bàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bao[edit]

bāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


báo: , , , , , , , , , , ,


bǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bei[edit]

bēi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


běi: , , ,


bèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bei: , ,


ben[edit]

bēn: , , , , , , , , , , ,


běn: , , , , , , ,


bèn: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


beng[edit]

bēng: , , , , , , , , , , , ,


béng:


běng: , , , , , , , , , , , , , , ,


bèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bi[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , 㮿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bian[edit]

biān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鯿 ,


biǎn: , , , , , , , , , , , , , ,


biàn: , , , , , , , , , , , , , , , 便 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bian:


biao[edit]

biāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


biǎo: , , , , , , , , , , , , ,


biào: , , , , , , ,


bie[edit]

biē: , , , , , , , ,


bié: , , , , , , , , , , , , , ,


biě: , , ,


biè: , , , , , ,


bin[edit]

bīn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bǐn: ,


bìn: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bing[edit]

bīng: , , , , , , , , , , , , ,


bǐng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bìng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


bo[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , 㶿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 簿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , ,


bo: ,


bu[edit]

: , , , , , , , , ,


: , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,