Index:Mandarin Pinyin/f

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zfa[edit]

: , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , ,


: , , , , , , , , , ,


fan[edit]

fān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fán: , , , 䀀 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fǎn: , , , , , , , , , ,


fàn: , , , , , , , , , , , , , , , 奿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fang[edit]

fāng: , , , , , , , , , , , , , ,


fáng: , , , , , , , , , , ,


fǎng: , , , , , , , 仿 , , , , , , , , , , , , , 访 , , ,


fàng: , , ,


fei[edit]

fēi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


féi: , , , , , , , , , , ,


fěi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fen[edit]

fēn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fén: , , , 䩿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fěn: , , ,


fèn: , , , , , , , , , , , , , , 忿 , , , , , , , , , , , , , ,


feng[edit]

fēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


féng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fěng: , , , , , , , , , , ,


fèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


fo[edit]

: , , ,


fou[edit]

fōu:


fóu: , , , , , ,


fǒu: , , , , , , , , ,


fòu: , ,


fu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 巿 , , , , , 彿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 秿 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,