Index:Mandarin Pinyin/h

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zha[edit]

: , , ,


: , ,


: , ,


:


hai[edit]

hāi: ,


hái: , , , , , , , , , , , , ,


hǎi: , , , , ,


hài: , , , , , , , , , , , , , , , ,


han[edit]

hān: , , , , , , , , , , , , ,


hán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hang[edit]

hāng: ,


háng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hǎng: , , ,


hàng: , , , , , , , , , ,


hao[edit]

hāo: , , , , ,


háo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hǎo: , , ,


hào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


he[edit]

: , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hei[edit]

hēi: , , ,


hen[edit]

hēn:


hén: , , , ,


hěn: , , , , ,


hèn:


heng[edit]

hēng: , , , , ,


héng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hèng: , , , , , ,


hm[edit]

hm:


hong[edit]

hōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鸿 , ,


hǒng: , , , , , , , ,


hòng: , , , , , , , , , , , ,


hou[edit]

hōu: ,


hóu: , , , , , , , , , , , , 帿 , , , , , , , , , , , , , , ,


hǒu: , , , , ,


hòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , 缿 , , , , , , , , , , ,


hu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , ,


: , 㦿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hua[edit]

huā: , , , , , , , , , ,


huá: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huǎ:


huà: , , , , , , , , , , , , , , , , , 嫿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huai[edit]

huāi:


huái: , , , , , , , 怀 , , , , , , , , , , ,


huài: , , , , , , ,


huan[edit]

huān: , , , , , , , , , , , , , ,


huán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huǎn: , , , , , , , , , , , , ,


huàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huang[edit]

huāng: , , , , , , , ,


huáng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huàng: , , , , , , , , , , ,


hui[edit]

huī: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 譿 , , , , 贿 , , , , , , , , , , , , , ,


hun[edit]

hūn: , , , , , , , , , , , , , , , ,


hún: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


hǔn: , , , ,


hùn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huo[edit]

huō: , , , , , , , ,


huó: , , , , , , , , , , , , , ,


huǒ: , , , , , , ,


huò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


huo: