Index:Mandarin Pinyin/q

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zqi[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 榿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鬿 , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 諿 , , , , , ,


qi: ,


qia[edit]

qiā: ,


qiá:


qiǎ: , , ,


qià: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qian[edit]

qiān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qián: , , , , , , , , , , , , , 䨿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiang[edit]

qiāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiáng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiàng: , , , , , , , , , , , ,


qiao[edit]

qiāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiáo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiǎo: , , , , , , , , , , , , , ,


qiào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qie[edit]

qiē: , ,


qié: , , , ,


qiě:


qiè: , , , , , , , , , , , , , , , , 䤿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qin[edit]

qīn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qín: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 槿 , , , 澿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qǐn: , , , , , , , , , , , , ,


qìn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qing[edit]

qīng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qíng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qǐng: , , , , , , , , , , , , , ,


qìng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiong[edit]

qiōng: , , , , , ,


qióng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiǒng:


qiu[edit]

qiū: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 絿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qiǔ: , , , ,


qiù: , , ,


qu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


quan[edit]

quān: , , , , , , , , , ,


quán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


quǎn: , , , , , , , , , , , , , ,


quàn: , , , , , , , , , , , ,


que[edit]

quē: , , , , , ,


qué:


què: , , , , 㱿 , , , , , , , , , , 䧿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


qun[edit]

qūn: , , , , , , , ,


qún: , , , , , , , , , , , , ,


qǔn: