Index:Mandarin Pinyin/w

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zwa[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: ,


: , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , ,


wa:


wai[edit]

wāi: , , ,


wǎi:


wài: , , ,


wan[edit]

wān: , , , , , , , , , , , , , , ,


wán: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wang[edit]

wāng: , , , , ,


wáng: , , , , , , , , , ,


wǎng: , 㲿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wàng: , , , , , , , , , , , , , , ,


wei[edit]

wēi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wéi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 潿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wěi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䬿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 诿 , , , , , , , , , , , , , , , ,


wèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , 䬿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wen[edit]

wēn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wén: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wěn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wèn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


weng[edit]

wēng: , , , , , , , ,


wěng: , , , , , , , , , , , , ,


wèng: , , , , , ,


wo[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


wu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , 洿 , , , , , , , , , , , , , , , , , 鼿


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,