Index:Old Armenian/գ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 105 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գա

 1. գագաթն n
 2. գազ n
 3. գազաղ n
 4. գազան n adj
 5. գազար n
 6. Գալիլեա proper
 7. գալուստ n
 8. գահ n
 9. գամ v
 10. Գամիրք proper *
 11. գամփռ n
 12. Գայիանէ proper
 13. գայլ n *
 14. գայռ n * *
 15. գան n *
 16. գանձ n
 17. գանձարան n
 18. գառն n *
 19. գարեջուր n
 20. գարի n
 21. գարիմ v
 22. գարհայեմ v
 23. գարշապար n
 24. գարուն n
 25. գաւազան n
 26. գաւառ n
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գե

 1. գելարան n
 2. գելոց n
 3. գեղ n
 4. գեղանի adj
 5. գեղարդն n
 6. գեղեցկութիւն n
 7. գեղմն n
 8. գեղմնաւոր n
 9. գեղջուկ n adj
 10. գետ n
 11. գետին n
 12. գետնաշարժ n
 13. գերեզման n
 14. գերի n
 15. գերծ adj
 16. գերծեմ v
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գէ

 1. գէշ n adj
 2. Գէորգ proper
 3. գէս n
 4. գէտ n adj
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գթ

 1. գթամ v
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գի

 1. գի n
 2. գին n
 3. գինդ n
 4. գինեմոլ adj
 5. գինի n
 6. գինձ n *
 7. գիշատեմ v
 8. գիշեր n
 9. գիշերային adj
 10. գիսակ n
 11. գիտեմ v
 12. գիտութիւն n
 13. գիտուն adj n
 14. գիր n
 15. գիւղ n
 16. գիւտ n adj
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գլ

 1. գլխագիր n
 2. գլխարկ n
 3. գլուխ n
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գմ

 1. գմբեթ n
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գն

 1. գնամ v
 2. գնացք n
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գո

 1. գոգ n adj v
 2. գոլ v
 3. գոհ adj
 4. գոհանամ v
 5. գողանամ v
 6. գոմ n v
 7. գոյ n
 8. գոյական adj n
 9. գոյժ n
 10. -գոյն suffix
 11. գոյն n prep adv
 12. գոյութիւն n
 13. գոչիւն n
 14. գոռ n adj
 15. գոռամ v
 16. գովասան n
 17. գովեստ n
 18. գործ n
 19. գործարան n
 20. գործեմ v
 21. գործիչ n
 22. գուբ n
 23. Գուգարք proper *
 24. գուժումն n
 25. գուշակեմ v
 26. գուշակութիւն n
 27. գուսան n
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գտ

 1. գտանեմ v
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գր

 1. գրականութիւն n
 2. գրաստ n
 3. գրգամ v
 4. գրգեմ v
 5. գրեմ v
 6. Գրիգոր proper
 7. գրիչ n
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ

գօ

 1. գօտի n
գա գե գէ գթ գի գլ գմ գն գո գտ գր գօ