Index:Old Armenian/դ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 66 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դ

 1. suffix
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դա

 1. դադար n
 2. դաժան adj
 3. դալարի n
 4. Դամասկոս proper *
 5. դայեակ n
 6. դան n
 7. դանակ n
 8. դանդանաւանդ n
 9. դաշն n adj adv
 10. դաշնակ n
 11. դաշնակից n *
 12. դաշտ n
 13. դաշտային adj
 14. դաշտավայր n
 15. դառն adj n
 16. դառնամ v
 17. դաս n
 18. դաստակ n
 19. դաստիարակ n
 20. դատ n
 21. դատարան n
 22. դատաւոր n
 23. դար n *
 24. դարբին n
 25. դարգ n
 26. Դարեհ proper *
 27. դարձ n
 28. դաւաճանութիւն n
 29. դաւաճանումն n
 30. Դաւիթ proper
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դե

 1. դեգերումն n
 2. դեկտեմբեր n *
 3. Դեմոկրիտոս proper *
 4. դեռ adv
 5. դեւ n
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դժ

 1. դժոխք n adj
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դի

 1. դիակն n
 2. դիզանեմ v
 3. Դիոգինէս proper *
 4. Դիոկղետիանոս proper
 5. Դիոնիսոս proper
 6. դիպուած n
 7. դիւան n
 8. դիւցազն n
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դլ

 1. դլամ v
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դղ

 1. դղեակ n
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դն

 1. դնեմ v
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դո

 1. դոխն n
 2. դողամ v
 3. դոյզն adj adv
 4. դոյլ n
 5. դու pronoun *
 6. դուզնաքեայ adj
 7. դուռն n *
 8. դուստր n *
 9. դուր n
 10. դուք pronoun *
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դպ

 1. դպիր n *
 2. դպրոց n
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դռ

 1. դռնապան n
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր

դր

 1. Դրասխանակերտ proper *
 2. դրացի n adj
 3. դրուագ n
 4. դրօշ n
 5. դրօշակ n
դ դա դե դժ դի դլ դղ դն դո դպ դռ դր