Index:Old Armenian/ե

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 140 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եա

 1. -եալ suffix
 2. -եայ suffix
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եդ

 1. Եդեսիա proper
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եզ

 1. եզն n *
 2. Եզնիկ proper
 3. եզր n
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

ել

 1. ելանեմ v
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եկ

 1. եկ n
 2. եկամուտ n adj
 3. Եկբատան proper *
 4. եկեղեցի n
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եղ

 1. -եղ suffix
 2. եղանիմ v
 3. եղար n
 4. եղբայր n *
 5. եղբայրութիւն n
 6. եղեամն n
 7. եղեգնեայ adj
 8. եղեռն n
 9. եղերական adj
 10. եղեւնի adj
 11. եղէգն n
 12. -եղէն suffix
 13. Եղիա proper *
 14. եղիճ n *
 15. եղծանեմ v
 16. եղն n
 17. եղունգն n *
 18. եղջերու n
 19. եղջիւր n *
 20. եղտիւր n * *
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եմ

 1. եմ v
 2. Եմպեդոկլէս proper *
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

են

 1. -են- suffix
 2. ենթամնայ n
 3. -ենի suffix
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եպ

 1. Եպիկուրոս proper *
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եռ

 1. եռամ v
 2. եռանդ adv
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

ես

 1. ես pronoun
 2. Եսայի proper
 3. Եսովպոս proper *
 4. Եսքիղոս proper *
 5. Եսքինէս proper
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եր

 1. երագազ n
 2. երազ n
 3. Երազգաւորս proper *
 4. երաժիշտ n
 5. երաժշտութիւն n
 6. երախայ n adj
 7. երախան n
 8. երախտիք n
 9. երակ n
 10. երամ n
 11. երամակ n
 12. երանգ n
 13. երաշխ adj
 14. երաշխիք n
 15. երասան n
 16. Երասխ proper *
 17. երգ n
 18. երգահան n
 19. երգեմ v
 20. երգիծանեմ v
 21. երգիոն n
 22. երգիչ n
 23. երդ n
 24. երդնում v
 25. երդումն n
 26. երեկ n
 27. երեկոյ n *
 28. երեսներորդ num
 29. երեսուն num
 30. երեւիմ v
 31. երեւոյթ n adj
 32. երեւումն n
 33. երեք num adv
 34. երեքին num
 35. երեքհարիւր num * *
 36. երեքհարիւրեքին num
 37. երեքշաբաթի n *
 38. երեքտասան num
 39. երեքտասաներորդ num
 40. երեքտասանեքին num
 41. երէ n
 42. երէկ adv n *
 43. -երէն suffix
 44. երէց adj n
 45. երթ n
 46. երթամ v
 47. երթումն n
 48. երի n
 49. երինջ n
 50. երիվար n
 51. երիտասարդ adj n
 52. երիցուկ n
 53. երկ- root
 54. երկաթ n
 55. երկաթուղի n
 56. երկայն adj
 57. երկայնաբազուկ adj
 58. երկայնաբան adj n
 59. երկայնաբանութիւն n
 60. երկայնանամ v
 61. երկայնեմ v
 62. երկանաքար n adj
 63. երկար adj n
 64. երկբարբառ adj n
 65. երկերիւր num *
 66. երկին n
 67. երկիր n num adv
 68. երկիր Քանանու *
 69. երկիւղ n
 70. երկն n *
 71. երկնուստ adv
 72. երկնչիմ v
 73. երկշաբաթի n *
 74. երկոտասան num
 75. երկոտասաներորդ num
 76. երկոտասանեքին num
 77. երկու num adv
 78. երկոքին num
 79. երկրաշարժ adj n
 80. երկրորդ num adj adv
 81. -երորդ suffix
 82. Երուազ proper
 83. Երուանդ proper *
 84. Երուսաղէմ proper *
 85. երրորդ num n adv
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եւ

 1. Եւրիպիդէս proper *
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եփ

 1. Եփեսոս proper *
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ

եօ

 1. եօթանասներորդ num
 2. եօթանասուն num
 3. եօթանեքին num
 4. եօթն num *
 5. եօթնամասնեայ *
 6. եօթներորդ num n adv
 7. եօթնեւտասն num *
 8. եօթնհարիւր num *
 9. եօթնուտասներորդ num
եա եդ եզ ել եկ եղ եմ են եպ եռ ես եր եւ եփ եօ