Index:Old Armenian/թ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 55 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թա

 1. թագ n
 2. թագաւոր n *
 3. թագաւոր կենդանեաց *
 4. թագաւորութիւն n
 5. թագուհի n
 6. թագուհի կենդանեաց *
 7. թանամ v *
 8. թանձր adj adv
 9. թարգման n
 10. թարգմանիչ n
 11. թարգմանութիւն n
 12. թարխան n
 13. թարխանութիւն n
 14. թափեմ v
 15. թաքուստ n adj
 16. թաքուցանեմ v
 17. թաքչիմ v
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թե

 1. թել n
 2. թեկն n
 3. թեւ n
 4. թեփ n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թզ

 1. թզենի n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թթ

 1. թթու adj n
 2. թթուութիւն n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թի

 1. թի n
 2. թիակ n
 3. թիթեղն n
 4. թիթեռն *
 5. թիռ n
 6. թիւ n *
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թլ

 1. թլիփ n
 2. թլփատ n
 3. թլփատեմ v
 4. թլփատութիւն n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թմ

 1. թմբուկ n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թն

 1. թնդիւն n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թշ

 1. թշնամի n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թո

 1. թող adv prep
 2. թողանամ v
 3. թողում v
 4. թոյլ adj
 5. թոյն n
 6. թոռն n
 7. Թորգոմ proper
 8. թուզ n
 9. թուլանամ v
 10. Թուլիս *
 11. թուխ adj
 12. Թուկիդիդէս proper *
 13. թուղթ n *
 14. թուք n
 15. թոք n
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թռ

 1. թռչիմ v
 2. թռչուն adj
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք

թք

 1. թքանեմ v
թա թե թզ թթ թի թլ թմ թն թշ թո թռ թք