Index:Old Armenian/խ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 69 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խա

 1. խածատեմ v
 2. խաղ n
 3. խաղաղ adj
 4. խաղաղութիւն n
 5. խայթ n
 6. խայթոց n
 7. խանդամ v
 8. խանձատեմ v
 9. խաշն n
 10. խաչ n *
 11. խաչակիր adj n
 12. խաչափայտ *
 13. Խարբերդ proper
 14. խաւար n adj
 15. խափ n
 16. խափան n adj
 17. խափանեմ v
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խե

 1. խեթամ v
 2. խելացի adj
 3. խելք n
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խէ

 1. խէչ n
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խի

 1. խիթամ v
 2. խիղճ n adj
 3. խինդ n
 4. խիշտ n
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խլ

 1. խլիրդն n
 2. խլուրդ n
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խմ

 1. խմոր n
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խն

 1. խնդիր n
 2. խնդրանք n
 3. խնդրեմ v
 4. խնում v
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խո

 1. խոկամ v
 2. խոհ n
 3. խոհանոց n
 4. խոհարար n
 5. խոյր n
 6. խոնարհ adj adv
 7. խոստումն n
 8. Խոսրով proper
 9. խոտ n
 10. խոտորումն n
 11. խոր adj n
 12. խորակ n
 13. խորամանկ adj
 14. խորան n
 15. խորանարդ n adj
 16. խորենացի n
 17. խորխ n
 18. Խորխոռունի proper
 19. խորհուրդ n
 20. խորշ n
 21. խորտիկ n
 22. խոցոտեմ v
 23. խուռն n adj adv
 24. խուրձ n
 25. խուփն n * *
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խր

 1. խրամ n
 2. խրամատ n
 3. խրամատութիւն n
 4. խրատ n *
 5. խրոխտամ v
 6. խրտնում v
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խց

 1. խցիկ n
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խփ

 1. խփեմ v
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ

խօ

 1. խօթ adj *
 2. խօթութիւն n
 3. խօսիմ v
 4. խօսք n
խա խե խէ խի խլ խմ խն խո խր խց խփ խօ