Index:Old Armenian/մ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 143 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մա

 1. մագիլ n
 2. մաթիլ n
 3. Մաժաք proper
 4. մած adj
 5. մածնում v
 6. մածուն n
 7. մածուցանեմ v
 8. Մակաբէ proper *
 9. մակարդակ adj n
 10. Մակեդոնիա proper
 11. մահ n *
 12. մահկանացու adj
 13. մայիս n *
 14. մայր n
 15. մայրաքաղաք n
 16. մայրիկ n
 17. մայրպետ n
 18. Մանդակունի proper
 19. մանեակ n
 20. Մանէ proper
 21. Մանովէ proper *
 22. մանուած n
 23. մանուկ n
 24. մանր adj adv
 25. մանրամասն n adj adv
 26. մառան n
 27. մասն n
 28. մասնիկ n
 29. մատաղ adj n
 30. մատանի n
 31. մատեան n
 32. մատենագիր n adj
 33. Մատթէոս proper *
 34. մատն n
 35. մատուռն n *
 36. մատուցանեմ v
 37. մատչիմ v
 38. մար n adj
 39. մարաջախտ n *
 40. Մարաստան proper *
 41. Մարաց աշխարհ *
 42. մարգագետին n
 43. մարգարէութիւն n
 44. մարգարիտ n
 45. մարդ n
 46. մարդագայլ n
 47. մարդասպան n adj
 48. մարդիկ n
 49. մարդկային adj
 50. մարթ adj
 51. մարթանք n
 52. մարթեմ v
 53. մարի n
 54. Մարիամ proper
 55. մարմին n
 56. մարտ n *
 57. մարտակառք n
 58. մարտիրոս n
 59. մարտկոց n
 60. մարտնչիմ v
 61. Մարք proper *
 62. Մաւրիտանիա *
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մե

 1. մեզ *
 2. մեզէն adv
 3. մեծ adj
 4. մեծաբեռն adj
 5. մեծագոյն adj n
 6. մեծահասակ adj
 7. մեծանամ v
 8. մեծանձն adj
 9. մեծարանք n
 10. մեծութիւն n
 11. մեղանչեմ v
 12. մեղկանամ v
 13. մեղկեմ v
 14. մեղկիմ v
 15. մեղու n
 16. մեղր n *
 17. Մեմնոն proper *
 18. մեռանիմ v
 19. Մեսրոպ proper
 20. մետասան num *
 21. մետասաներորդ num
 22. մետասանեքին num
 23. մետաքս n
 24. մետաքսեայ adj
 25. մեր pronoun
 26. մերկանամ v
 27. մերկեմ v
 28. մերձ adj prep adv
 29. մերձենամ v
 30. մեք pronoun *
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մէ

 1. մէն adj adv
 2. մէջ n adj
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մթ

 1. մթութիւն n
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մի

 1. մի num adv *
 2. միաբնակ *
 3. միակ n adj
 4. միամիտ adj
 5. միայն adj adv
 6. միանձն n adj
 7. միաշաբաթի n *
 8. միզուկ n
 9. միմեանց pronoun * *
 10. միմոս n
 11. մինչեւ prep
 12. միութիւն n *
 13. Միջագետք proper *
 14. միջակէտ n
 15. միջին adj
 16. միտ n *
 17. միւռոն n
 18. միւս pronoun
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մծ

 1. Մծբին proper
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մկ

 1. մկան n
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մն

 1. -մն suffix
 2. մնամ v
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մո

 1. մոգ n
 2. մոլորիմ v
 3. մոխիր n
 4. Մոկք proper *
 5. մոմ n
 6. մոմոս n
 7. մոյթ n
 8. մոռանամ v
 9. Մովսէս proper *
 10. մորթ n
 11. մուխ n
 12. մուկն n *
 13. մուտ n
 14. մուրամ v
 15. մուրճ *
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մռ

 1. մռայլ adj n
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մս

 1. մսագործ n
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մտ

 1. մտածեմ v
 2. մտանեմ v
 3. մտրուկ n
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մր

 1. մրուր n
 2. մրջիւն n *
 3. մրրիկ n
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ

մօ

 1. մօտ prep adj
 2. մօտուստ adv
 3. մօրաքոյր n
մա մե մէ մթ մի մծ մկ մն մո մռ մս մտ մր մօ