Index:Old Armenian/պ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 84 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պա

 1. պակաս adj adv
 2. պակնում v
 3. պահապան n
 4. պահարան n
 5. պահեստ n adj
 6. պահպանակ n
 7. պահք n
 8. պայթեմ v
 9. պայծառ adj
 10. -պան suffix
 11. պան n
 12. պանծամ v
 13. պաշտամունք *
 14. պաշտեմ v
 15. պաշտօն n
 16. պաշտօնեայ n adj
 17. պառաւ n
 18. պաստեղ n
 19. պատանեկիկ n
 20. պատանի n
 21. պատառաքաղ n
 22. պատասխանի n
 23. պատեան n
 24. պատիժ *
 25. պատիւ n
 26. պատկեր n
 27. պատճառական adj
 28. պատշաճ adj
 29. պատուհան n
 30. պատուհաս n *
 31. պատրանք n
 32. պատրաստ adj adv
 33. պատրաստութիւն n
 34. պար n
 35. պարագայ n adj
 36. պարանոց n *
 37. պարաւանդ n
 38. պարզ adj adv n
 39. պարկ n
 40. Պարմենիդէս proper *
 41. պարոյկ n
 42. պարսաւանք n
 43. պարսիկ *
 44. պարսկական adj
 45. Պարսկաստան proper
 46. Պարսք proper *
 47. պարսք n *
 48. պարտ n adj
 49. պարտատէր n
 50. Պարտաւ proper *
 51. պարտեմ v
 52. պարտէզ n
 53. պարտիզպան n
 54. պարտիմ v
 55. պարտիք n
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պե

 1. պեղեմ v
 2. պետ n
 3. պետութիւն n
 4. Պետրոս proper
 5. պերճ adj adv
 6. պերճանք n
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պէ

 1. պէս prep adv
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պի

 1. Պիղատոս proper *
 2. Պինդարոս proper *
 3. պինչ n
 4. Պիսիստրատոս proper *
 5. պիտամ v
 6. պիտանացու adj
 7. պիտանի adj
 8. պիտոյ adj
 9. պիտոյք n
 10. Պիտտակ proper *
 11. Պիւթագորաս proper *
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պղ

 1. Պղատոն proper *
 2. պղինձ n
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պճ

 1. պճեղն n *
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պո

 1. պողոտայ n
 2. պոյտն n *
 3. պոչ n *
 4. պուտուկ n
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պռ

 1. Պռիամոս proper *
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պս

 1. պսակ n
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ

պտ

 1. պտոյտ n
 2. պտուղ n
պա պե պէ պի պղ պճ պո պռ պս պտ