Index:Old Armenian/ս

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 119 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

ս

 1. suffix
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սա

 1. սա pronoun
 2. սագ n
 3. սագճիկ n
 4. Սաթէնիկ proper
 5. սալոր n
 6. սակաւ adj adv
 7. Սահակ proper
 8. սահման n
 9. սահմանական adj
 10. սաղաւարտ n
 11. սաղմնառեալ *
 12. Սամարիա proper
 13. սան n *
 14. Սանատրուկ proper
 15. սառն n adj
 16. սառչիմ v
 17. սասան n adj
 18. սասանեմ v
 19. սաստ n
 20. սաստիկ adj adv
 21. սար n
 22. Սարգիս proper
 23. սարդ n
 24. սարդենի adj n
 25. սարդիոստայն n
 26. սարեակ n
 27. սարտնում v
 28. սաւան n
 29. սափոր n
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սգ

 1. սգամ v
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սե

 1. սեաւ adj n
 2. սեղան n
 3. սենեակ n
 4. սեպտեմբեր n *
 5. սեռ n
 6. սեռութիւն n
 7. սերմն n *
 8. սերմներթութիւն n
 9. սերունդ n
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սէ

 1. սէգ adj * *
 2. սէզ n
 3. սէր n
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սի

 1. Սիբիլլա proper *
 2. Սիբիղղա *
 3. սիգամ v
 4. սիկղ n *
 5. սիմոնական adj n
 6. սիմոնականութիւն n *
 7. սիմոնացի n
 8. Սիմոնիդէս proper *
 9. սիսեռն n *
 10. սիրեմ v
 11. սիրուն adj
 12. սիրտ n *
 13. սիւն n * *
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սլ

 1. սլանամ v
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սխ

 1. սխալեմ v
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սկ

 1. սկայ n *
 2. սկեսրայր n
 3. սկիզբն n
 4. Սկիւթիա *
 5. սկիւռ n *
 6. սկուտեղ *
 7. սկուտղ n *
 8. սկսանիմ v
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սմ

 1. Սմբատուհի proper
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սն

 1. սնդիկ n
 2. սնունդ n
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սո

 1. Սոկրատէս proper
 2. Սողոն proper *
 3. սողուն adj n
 4. սոյն pronoun
 5. սոսինձ n
 6. սովոր adj n
 7. սովորաբար adv
 8. սովորական adj
 9. սովորոյթ n
 10. սովորութիւն n
 11. սոր n
 12. սորեմ v
 13. սուգ n
 14. սուզանեմ v
 15. սուսերամարտ n
 16. սուր n adj adv
 17. սուրբ adj n adv
 18. սուրճ n
 19. Սոփոկղէս proper *
 20. սոքա *
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սպ

 1. սպայ n
 2. սպանախ n *
 3. սպանանեմ v
 4. սպանութիւն n
 5. սպանումն n
 6. սպաս n
 7. սպասաւոր n
 8. սպարապետ n *
 9. սպրդեմ v
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

ստ

 1. -ստ suffix
 2. ստամբակ adj
 3. ստամբակեմ v
 4. ստամբակութիւն n
 5. -ստան suffix
 6. ստանամ v
 7. ստեղծանեմ v
 8. ստեղն n
 9. ստէպ n adj adv
 10. ստիպեմ v
 11. ստորակէտ n
 12. ստորին adj n
 13. ստրուկ n
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր

սր

 1. սրահ n
 2. սրճակաթ n
 3. սրճանոց n
 4. սրճաստան n
 5. սրճարան n
 6. սրճարար n
 7. սրճենի n
 8. սրճիտ n
ս սա սգ սե սէ սի սլ սխ սկ սմ սն սո սպ ստ սր