Index:Old Armenian/վ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 64 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վա

 1. վագր n
 2. վազեմ v
 3. վազեցուցանեմ v
 4. վաթսներորդ num n
 5. վաթսուն num
 6. վախ n
 7. վախեմ v
 8. վախճան n adv
 9. Վահագն proper
 10. Վահան proper
 11. վահան n
 12. Վահէ proper
 13. Վաղարշակ proper
 14. վաղիւ adv n
 15. վաղր n
 16. վայրագ adj
 17. վայրենի adj
 18. վայրենութիւն n
 19. վայրիկ n
 20. վայրկեան n *
 21. Վաչէ proper
 22. վասն prep
 23. վաստակ n adj
 24. վատասիրտ adj
 25. Վարաժնունի proper
 26. Վարդան proper
 27. վարդենի n
 28. վարզ n *
 29. վարժ n adj
 30. վարժութիւն n
 31. վարշամակ n
 32. վարուժան n
 33. վարտիք n
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վե

 1. վեհ adj
 2. վեհանձն adj
 3. վեշտասան num
 4. վեշտասաներորդ num
 5. վերին adj
 6. վերուստ adv adj
 7. վերջին adj
 8. վեց num
 9. վեցերորդ num n adv
 10. վեցեքին num
 11. վեցհարիւր num *
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վէ

 1. վէգ n
 2. վէճ n
 3. վէմ n
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վի

 1. վիզ *
 2. վիճեմ v
 3. վիշապ n *
 4. Վիրք proper
 5. վիրք n *
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վկ

 1. վկայ n
 2. վկայութիւն n
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վհ

 1. վհուկ n
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վո

 1. վուշ n
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վռ

 1. Վռամշապուհ proper
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վտ

 1. վտանգ n
 2. վտիտ adj
 3. վտտեմ v
 4. վտտիմ v
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր

վր

 1. վրացի *
 2. վրէժ n
 3. Վրթանէս proper
վա վե վէ վի վկ վհ վո վռ վտ վր