Index:Old Armenian/փ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 71 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փա

 1. փախ n
 2. փախուստ n
 3. փախուցանեմ v
 4. փախչիմ v
 5. փախստական n adj
 6. փախստեայ n adj
 7. փակ adj n
 8. փական n
 9. փակեմ v
 10. փակնում v
 11. փաղանգ n
 12. փաղփ n
 13. փայլ n adj
 14. փայլակն n
 15. փայլեմ v
 16. փայլուն adj
 17. փայծաղն n *
 18. փայտ n
 19. Փայտակարան proper *
 20. փապ n adj
 21. փապար n adj
 22. փառք n
 23. փառօք adv
 24. փասեան n
 25. փաստ n
 26. փարթամ adj
 27. փարպեցի n
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փե

 1. փեբրուարիոս n *
 2. փեսայ n
 3. փեսայութիւն n
 4. փետուր n
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փի

 1. Փիլիպպոս proper *
 2. փիլիսոփայ n
 3. փիլիսոփայութիւն n
 4. փիղ n
 5. փիւնիկ n
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փլ

 1. փլանիմ v
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փո

 1. փոթ n
 2. փոթոր adj n
 3. փոթորիկ n
 4. փոխ n
 5. փոխանակ prep n
 6. փոխանակեմ v
 7. փոխանակութիւն n
 8. փոխարէն n adv prep
 9. փոխարինեմ v
 10. փոխեմ v
 11. փոկ n
 12. փող n *
 13. փողերակ n
 14. փողոտեմ v
 15. փողոց n
 16. փոյթ n adj adv
 17. փոշի n
 18. փոշտ n
 19. փոր n adj
 20. փորեմ v
 21. փորոտի n
 22. փութամ v
 23. փուլ n
 24. փուշ n
 25. փուռն n
 26. փուտ n adj
 27. փոքր adj
 28. փոքրիկ adj
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փչ

 1. փչեմ v
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փռ

 1. Փռիւգիա *
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փս

 1. փսխեմ v
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փտ

 1. փտեմ v
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր

փր

 1. փրկեմ v
 2. փրփուր n
փա փե փի փլ փո փչ փռ փս փտ փր