Index:Scottish Gaelic/g

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

ga ge gh gi gl gn go gr gu

ga

  1. ga pronoun
  2. gabh v * * * *
  3. gàbhadh n * *
  4. gabhagan n *
  5. gabhail n *
  6. gabhail gaol air n
  7. gabh air mhàl v * *
  8. gabh àite v *
  9. gabhaltach n
  10. gabhann n
  11. gabh brath v *
  12. gabh brath air v *
  13. gabh dragh de v
  14. gabh fras *
  15. gabh gaol air v *
  16. gabh mo leisgeul phrase *
  17. gabh naidheachd v *
  18. gabh socair v *
  19. gabh tlachd à n
  20. gabh tlachd ann v * *
  21. gabh tlachd de n
  22. gabh ùine v *
  23. gach adv *
  24. gad pronoun n * *
  25. gadachd n *
  26. gadachd-taighe n
  27. gadaiche n
  28. gadaiche-taighe n
  29. gadailiniam *
  30. gadhar n
  31. Gaeilge proper *
  32. gafann n
  33. gagan n
  34. Gaidheal * *
  35. Gàidheal n
  36. Gàidhealtachd proper
  37. Gàidhlig proper adj * *
  38. Gàidhlig Mhanainneach proper *
  39. gàidsear n *
  40. gail v
  41. gailearaidh n * *
  42. gailliam *
  43. gaim *
  44. gainmheach n *
  45. gainne n * * * *
  46. gainnead n * * * *
  47. gàirdean n *
  48. gàirdeanach adj
  49. gàire n *
  50. gairge n
  51. gairm v n * * * * *
  52. gairmeach adj *
  53. gàirnealair n
  54. gàirnealaireachd n
  55. gaiseadh n *
  56. gaiseadh a' bhuntàta n *
  57. gaisgeach n * * *
  58. gaisgeachd n
  59. gal n
  60. galar n * * * * *
  61. galar-ceàirde n
  62. galar-drùisealachd n * *
  63. galar-fuail n *
  64. galar na pearraide n
  65. galar na seirg n *
  66. galar-pearraide n * *
  67. Gall n * *
  68. gall n
  69. galla n * * * *
  70. gall-chnò n *
  71. Gallda adj *
  72. Galldachd proper
  73. Gall-Ghàidhealaibh *
  74. Gallobha *
  75. Gallta adj
  76. Galltachd proper
  77. gam pronoun *
  78. gamhainn n
  79. gan pronoun
  80. gann adj * * *
  81. gann de prep *
  82. gaoid n
  83. gaoil leathair *
  84. gaoisid n
  85. gaol n * * *
  86. gaol na h-òige n *
  87. gaoth n * * *
  88. gaothach adj * *
  89. gaoth an fhaighein *
  90. gaothar *
  91. gaoth-ghrèine n *
  92. gaothmhor *
  93. gar pronoun v *
  94. garadh n
  95. gàradh n
  96. garaids n *
  97. garbh adj
  98. garbhag n *
  99. garg adj * * *
  100. gàrradh n * * *
  101. gasda adj *
  102. gath n * *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

ge

  1. ge conj *
  2. geadag n * *
  3. geadas n *
  4. gèadh n *
  5. geal adj *
  6. Gealach proper *
  7. gealach n *
  8. gealach chrotach n *
  9. gealachd n
  10. gealag n * *
  11. gealagan n * *
  12. gealag-bhuachair n *
  13. gealag bhuidhe n *
  14. gealag-dhubh-cheannach n *
  15. gealbhonn n
  16. gealbhonn-gàraidh n *
  17. gealbhonn-lìn n *
  18. geall v n
  19. gealladh n
  20. gealltanach adj * *
  21. gealltanas n * * *
  22. gealtach adj *
  23. gealtair n
  24. gealtaire n * *
  25. geamhrachadh n
  26. geamhrachail adj *
  27. geamhradail adj *
  28. geamhradh n *
  29. geamhraich v * *
  30. geamnachd n
  31. geamnaidh adj
  32. gean n
  33. geansaidh n * * * *
  34. Gear abbr * *
  35. gèar n *
  36. gearain v *
  37. gearan n
  38. gearanach adj * *
  39. gearasdan n
  40. gearastan n *
  41. geàrd n *
  42. Gearmailt proper *
  43. Gearmailteach n adj *
  44. Gearmailtis proper *
  45. gearmainiam *
  46. gearr adj
  47. geàrr v n * *
  48. geàrr-ainm n *
  49. Gearran proper *
  50. gearran n * *
  51. geàrr-chunntas n *
  52. geàrr-ùine adj n *
  53. geàrr-ùineach adj
  54. geas n
  55. geasachd suffix
  56. geata n *
  57. ge b' e determiner
  58. ge be determiner *
  59. ge be àite adv *
  60. ge be càite adv
  61. ge be cò pronoun *
  62. ge be cuin adv *
  63. ge be dè pronoun *
  64. ge be uair adv *
  65. ged conj
  66. ged a bheirte a' bhó dhan doras mhór rachadh i fhéin dhan bhàthaich phrase *
  67. gèibhinn n
  68. gèidh n adj * *
  69. gèill v * * * * *
  70. gèilleadh n * *
  71. geilt n
  72. geiltrigeadh *
  73. geobag n *
  74. ge-tà adv * *
  75. geug n * * *
  76. geur adj * *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

gh

  1. gheat n *
  2. gheibh cearc an sgrìobain rudeigin, chan fhaigh cearc a' chrùbain dad idir *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

gi

  1. giall n *
  2. Gibl abbr *
  3. Giblean proper *
  4. Giblinn proper
  5. gidheadh adv *
  6. gile n
  7. gilead n
  8. gille n * * * *
  9. gille-Brìde n
  10. gille-brìde n
  11. gille-Brìghde n
  12. gille-brìghde n *
  13. gille-comhailteachd n *
  14. gille-cruidh n *
  15. gille-cupa *
  16. gille-feadaig n *
  17. gille-frithealaidh n *
  18. gille-gach-gnothaich n *
  19. gille-gnothaich n *
  20. gille-mirein n *
  21. gille-mo-ghnothaich n
  22. gille-mùchain n *
  23. gille-oifis n *
  24. gille-ruadh n *
  25. gille-tòine n * *
  26. gin v
  27. gine n *
  28. gineadair n *
  29. ginealach n *
  30. gineamhainn n
  31. ginearalachadh *
  32. ginearalaich *
  33. gini n *
  34. ginideach adj *
  35. gintinn n
  36. giobach adj * * * *
  37. giofag n *
  38. giomach n *
  39. gionach adj * * * * * * *
  40. giorrachadh n * * * *
  41. giorraich v * * * *
  42. giùlain v *
  43. giùlan n * * * * * * * *
  44. giùran n * *
  45. giuthas n * * *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

gl

  1. glac v * * *
  2. glacadh n * * *
  3. glainne n adj * * * * * *
  4. glainneachan n
  5. glainneachan-grèine n *
  6. glainne-amhairc n *
  7. glainn'-uighe n *
  8. glais v *
  9. glaisean n *
  10. glaisean-daraich n *
  11. glaisean-stiallach n *
  12. glaiste adj *
  13. glan adj *
  14. glaodh n v *
  15. glas adj n v * * *
  16. Glaschu proper *
  17. glas-ghuib n * *
  18. glasraich n *
  19. glasraichear n *
  20. glas-sheabhag *
  21. glè adv *
  22. glé adv
  23. gleadhraich n *
  24. gleann n *
  25. glèidh *
  26. gleidheadh *
  27. gleoc n *
  28. gleoc àrd n *
  29. gleus n v * *
  30. gleusda adj
  31. gleusta adj * *
  32. glic adj * * * * * *
  33. gliocas n * * * * * *
  34. gliogadaich n
  35. gliong n * *
  36. gloinne *
  37. glòir n *
  38. glòr n
  39. glotasach adj *
  40. gluais v *
  41. gluaisneachd n
  42. gluasad n *
  43. glugan n *
  44. glùin n *
  45. glumag n * *
  46. glùn n * * * *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

gn

  1. gnàth n
  2. gnàthas n
  3. gnàthasach adj *
  4. gnàthas-cainnt n *
  5. gnàthas-cainnte n
  6. gnàths n
  7. gnàth-theagasg n *
  8. gnè n * * * * * * * * *
  9. gneitheach *
  10. gnèitheach adj * *
  11. gnìomh n v * * *
  12. gnìomhach adj
  13. gnìomhachas n
  14. gnìomhachd n * *
  15. gnìomhadh n *
  16. gnìomhair n *
  17. gnìomhaireach adj
  18. gnìomhair neo-iomlan n *
  19. gnìomhair neo-riaghailteach n *
  20. gnìomhair riaghailteach n *
  21. gnìomhair taiceil n *
  22. gnìomhair uireasbhach n *
  23. gnog v *
  24. gnosd int *
  25. gnothach n
  26. gnùis n *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

go

  1. gob n *
  2. gobach adj *
  3. gobaire n *
  4. gob-cearr n *
  5. gobha n *
  6. gobhal n * *
  7. gobhar n *
  8. gobhlach adj
  9. gobhlan n *
  10. gobhlan-gainmhich n *
  11. gobhlan-gaoithe n
  12. gòbhlan-gaoithe n *
  13. gobhlan mòr n *
  14. gobhlan-taighe n *
  15. gog-a-ghuidhe-ghaoidhe int *
  16. gogan *
  17. goid v n * *
  18. goil v *
  19. goireas n * * *
  20. goireasach adj * * *
  21. goirid adj adv *
  22. goirid do prep * *
  23. Goiridh *
  24. goirmean-searradh n *
  25. goirt n * * *
  26. golf *
  27. gòrach adj * *
  28. gòrach leis an eagal adj *
  29. Goraidh *
  30. gorm adj * * * *
  31. gort *
  32. gos-sheabhag *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

gr

  1. grad adj * * * * * * * *
  2. gràdh n * * * * *
  3. gràdhach adj *
  4. gràdhaich v
  5. gràdhaichte v *
  6. gràdh neo-dhìolta n *
  7. gràdh neo-mheasarra n *
  8. graf n *
  9. gràidheag *
  10. gràidhean *
  11. gràin n * *
  12. gràin-cinnidh n *
  13. gràine n *
  14. gràineag n *
  15. gràineil adj *
  16. gràinich *
  17. gràinne n
  18. gràisg n * * *
  19. gràisgealachd n * * *
  20. gràisgeil adj * * *
  21. gràmar n *
  22. grannda adj *
  23. greallach *
  24. grèidhear *
  25. Grèig proper
  26. greigheach adj *
  27. greim n
  28. greimire n * *
  29. greis n * *
  30. greis gnìomhachais n *
  31. greollan n *
  32. greusaiche n *
  33. grian n *
  34. grianach adj *
  35. grian-chrios n *
  36. grian-stad n
  37. grian-stad an geamhraidh n *
  38. grian-stad an t-samhraidh n *
  39. grinn adj * * *
  40. Griogair proper *
  41. grìos n v *
  42. grìosachadh n
  43. grìosaich v *
  44. grod adj *
  45. grosair n *
  46. grosaireachd n *
  47. gruag n *
  48. gruagach n * * *
  49. gruaidh n *
  50. gruaim n
  51. gruamach adj * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  52. grunnachadh n
  53. grunnaich v * *
  54. grùthan n *
ga ge gh gi gl gn go gr gu

gu

  1. gu particle prep conj * * * *
  2. gual n * *
  3. gualaisg n *
  4. gualan n *
  5. gualan dà-ocsaid n
  6. gualan dà-ogsaid n *
  7. gualann n *
  8. gualuisg n
  9. gu bhith adv
  10. gu bràth adv * *
  11. gu dearbh adv *
  12. gu dìreach adv *
  13. guga n *
  14. gu grad adv * * * * * *
  15. gu h- particle
  16. gu h-aona-ghuthach adv *
  17. gu h-àraidh adv
  18. gu h-àrd adv * *
  19. gu h-obann adv *
  20. guil v * *
  21. guilbneach n *
  22. guilbneach-beag n *
  23. guineach *
  24. guir v * * *
  25. gul n
  26. gu leòr adv *
  27. gu leth adv
  28. gum conj
  29. gu math adv *
  30. gun conj prep * * *
  31. gùn n * *
  32. gun chùram adj adv *
  33. gun duille adj *
  34. gun duilleag adj *
  35. gun eanchainn *
  36. gun fheum adj adv * * * *
  37. gun luaidh conj * * *
  38. gunna n *
  39. gunna fada n *
  40. gunna-peilear *
  41. gun teagamh adv
  42. gun urra adj
  43. gun urrainn adj *
  44. gur n conj pronoun *
  45. gus conj * *
  46. gu sìor adv * * *
  47. gu sìorraidh adv
  48. gu sònraichte adv
  49. gu suthain adv
  50. gu suthain sìorraidh adv
  51. guth n *
  52. guthach adj
  53. guth fulangach n *
  54. guth spreigeach n *
  55. gu tric adv *
ga ge gh gi gl gn go gr gu