Transwiki:Western names in Chinese characters

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A[edit]

 • Abbot, Abbott 阿博特 ā-bó-tè
 • Abe 阿贝 ā-bèi
 • Abraham 亚伯拉罕 yà-bǎi-lā-hǎn
 • Acheson 艾奇逊 ài-jī-xùn
 • Ackerman 阿克曼 ā-kēi-màn
 • Adam 亚当 yà-dàng
 • Adams 亚当斯 yà-dāng-sī
 • Addison 艾狄生; 艾迪生; 阿狄森 ài-dí-shēng; ài-dí-shēng; ā-dí-sēn
 • Adela 阿德拉 ā-dé-là
 • Adelaide 阿德莱德 ā-dé-lái-dé
 • Adolph 阿道夫 ā-dào-fú
 • Agnes 阿格尼丝 ā-gé-ní-sī
 • Albert 艾伯特 ài-bó-tè
 • Alcott 奥尔科特 ào-ěr-kē-tè
 • Aldington 奥尔丁顿 ào-ěr-dīng-dùn
 • Aldridge 奥尔德里奇 ào-ěr-dé-lǐ-qí
 • Alek 亚历克 yà-lì-kè
 • Alexander 亚历山大 yà-lì-shān-dà
 • Alfred 阿尔弗列德; 艾尔弗雷德 ā-ěr-fú-liè-dé; ài-ěr-fú-léi-dé
 • Alice 阿丽丝; 艾丽丝 ā-lì-sī; ài-lì-sī
 • Alick 阿利克 ā-lì-kè
 • Alsop 艾尔索普 ài-ěr-suǒ-pǔ
 • Aly 阿利 ā-lì
 • Amelia 阿米利亚 ā-mǐ-lì-yà
 • Anderson 安德森 ān-dé-sēn
 • Andrew 安德鲁 ān-dé-lǔ
 • Ann 安 ān
 • Anna 安娜 ān-nà
 • Anne 安妮 ān-nī
 • Anthony 安东尼 ān-dōng-ní
 • Antoinette 安托瓦妮特 ān-tuō-wǎ-nī-tè
 • Antonia 安东尼娅 ān-dōng-ní-yà
 • Arabella 阿拉贝拉 ā-lā-bèi-lā
 • Archibald 阿奇博尔德 ā-qí-bó-ěr-dé
 • Armstrong 阿姆斯特朗 ā-mǔ-sī-tè-lǎng
 • Arnold 阿诺德 ā-nuò-dé
 • Arthur 阿瑟 ā-sè
 • Attlee 阿特利 ā-tè-lì
 • Augustine 奥古斯丁 ào-gǔ-sī-dīng
 • Augustus 奥古斯塔斯 ào-gǔ-sī-tǎ-sī
 • Austen 奥斯汀 ào-sī-tīng
 • Austin 奥斯汀 ào-sī-tīng

B[edit]

 • Babbitt 巴比特; 白壁德; 巴比 bā-bǐ-tè; bái-bì-dé; bā-bǐ
 • Bach 巴赫 bā-hè
 • Bacon 培根 péi-gēn
 • Baldwin 鲍德温 péi-gēn
 • Barnard 巴纳德 bā-nà-dé
 • Barney 巴尼 bā-ní
 • Barrett 巴雷特; 巴雷特 bā-léi-tè; bā-léi-tè
 • Barrie 巴里 bā-lǐ
 • Bart 巴特 bā-tè
 • Bartholomew 巴塞洛缪 bā-sāi-luò-miù
 • Bartlett 巴特利特 bā-tè-lì-tè
 • Barton 巴顿 bā-dùn
 • Bauer 鲍尔; 拜耳 bào-ěr; bài-ěr
 • Beard 比尔德 bǐ-ěr-dé
 • Beaufort 博福特; 蒲福 bó-fú-tè; pú-fú
 • Becher 比彻 bǐ-chè
 • Beck 贝克 bèi-kè
 • Becky 贝基 bèi-jī
 • Beerbohm 比尔博姆 bǐ-ěr-bó-mǔ
 • Bell 贝尔 bèi-ěr
 • Bellamy 贝拉米 bèi-lā-mǐ
 • Belle 贝尔 bèi-ěr
 • Belloc 贝洛克 bèi-luò-kè
 • Ben 本 běn
 • Benedict 本尼迪克特 běn-ní-dí-kè-tè
 • Benjamin 本杰明 běn-jié-míng
 • Bennett 贝内特 bèi-nèi-tè
 • Benson 本森 běn-sēn
 • Bentham 边沁; 本瑟姆 biān-qìn; běn-sè-mǔ
 • Berkeley 贝克莱; 伯克利 bèi-kè-lái; bǎi-kè-lì
 • Bernal 伯纳尔 bǎi-nà-ěr
 • Bernard 伯纳德; 伯纳尔德 bǎi-nà-dé; bǎi-nà-ěr-dé
 • Bert 伯特 bǎi-tè
 • Bertha 伯莎 bǎi-shā
 • Bertie 伯蒂 bǎi-dì
 • Bertram 伯特伦 bǎi-tè-lún
 • Bess 贝丝 bèi-sī
 • Bessemer 贝西墨; 贝色麦 bèi-xī-mò; bèi-sè-mài
 • Bessie 贝西 bèi-xī
 • Bethune 白求恩; 比顿 bái-qiú-ēn; bǐ-dùn
 • Betty 贝蒂 bèi-dì
 • Bill 比尔 bǐ-ěr
 • Billy 比利 bǐ-lì
 • Birrell 比勒尔 bǐ-lēi-ěr
 • Black 布莱克 bù-lái-kè
 • Blake 布莱克 bù-lái-kè
 • Bloomer 布卢默 bù-lú-mò
 • Bloomfield 布龙菲尔德; 布洛姆菲尔德 bù-lóng-fěi-ěr-dé; bù-luò-mǔ-fěi-ěr-dé
 • Bloor 布劳; 布卢尔 bù-láo; bù-lú-ěr
 • Blume 布卢姆 bù-lú-mǔ
 • Bob 鲍勃 bào-bó
 • Bobby 鲍比 bào-bǐ
 • Boswell 博斯韦尔 bó-sī-wéi-ěr
 • Bowen 鲍恩 bào-ēn
 • Bowman 鲍曼 bào-màn
 • Boyle 波伊尔; 波义耳 bō-yī-ěr; bō-yì-ěr
 • Bradley 布拉德利 bù-la-dé-lì
 • Bray 布雷 bù-léi
 • Brewster 布鲁斯特 bù-lǔ-sī-tè
 • Bridges 布里奇斯 bù-lǐ-qí-sī
 • Bright 布赖特 bù-lài-tè
 • Broad 布罗德 bù-luó-dé
 • Bronte 勃朗特; 白朗蒂 bó-lǎng-tè; bái-lǎng-dì
 • Brooke 布鲁克 bù-lǔ-kè
 • Brown 布朗 bù-lǎng
 • Browne 布朗 bù-lǎng
 • Browning 勃朗宁; 布朗宁 bó-lǎng-nìng; bù-lǎng-nìng
 • Bruce 布鲁斯 bù-lǔ-sī
 • Bruno 布鲁诺 bù-lǔ-nuò
 • Bryan 布赖恩 bù-lài-ēn
 • Bryce 布赖斯 bù-lài-sī
 • Buck 巴克 bā-kè
 • Buckle 巴克耳 bā-kè-ěr
 • Bulwer 布尔韦尔; 布尔沃 bù-ěr-wéi-ěr; bù-ěr-wò
 • Bunyan 布尼安 bù-ní-ān
 • Burke 伯克 bǎi-kè
 • Burne-Jones 伯恩-琼斯 bǎi-ēn-qióng-sī
 • Burns 彭斯; 伯恩斯 péng-sī; bǎi-ēn-sī
 • Butler 勃特勒; 巴特勒 bó-tè-lēi ; bā-tè-lēi
 • Byron 拜伦 bài-lún

C[edit]

 • Camilla 卡拉米
 • Camp 坎普
 • Carey 凯里; 凯雷
 • Carl 卡尔
 • Carllyle 卡莱尔
 • Carmen 卡门
 • Carnegie 卡内基
 • Caroline 卡罗琳
 • Carpenter 卡彭特
 • Carrie 嘉利; 卡丽
 • Carroll 卡罗尔
 • Carter 卡特
 • Catharine, Catherine 凯瑟琳
 • Cecillia 塞西利亚
 • Chamberlain 张伯伦
 • Chaplin 查普林; <英>(影星)卓别林
 • Chapman 查普曼
 • Charles 查尔斯; 查理
 • Charley 查利
 • Charlotte 夏洛蒂; 夏洛特
 • Charles 查尔斯; 查理
 • Chaucer 乔叟
 • Chesterton 切斯特顿
 • Child 蔡尔德
 • Childe 蔡尔德
 • Christ 克赖斯特
 • Christian 克里琴斯
 • Christiana 克里斯蒂安娜
 • Christie 克里斯蒂
 • Christopher 克里斯托弗
 • Christy 克里斯蒂
 • Church 丘奇
 • Churchill 丘吉尔
 • Cissie 锡西
 • Clapham 克拉彭
 • Clara 克拉拉
 • Clare 克莱尔
 • Clarissa 克拉丽莎
 • Clark, Clarke 克拉克
 • Clemens 克里曼斯; 克莱门斯
 • Clement 克莱门特
 • Cocker 科克尔
 • Coffey 科菲
 • Colclough 科尔克拉夫
 • Coleridge 柯勒律治; 科尔里奇
 • Collins 柯林斯
 • Commons 康芒斯
 • Conan 科南
 • Congreve 康格里夫
 • Connie 康尼
 • Connor 康纳
 • Conrad 康拉德
 • Constance 康斯坦斯
 • Cook, Cooke 库克
 • Cooper 库珀
 • Copperfield 科波菲尔
 • Cotton 柯顿
 • Coverdale 科弗代尔
 • Cowper 考珀
 • Craigie 克雷吉
 • Crane 克兰
 • Crichton 克赖顿
 • Croft 克罗夫特
 • Crofts 克罗夫茨
 • Cromwell 克伦威尔
 • Cronin 克洛宁; 克罗宁
 • Cumberland 坎伯兰
 • Curme 柯姆

D[edit]

 • Daisy 戴西
 • Dalton 道尔顿
 • Dan 丹
 • Daniel 丹尼尔
 • Daniell 丹尼尔; 丹聂耳
 • Darwin 达尔文
 • David 戴维
 • Davy 戴维
 • Defoe 迪福
 • Delia 迪莉娅
 • Dennis 丹尼斯
 • DeQuincey 德.昆西
 • Dewar 迪尤尔; 杜瓦
 • Dewey 杜威
 • Dick 迪克
 • Dickens 迪肯斯; 狄更斯
 • Dickey 迪基
 • Dillon 狄龙
 • Dobbin 多宾
 • Dodd 多德
 • Doherty 陶赫蒂; 道尔蒂
 • Dolly 多利
 • Donne 多恩
 • Dora 多拉
 • Doris 多丽丝; 陶丽思
 • Dorothea 多萝西娅
 • Dorothy 多萝西
 • Douglas, Douglass 道格拉斯
 • Doyle 多伊尔; 道尔
 • Dierser 德莱塞
 • Dryden 屈莱顿; 德莱登
 • DuBois 杜波依斯
 • Dulles 杜勒斯
 • Dunbar 邓巴
 • Duncan 邓肯
 • Dunlop 邓洛普
 • Dupont 杜邦
 • Dutt 达特; 杜德

E[edit]

 • Eddie 埃迪
 • Eden 艾登
 • Edgeworth 埃奇沃思
 • Edie 伊迪
 • Edison 爱迪生
 • Edith 伊迪丝
 • Edmund 埃德蒙
 • Edward 爱德华
 • Effie 埃菲
 • Eipstein 艾泼斯坦
 • Eisenhower 艾森豪威尔
 • Eleanor 埃利诺; 埃兰娜
 • Electra 伊利克特拉
 • Elinor 埃利诺
 • Eliot 艾略特; 爱略特; 埃利奥特
 • Elizabeth 伊丽莎白
 • Ella 埃拉
 • Ellen 埃伦
 • Ellis 艾利斯
 • Elsie 埃尔西
 • Emerson 埃墨森
 • Emily 艾米丽; 埃米莉
 • Emma 埃玛
 • Emmie, Emmy 埃米
 • Ernest 欧内斯特
 • Esther 埃丝特
 • Eugen 尤金
 • Eugene 尤金
 • Euphemia 尤菲米娅
 • Eva 伊娃
 • Evan 埃文
 • Evans 埃文思
 • Eve 伊夫
 • Evelina 埃维莉娜
 • Eveline, Evelyn 伊夫琳
 • Ezekiel 伊齐基尔

F[edit]

 • Fanny 范妮 Frances 的昵称
 • Faraday 法拉第
 • Fast 法斯特
 • Faulkner 福克纳
 • Felix 费利克斯
 • Felton 费尔顿
 • Ferdinand 费迪南德
 • Ferguson 弗格森; 福开森; 弗格森
 • Field 菲尔德
 • Fielding 菲尔丁
 • Finn 芬恩
 • FitzGerald 菲茨杰拉德
 • Flower 弗劳尔
 • Flynn 弗琳; 弗林
 • Ford 福特
 • Forster 福斯特
 • Foster 福斯特
 • Fowler 福勒
 • Fox 福克斯
 • Frances 弗朗西丝
 • Francis 法兰西斯; 弗朗西斯
 • Frank 弗兰克 又为Francis,Franklin 的昵称
 • Franklin 富兰克林
 • Fred 弗雷德(Frederick 的昵称)
 • Frederick 弗雷德里克
 • Freeman 弗里曼
 • Funk 芬克

G[edit]

 • Gabriel 加布里埃尔
 • Galbraith 加布尔雷思
 • Gallacher 加拉赫
 • Gallup 盖洛普
 • Galsworthy 高尔斯沃西
 • Garcia 加西亚
 • Garden 加登
 • Gard, Gardiner 加德纳
 • Gaskell 加斯克尔
 • Geoffrey 杰弗里
 • Geordie 乔迪
 • George 乔治
 • Gibbon 吉本
 • Gibson 吉布森
 • Gilbert 吉尔伯特
 • Giles 贾尔斯; 詹理斯
 • Gill 吉尔
 • Gissing 季星
 • Gladstone 格莱斯顿; 格拉德斯通
 • Godwin 葛德文; 戈德温
 • Gold 高尔德; 戈尔德
 • Goldsmith 哥尔斯密; 戈德史密斯
 • Gosse 戈斯
 • Grace 格雷斯
 • Gracie 格雷西
 • Graham 格雷厄姆; 格雷汉姆; 格兰汉
 • Grant 格兰特
 • Grantham 格兰瑟姆
 • Gray 格雷
 • Green 格林
 • Gregory 格雷戈里
 • Gresham 格雷沙姆
 • Grey 格雷
 • Grote 格罗特
 • Gunter 冈特
 • Gunther 冈瑟
 • Gus 格斯
 • Guy 盖伊

H[edit]

 • Habakkuk 哈巴卡克
 • Haggai 哈该
 • Hal 哈尔
 • Halifax 哈利法克斯
 • Hamilton 汉森尔顿; 哈密尔敦
 • Hamlet 哈姆雷特
 • Hansen 汉森; 汉森
 • Hansom 汉萨
 • Hardy 哈代; 哈迪
 • Harold 哈罗德
 • Harper 哈珀
 • Harriman 哈里曼
 • Harrington 哈灵顿; 哈林顿
 • Harrison 哈里森
 • Harrod 哈罗德
 • Harry 哈里
 • Hart 哈特
 • Harte 哈特
 • Harvey 哈维
 • Hawthorne 霍索恩
 • Haydn 海登 奥地利姓
 • Haywood 海伍德
 • Hazlitt 赫士列特; 黑兹利特
 • Hearst 赫斯特
 • Helin, Helina 赫莉(娜)
 • Hemingway 海明威
 • Henley 亨利
 • Henrietta 亨里埃塔
 • Henry 亨利
 • Herbert 赫伯特
 • Herty 赫蒂
 • Hewlett 休利特
 • Hicks 希克斯
 • Hill 希尔
 • Hobbes 霍布斯
 • Hobson 霍布森
 • Hodge 霍奇
 • Hodgson 霍奇森
 • Holmes 福尔摩斯; 霍姆斯
 • Holt 霍尔特
 • Hood 胡德
 • Hoover 胡佛
 • Hope 霍普
 • Hopkin, Hopkins 霍普金(斯)
 • Horace 贺拉斯; 霍勒斯
 • Horatio 霍雷肖; 贺拉斯; 霍勒斯
 • Hornby 霍恩比
 • Hosea 霍齐亚
 • House 豪斯
 • Housman 豪斯曼
 • Houston 休斯敦
 • Howard 霍华德
 • Howell, Howells 豪厄尔(斯)
 • Hoyle 霍伊尔
 • Hubbard 哈伯德
 • Hudson 赫德森
 • Huggins 哈金斯
 • Hugh 休
 • Hughes 休斯; 休士
 • Hume 休谟; 休姆
 • Humphr, Humphrey 汉弗莱
 • Huntington 亨廷顿
 • Hutt 赫特
 • Huxley 赫克利斯; 赫胥黎

I[edit]

 • Ingersoll 英格索尔 yīng-gé-suǒ-ěr
 • Irving 欧文 ōu-wén
 • Isaac 艾萨克 ài-sà-kè
 • Isabel 伊莎贝尔 yī-shā-bèi-ěr
 • Isaiah 艾塞亚 ài-sāi-yà
 • Ivan 伊凡 yī-fán

J[edit]

 • Jack 杰克
 • Jackson 杰克逊
 • Jacob 雅各布
 • James 詹姆斯
 • Jane 简
 • Jasper 贾斯帕
 • Jeames 杰姆斯
 • Jean 琼
 • Jefferson 杰弗逊; 杰斐逊
 • Jenkin, Jenkins 詹金(斯)
 • Jennings 詹宁斯
 • Jenny 珍妮
 • Jeremiah 杰里迈亚
 • Jeremy 杰里米
 • Jerome 杰罗姆
 • Jerry 杰里
 • Jessie 杰西
 • Jim 吉姆
 • Jimmy 杰米
 • Joan 琼
 • Job 乔布
 • Joe 乔
 • Joel 乔尔
 • John 约翰
 • Johnny 约翰尼
 • Johnson 约翰逊
 • Johnston, Johnstone 约翰斯顿
 • Jonah 乔纳
 • Jonathan 乔纳森
 • Jones 琼斯
 • Jonson 琼森
 • Jordan 乔丹
 • Joseph 约瑟夫
 • Josh 乔希
 • Joshua 乔舒亚
 • Joule 焦尔
 • Joyce 乔伊斯
 • Judd 贾德
 • Judith 朱迪思
 • Judson 贾德森
 • Julia 朱莉娅
 • Julian 朱利安
 • Juliana 朱莉安娜
 • Juliet 朱丽叶
 • Julius 朱利叶斯

K[edit]

 • Katte 凯特 kǎi-tè
 • Katharine 凯瑟琳 kǎi-sè-lín
 • Kathleen 凯瑟琳 kǎi-sè-lín
 • Katrine 卡特琳 kǎ-tè-lín
 • Keats 基茨 jī-cí
 • Kell, Kelley 凯利 kǎi-lì
 • Kellogg 凯洛格 kǎi-luò-gé
 • Kelsen 凯尔森 kǎi-ěr-sēn
 • Kelvin 凯尔文 kǎi-ěr-wén
 • Kennan 凯南 kǎi-nán
 • Kennedy 肯尼迪 kěn-ní-dí
 • Keppel 凯佩尔 kǎi-pèi-ěr
 • Keynes 凯恩斯 kǎi-ēn-sī
 • Kingsley 金斯利 jīn-sī-lì
 • Kipling 基普林 jī-pǔ-lín
 • Kit 基特 jī-tè
 • Kitto 基托 jī-tuō
 • Kitty 基蒂 jī-dì

L[edit]

 • Lamb 兰姆; 拉姆
 • Lambert 兰伯特; 朗伯
 • Lancelot 兰斯洛特
 • Landon 兰登
 • Larkin 拉金
 • Lattimore 拉铁摩尔
 • Laurie 劳里
 • Law 劳
 • Lawrence 劳伦斯
 • Lawson 劳森; 劳逊
 • Leacock 利科克; 李科克
 • Lee 李
 • Leigh 利
 • Leighton 莱顿
 • Lena 莉娜
 • Leonard 伦纳德
 • Leopold 利奥波德
 • Lew 卢
 • Lewis 刘易士; 刘易斯
 • Lily 莉莉
 • Lincoln 林肯
 • Lindberg, Lindbergh 林德伯格
 • Lindsay 林塞
 • Lizzie 利齐
 • Lloyd 劳埃德
 • Locke 洛克
 • London 伦敦
 • Longfellow 朗费罗
 • Longman 朗曼
 • Lou, Louie 路易(Lewis); 路(易)(Louisa,Louise)
 • Louis 路易斯
 • Louisa 路易莎
 • Louise 路易丝
 • Lowell 罗威尔; 罗厄尔
 • Lucas 卢卡斯
 • Lucia 露西亚
 • Lucius 卢修斯
 • Lucy 露西
 • Luke 卢克
 • Lyly 利利
 • Lynch 林奇
 • Lynd 林德
 • Lytton 李顿; 利顿

M[edit]

 • MacAdam 麦克亚当
 • MacArthur 麦克阿瑟
 • Macaulay 麦考利
 • MacDonald, Macdonald 麦克唐纳
 • Mackintosh 麦金托什
 • MacMillan, Macmillan 麦克米伦
 • MacPherson, Macpherson 麦克菲尔逊; 麦克弗森
 • Madge 马奇
 • Maggie 玛吉
 • Malachi 玛拉基
 • Malan 马伦
 • Malory 马洛里
 • Malthus 马尔萨斯
 • Maltz 马尔兹; 马尔茨
 • Mansfield 曼斯菲尔德
 • Marcellus 马塞勒斯
 • Marcus 马库斯
 • Margaret 玛格丽塔
 • Margery 马杰里
 • Maria 玛丽亚
 • Marion 马里恩
 • Marjory 马乔里
 • Mark 马克
 • Marlowe 马洛
 • Marner 马南
 • Marshall 马歇尔
 • Martha 马莎
 • Martin 马丁
 • Mary 玛丽
 • Masefield 梅斯菲尔德
 • Mathilda 马蒂尔达
 • Matthew 马修
 • Maud 莫德
 • Maugham 莫姆
 • Maurice 莫里斯
 • Max 马克斯
 • Maxwell 马克斯韦尔
 • May 梅
 • McCarthy 麦卡锡
 • McDonald 麦克唐纳; 麦当劳
 • Meg 梅格
 • Melville 梅尔维尔
 • Meredith 梅瑞狄斯; 梅雷迪斯
 • Micah 迈卡
 • Michael 迈克尔
 • Michelson 米切尔森; 迈克尔孙
 • Middleton 密德尔顿
 • Mike 迈克
 • Mill 米尔
 • Milne 米尔恩
 • Milton 米尔顿
 • Minnie 明妮
 • Moll 莫尔
 • Mond 蒙德
 • Monroe 门罗
 • Montgomery 蒙哥马利
 • Moore 穆尔
 • More 莫尔
 • Morgan 摩根
 • Morley 摩利
 • Morris 莫里斯
 • Morrison 莫里森
 • Morse 莫尔斯
 • Morton 莫尔顿; 摩顿
 • Moses 摩西
 • Motley 莫特利
 • Moulton 莫尔顿
 • Murray 默里

N[edit]

 • Nahum 内厄姆 nèi-è-mǔ
 • Nancy 南希 nán-xī
 • Nathaniei 纳撒尼尔 nà-sā-ní-ěr
 • Needham 尼达姆 ní-dá-mǔ
 • Nehemiah 尼赫迈亚 ní-hè-mài-yà
 • Nell 内尔 nèi-ěr
 • Nelly 内利 nèi-lì
 • Nelson 奈尔孙 nài-ěr-sūn
 • Newman 纽曼 niǔ-màn
 • Newton 牛顿 niú-dùn
 • Nicholas 尼古拉斯 ní-gǔ-lā-sī
 • Nichol, Nichols 尼科尔,尼科尔斯 ní-kē-ěr, ní-kē-ěr-sī
 • Nick 尼克 ní-kè
 • Nico, Nicol 尼科尔 ní-kē-ěr
 • Nixon 尼克松 ní-kè-sōng
 • Noah 诺厄 nuò-è
 • Noel 诺埃尔 nuò-āi-ěr
 • Nora 娜拉; 诺拉 nuó-lā; nuò-lā
 • Norris 诺里斯 nuò-lǐ-sī
 • North 诺思 nuò-sī
 • Norton 诺顿 nuò-dùn
 • Noyes 诺伊斯 nuò-yī-sī

O[edit]

 • Obadiah 奥巴代亚 ào-bā-dài-yà
 • O’Casey 奥凯西; 奥卡西 ào-kǎi-xī; ào-kǎ-xī
 • Occam 奥卡姆 ào-kǎ-mǔ
 • O’Connor 奥康纳 ào-kāng-nà
 • Oliver 奥利弗 ào-lì-fú
 • O’Neil 奥尼尔 ào-ní-ěr
 • Onions 奥尼恩斯 ào-ní-ēn-sī
 • Orlando 奥兰多 ào-lán-duō
 • Oscar 奥斯卡 ào-sī-kǎ
 • Owen 欧文 ōu-wén

P[edit]

 • Palmer 帕尔默
 • Pansy 潘西
 • Parker 帕克
 • Partridge 帕特里奇
 • Pater 佩特; 佩德
 • Patience 佩兴斯
 • Patrick 帕特里克
 • Paul 保罗
 • Peacock 皮科尔
 • Pearson 皮尔逊
 • Peg 佩格
 • Peggy 佩吉
 • Penn 佩恩
 • Pepys 佩皮斯; 皮普斯
 • Perkin 珀金
 • Peter 彼得
 • Petty 佩蒂
 • Philemon 菲利蒙
 • Philip 菲利普
 • Piers 皮尔斯
 • Pigou 庇古; 皮古
 • Pitman 皮特曼
 • Poe 波
 • Pollitt 波利特
 • Polly 波利
 • Pope 蒲柏; 波普
 • Pound 庞德
 • Powell 鲍威尔
 • Price 普赖斯
 • Priestley 普里斯特莱; 普里斯特利
 • Pritt 普里特
 • Pulitzer 普里策; 帕利策尔
 • Pullan 普兰
 • Pullman 普尔曼

Q[edit]

 • Quiller 奎勒 kuí-lēi

R[edit]

 • Raglan 拉格伦
 • Raleign 罗利
 • Ralph 拉尔夫
 • Raman 拉曼
 • Ramsden 拉姆斯登; 冉斯登
 • Raphael 拉菲尔; 拉菲尔
 • Rayleign 雷利; 瑞利
 • Raymond 雷蒙德
 • Reade 里德
 • Rebecca 丽贝卡
 • Reed 里德
 • Reynolds 雷诺兹
 • Rhodes 罗兹
 • Rhys 里斯
 • Ricardo 李嘉图; 理嘉图
 • Richard 理查
 • Richards 理查兹
 • Richardson 理查森
 • Rob 罗布
 • Robbins 罗宾斯
 • Robert 罗伯特
 • Robeson 罗伯逊
 • Robin 罗宾
 • Robinson 罗宾逊; 罗宾森
 • Rockefeller 洛克菲勒
 • Roger 罗杰; 罗吉尔 从苏格兰姓
 • Roland 罗兰
 • Romeo 罗密欧
 • Roosevelt 罗斯福
 • Rosa 罗莎
 • Rosalind 罗瑟琳; 罗塞蒂
 • Rose 罗斯
 • Rossetti 罗赛蒂; 罗塞蒂
 • Roy 罗伊
 • Rudolph, Rudolf 鲁道夫
 • Rusk 腊斯克
 • Ruskin 罗斯金; 拉斯金
 • Russell 拉塞尔; 罗素
 • Ruth 鲁思
 • Rutherford 拉瑟福德; 卢瑟福

S[edit]

 • Sainsbury 森次巴立; 塞恩思伯里
 • Sailsbury 索尔兹伯里
 • Sally 萨莉
 • Salome 萨洛美
 • Sam 萨姆
 • Samson 萨姆森
 • Samuel 塞缪尔
 • Sander 桑德
 • Sandy 桑迪
 • Sapir 萨皮尔
 • Sara, Sarah 萨拉
 • Saroyan 萨罗扬; 萨洛扬
 • Sassoon 沙逊
 • Saul 索尔
 • Sawyer 索耶
 • Saxton 萨克斯顿
 • Scott 司各脱; 斯科特
 • Scripps 斯克利普斯
 • Senior 西尼尔
 • Service 瑟维斯
 • Shakespeare 莎士比亚
 • Sharp 夏普
 • Shaw 肖
 • Shelley 谢利; 雪莱
 • Sheridan 谢立丹; 谢里登
 • Sherwood 舍伍德
 • Sidney 锡特尼; 悉尼
 • Silas 赛拉斯
 • Simon 西蒙
 • Simpson 辛普森
 • Sinclair 辛克莱
 • Smedley 斯梅德利; 史沫特莱
 • Smith 史密斯
 • Smollett 斯摩莱特; 斯莫利特
 • Snow 斯诺
 • Sonmerfield 索莫费尔德; 萨默菲尔德
 • Sophia 索菲娅
 • Sophy 索菲
 • Southey 骚塞; 索锡
 • Spencer 斯宾塞; 斯潘塞
 • Spender 斯彭德
 • Spenser 斯宾塞; 斯潘塞
 • Springhall 斯普林霍尔
 • Steele 斯梯尔; 斯蒂尔
 • Steinbeck 斯坦培克; 斯坦贝克
 • Stella 斯特拉
 • Stephen 史蒂芬; 斯蒂芬
 • Stephens 斯蒂芬斯
 • Stevenson 史蒂文森
 • Stilwell 史迪威
 • Stone 斯通
 • Stowe 斯托
 • Strachey 斯特雷奇
 • Strong 斯特朗
 • Stuart 斯图尔特; 司徒雷登
 • Surrey 萨利; 萨里
 • Susan 苏珊
 • Susanna 苏珊娜
 • Sweet 斯威特
 • Swift 斯威夫特; 斯维夫特
 • Swinburne 史文朋; 斯温伯恩
 • Symons 西蒙斯

T[edit]

 • Tate 泰特
 • Taylor 泰勒
 • Ted 特德
 • Temple 坦普尔
 • Tennyson 丁尼生; 坦尼森
 • Terry 特里
 • Thackeray 撒克里
 • Thodore 西奥多
 • Theresa 特里萨
 • Thomas 托马斯
 • Thompson 汤普森
 • Thomson 汤姆森
 • Thoreau 梭洛; 索罗
 • Thorndike 桑代克
 • Timothy 蒂莫西
 • Titus 泰特斯
 • Tobias 托拜厄斯
 • Toby 托比
 • Toland 托兰
 • Tom 汤姆
 • Tomlinson 汤姆林森
 • Tommy 汤米
 • Tony 托尼
 • Tours 图尔斯
 • Tout 陶特
 • Toynbee 托因比
 • Tracy 特雷西
 • Trevelyan 特里维康
 • Trollpoe 特罗洛普
 • Truman 杜鲁门
 • Turner 特纳
 • Tuttle 塔特尔
 • Twain 特温
 • Tyler 泰勒

U[edit]

 • Ulysses 尤利塞斯 yóu-lì-sāi-sī

V[edit]

 • Valentine 瓦伦丁 wǎ-lún-dīng
 • Van 范 fàn
 • Vaughan 伏恩 fú-ēn
 • Veblen 凡勃伦; 维布伦 fán-bó-lún; wéi-bù-lún
 • Victor 维克托 wéi-kè-tuō
 • Vincent 文森特 wén-sēn-tè
 • Violet 瓦奥莱特 wǎ-ào-lái-tè
 • Virginia 弗吉尼亚 fú-jí-ní-yà
 • Vogt 沃格特 wò-gé-tè

W[edit]

 • Wagner 瓦格纳
 • Walker 沃克
 • Walkley 沃克利
 • Wallace 华莱土
 • Wallis 沃利斯
 • Walpole 沃波尔
 • Walsh 沃尔什
 • Walter 沃尔特
 • Walton 沃尔顿
 • Ward 沃德
 • Warner 沃纳
 • Warren 沃伦
 • Washington 华盛顿
 • Wat 沃特
 • Waters 沃特斯
 • Watt 瓦特
 • Webb 韦布
 • Webster 韦伯斯特
 • Wells 韦尔斯
 • Wesley 韦斯利
 • Wheatley 惠特利
 • Wheeler 惠勒
 • Whit 惠特
 • Whitehead 怀特海; 怀特黑德
 • Whitman 惠特曼
 • Whittier 惠蒂尔
 • Whyet 怀特
 • Wilcox 威尔科特斯
 • Wild 魏尔德
 • Wilde 怀尔德; 王尔德
 • Wilhelmina 威廉明娜
 • Will 威尔
 • Willard 威拉德
 • William 威廉
 • Wilmot, Wilmott 威尔莫特
 • Wilson 威尔逊
 • Windsor 温莎; 温泽
 • Winifred 威尼弗雷德
 • Wodehous 沃德豪斯
 • Wolf 沃尔夫
 • Wollaston 沃拉斯顿; 渥拉斯顿
 • Wood 伍德
 • Woolf 伍尔夫
 • Woolley 伍利; 伍莱
 • Wordsworth 华兹沃斯; 渥兹华斯; 沃兹沃思
 • Wright 赖特
 • Wyat, Wyatt 怀亚特; 怀阿特
 • Wyclif, Wycliffe 威克利夫; 魏克利夫
 • Wyld, Wylde 怀尔德

Y[edit]

 • Yale 耶尔; 耶鲁 yē-ěr; yē-lǔ
 • Yeates 夏芝; 耶茨 xià-zhī; yē-cí
 • Yerkes 耶基斯 yē-jī-sī
 • Young 扬 yáng
 • Yule 尤尔 yóu-ěr

Z[edit]

 • Zacharias 扎卡赖亚斯 zā-kǎ-lài-yà-sī
 • Zangwill 赞格威尔 zàn-gē-wēi-ěr
 • Zechariah 泽卡赖亚 zé-kǎ-lài-yà
 • Zephaniah 泽弗奈亚 zé-fú-nài-yà
 • Zimmerman 齐默尔曼 zī-mò-ěr-màn

Sources[edit]

http://blog.hjenglish.com/LinkFriend

http://www.clbtiengtrunghanoi.com/viewtopic.php?f=29&t=1015&start=10


Category:Chinese language Category:Translation