User:Dick Laurent/Jyutjyu/jamzit

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

to do[edit]

 1. get rid of the ones that don't exist
 2. add tones, find valium... or adderall.

b[edit]

p[edit]

paang paat paak pai pau pan pang pat pe pei peng

piu pin ping pit pik po poi pou pon pong

pu pui pun pung put puk poe poeng poek peoi peon peot pyu pyun pyut

m[edit]

maa maai maau maam maan maang maap maat maak mai mau mam man mang map mat mak me mei meng mek mi miu mim min ming mip mit mik mo moi mou mon mong mot mok mu mui mun mung mut muk moe moeng moek meoi meon meot myu myun myut

f[edit]

faa faai faau faam faan faang faap faat faak fai fau fam fan fang fap fat fak fe fei feng fek fi fiu fim fin fing fip fit fik fo foi fou fon fong fot fok fu fui fun fung fut fuk foe foeng foek feoi feon feot fyu fyun fyut

d[edit]

daa daai daau daam daan daang daap daat daak dai dau dam dan dang dap dat dak de dei deng dek di diu dim din ding dip dit dik do doi dou don dong dot dok du dui dun dung dut duk doe doeng doek deoi deon deot dyu dyun dyut

t[edit]

taa taai taau taam taan taang taap taat taak tai tau tam tan tang tap tat tak te tei teng tek ti tiu tim tin ting tip tit tik to toi tou ton tong tot tok tu tui tun tung tut tuk toe toeng toek teoi teon teot tyu tyun tyut

n[edit]

naa naai naau naam naan naang naap naat naak nai nau nam nan nang nap nat nak ne nei neng nek ni niu nim nin ning nip nit nik no noi nou non nong not nok nu nui nun nung nut nuk noe noeng noek neoi neon neot nyu nyun nyut

l[edit]

g[edit]

gaa gaai gaau gaam gaan gaang gaap gaat gaak gai gau gam gan gang gap gat gak ge gei geng gek gi giu gim gin ging gip git gik go goi gou gon gong got gok gu gui gun gung gut guk goe goeng goek geoi geon geot gyu gyun gyut

k[edit]

kaa kaai kaau kaam kaan kaang kaap kaat kaak kai kau kam kan kang kap kat kak ke kei keng kek ki kiu kim kin king kip kit kik ko koi kou kon kong kot kok ku kui kun kung kut kuk koe koeng koek keoi keon keot kyu kyun kyut

ng[edit]

ngaa ngaai ngaau ngaam ngaan ngaang6 ngaat ngaak ngai ngau ngan ngang ngap ngat ngak nge ngei ngeng ngek ngi ngiu ngim ngin nging ngip ngit ngik ngo ngoi ngou ngon ngong ngot ngok ngu ngui ngun ngung ngut nguk ngoe ngoeng ngoek ngeoi ngeon ngeot ngyu ngyun ngyut

h[edit]

haa haai haau haam haan haang haap haat haak hai hau ham han hang hap hat hak he hei heng hek hi hiu him hin hing hip hit hik ho hoi hou hon hong hot hok hu hui hun hung hut huk hoe hoeng hoek heoi heon heot hyu hyun hyut

gw[edit]

gwaa gwaai gwaau gwaam gwaan gwaang gwaap gwaat gwaak gwai gwau gwam gwan gwang gwap gwat gwak gwe gwei gweng gwek gwi gwiu gwim gwin gwing gwip gwit gwik gwo gwoi gwou gwon gwong gwot gwok gwu gwui gwun gwung gwut gwuk gwoe gwoeng gwoek gweoi gweon gweot gwyu gwyun gwyut

kw[edit]

kwaa kwaai kwaau kwaam kwaan kwaang kwaap kwaat kwaak kwai kwau kwam kwan kwang kwap kwat kwak kwe kwei kweng kwek kwi kwiu kwim kwin kwing kwip kwit kwik kwo kwoi kwou kwon kwong kwot kwok kwu kwui kwun kwung kwut kwuk kwoe kwoeng kwoek kweoi kweon kweot kwyu kwyun kwyut

w[edit]

waa waai waau waam waan waang waap waat waak wai wau wam wan wang wap wat wak we wei weng wek wi wiu wim win wing wip wit wik wo woi wou won wong wot wok wu wui wun wung wut wuk woe woeng woek weoi weon weot wyu wyun wyut

z[edit]

zaa zaai zaau zaam zaan zaang zaap zaat zaak zai zau zam zan zang zap zat zak ze zei zeng zek zi ziu zim zin zing zip zit zik zo zoi zou zon zong zot zok zu zui zun zung zut zuk zoe zoeng zoek zeoi zeon zeot zyu zyun zyut

c[edit]

 • caa
 • caai
 • caau
 • caam
 • caan
 • caang
 • caap
 • caat
 • caak
  • caak1 is used in compounds
  • caak3
  • caak6 賊 thief

cai cau cam can cang cap cat cak ce cei ceng cek ci ciu cim cin cing cip cit cik co coi cou con cong cot cok cu cui cun cung cut cuk coe coeng coek ceoi ceon ceot cyu cyun cyut

s[edit]

saa saai saau saam saan saang saap saat saak sai sau sam san sang sap sat sak se sei seng sek si siu sim sin sing sip sit sik so soi sou son song sot sok su sui sun sung sut suk soe soeng soek seoi seon seot syu syun syut

j[edit]

jaa jaai jaau jaam jaan jaang jaap jaat jaak jai jau jam jan jang jap jat jak je jei jeng jek ji jiu jim jin jing jip jit jik jo joi jou jon jong jot jok ju jui jun jung jut juk joe joeng joek jeoi jeon jeot jyu jyun jyut

m[edit]

ng[edit]