User:Gilgamesh/Hebrew verb

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is an appendix of verb forms in the Biblical Hebrew language. It is similar to, but has subtle differences from, Modern Hebrew verb forms.

Verb forms[edit]

פָּעַל פִּעֵל הִפְעִיל הִתְפַּעֵל הָפְעַל פֻּעַל נִפְעַל
pāʻạl pīʻēl hiṗʻīl hiṯpạʻēl hoṗʻạl pūʻạl niṗʻạl
active reflexive passive
simple intensive causative causative intensive simple
He did. He did fervently. He instigated. He did himself. He was instigated. He was done fervently. He was done.

Strong verb[edit]

The strong verb קָטַל qāṭạl "he killed" is inflected here.

Perfect
pāʻạl pīʻēl hiṗʻīl hiṯpạʻēl hoṗʻạl pūʻạl niṗʻạl
he m קָטַל
qāṭạl
קִטֵּל
qiṭṭēl
הִקְטִיל
hiqṭīl
הִתְקַטֵּל
hiṯqaṭṭēl
הָקְטַל
hoqṭạl
קֻטַּל
quṭṭạl
נִקְטַל
niqṭạl
she f קָֽטְלָה
qāṭəlā
קִטְּלָה
qiṭṭəlā
הִקְטִילָה
hiqṭīlā
הִתְקַטְּלָה
hiṯqaṭṭəlā
הָקְטְלָה
hoqṭəlā
קֻטְּלָה
quṭṭəlā
נִקְטְלָה
niqṭəlā
thou m קָטַ֫לְתָּ
qāṭáltā
קִטַּ֫לְתָּ
qiṭṭáltā
הִקְטַ֫לְתָּ
hiqṭáltā
הִתְקַטַּ֫לְתָּ
hiṯqaṭṭáltā
הָקְטַ֫לְתָּ
hoqṭáltā
קֻטַּ֫לְתָּ
quṭṭáltā
נִקְטַ֫לְתָּ
niqṭáltā
thou f קָטַלְתְּ
qāṭạlt
קִטַּלְתְּ
qiṭṭạlt
הִקְטַלְתְּ
hiqṭạlt
הִתְקַטַּלְתְּ
hiṯqaṭṭạlt
הָקְטַלְתְּ
hoqṭạlt
קֻטַּלְתְּ
quṭṭạlt
נִקְטַלְתְּ
niqṭạlt
I קָטַ֫לְתִּי
qāṭáltī
קִטַּ֫לְתִּי
qiṭṭáltī
הִקְטַ֫לְתִּי
hiqṭáltī
הִתְקַטַּ֫לְתִּי
hiṯqaṭṭáltī
הָקְטַ֫לְתִּי
hoqṭáltī
קֻטַּ֫לְתִּי
quṭṭáltī
נִקְטַ֫לְתִּי
niqṭáltī
they קָֽטְלוּ
qāṭəlū
קִטְּלוּ
qiṭṭəlū
הִקְטִילוּ
hiqṭīlū
הִתְקַטְּלוּ
hiṯqaṭṭəlū
הָקְטְלוּ
hoqṭəlū
קֻטְּלוּ
quṭṭəlū
נִקְטְלוּ
niqṭəlū
ye m קְטַלְתֶּם
qəṭaltẹm
קִטַּלְתֶּם
qiṭṭaltẹm
הִקְטַלְתֶּם
hiqṭaltẹm
הִתְקַטַּלְתֶּם
hiṯqaṭṭaltẹm
הָקְטַלְתֶּם
hoqṭaltẹm
קֻטַּלְתֶּם
quṭṭaltẹm
נִקְטַלְתֶּם
niqṭaltẹm
ye f קְטַלְתֶּן
qəṭaltẹn
קִטַּלְתֶּן
qiṭṭaltẹn
הִקְטַלְתֶּן
hiqṭaltẹn
הִתְקַטַּלְתֶּן
hiṯqaṭṭaltẹn
הָקְטַלְתֶּן
hoqṭaltẹn
קֻטַּלְתֶּן
quṭṭaltẹn
נִקְטַלְתֶּן
niqṭaltẹn
we קָטַ֫לְנוּ
qāṭálnū
קִטַּ֫לְנוּ
qiṭṭálnū
הִקְטַ֫לְנוּ
hiqṭálnū
הִתְקַטַּ֫לְנוּ
hiṯqaṭṭálnū
הָקְטַ֫לְנוּ
hoqṭálnū
קֻטַּ֫לְנוּ
quṭṭálnū
נִקְטַ֫לְנוּ
niqṭálnū
Imperfect
pāʻạl pīʻēl hiṗʻīl hiṯpạʻēl hoṗʻạl pūʻạl niṗʻạl
he m יִקְטֹל
yiqṭōl
יְקַטֵּל
yəqaṭṭēl
יַקְטִיל
yaqṭīl
יִתְקַטֵּל
yiṯqaṭṭēl
יָקְטַל
yoqṭạl
יְקֻטַּל
yəquṭṭạl
יִקָּטֵל
yiqqāṭēl
she f תִּקְטֹל
tiqṭōl
תְּקַטֵּל
təqaṭṭēl
תַּקְטִיל
taqṭīl
תִּתְקַטֵּל
tiṯqaṭṭēl
תָּקְטַל
toqṭạl
תְּקֻטַּל
təquṭṭạl
תִּקָּטֵל
tiqqāṭēl
thou m תִּקְטֹל
tiqṭōl
תְּקַטֵּל
təqaṭṭēl
תַּקְטִיל
taqṭīl
תִּתְקַטֵּל
tiṯqaṭṭēl
תָּקְטַל
toqṭạl
תְּקֻטַּל
təquṭṭạl
תִּקָּטֵל
tiqqāṭēl
thou f תִּקְטְלִי
tiqṭəlī
תְּקַטְּלִי
təqaṭṭəlī
תַּקְטִילִי
taqṭīlī
תִּתְקַטְּלִי
tiṯqaṭṭəlī
תָּקְטְלִי
toqṭəlī
תְּקֻטְּלִי
təquṭṭəlī
תִּקָּֽטְלִי
tiqqāṭəlī
I אֶקְטֹל
ʼeqṭōl
אֲקַטֵּל
ʼăqaṭṭēl
אַקְטִיל
ʼaqṭīl
אֶתְקַטֵּל
ʼeṯqaṭṭēl
אָקְטַל
ʼoqṭạl
אֲקֻטַּל
ʼăquṭṭạl
אֶקָּטֵל
ʼeqqāṭēl or
אִקָּטֵל
ʼiqqāṭēl
they m יִקְטְלוּ
yiqṭəlū
יְקַטְּלוּ
yəqaṭṭəlū
יַקְטִילוּ
yaqṭīlū
יִתְקַטְּלוּ
yiṯqaṭṭəlū
יָקְטְלוּ
yoqṭəlū
יְקֻטְּלוּ
yəquṭṭəlū
יִקָּֽטְלוּ
yiqqāṭəlū
they f תִּקְטֹ֫לְנָה
tiqṭṓlnā
תְּקַטֵּ֫לְנָה
təqaṭṭḗlnā
תַּקְטֵ֫לְנָה
taqṭḗlnā
תִּתְקַטֵּ֫לְנָה
tiṯqaṭṭḗlnā
תָּקְטַ֫לְנָה
toqṭálnā
תְּקֻטַּ֫לְנָה
təquṭṭálnā
תִּקָּטֵ֫לְנָה
tiqqāṭḗlnā
ye m תִּקְטְלוּ
tiqṭəlū
תְּקַטְּלוּ
təqaṭṭəlū
תַּקְטִילוּ
taqṭīlū
תִּתְקַטְּלוּ
tiṯqaṭṭəlū
תָּקְטְלוּ
toqṭəlū
תְּקֻטְּלוּ
təquṭṭəlū
תִּקָּֽטְלוּ
tiqqāṭəlū
ye f תִּקְטֹ֫לְנָה
tiqṭṓlnā
תְּקַטֵּ֫לְנָה
təqaṭṭḗlnā
תַּקְטֵ֫לְנָה
taqṭḗlnā
תִּתְקַטֵּ֫לְנָה
tiṯqaṭṭḗlnā
תָּקְטַ֫לְנָה
toqṭálnā
תְּקֻטַּ֫לְנָה
təquṭṭálnā
תִּקָּטֵ֫לְנָה
tiqqāṭḗlnā
we נִקְטֹל
niqṭōl
נְקַטֵּל
nəqaṭṭēl
נַקְטִיל
naqṭīl
נִתְקַטֵּל
niṯqaṭṭēl
נָקְטַל
noqṭạl
נְקֻטַּל
nəquṭṭạl
נִקָּטֵל
niqqāṭēl
Participle
pāʻạl
active
pāʻạl
passive
pīʻēl hiṗʻīl hiṯpạʻēl hoṗʻạl pūʻạl niṗʻạl
m sg קוֹטֵל
qōṭēl
קָטוּל
qāṭūl
מְקַטֵּל
məqaṭṭēl
מַקְטִיל
maqṭīl
מִתְקַטֵּל
miṯqaṭṭēl
מָקְטָל
moqṭāl
מְקֻטָּל
məquṭṭāl
נִקְטָל
niqṭāl
f sg קוֹטֶ֫לֶת
qōṭéleṯ
קְטוּלָה
qəṭūlā
מְקַטֶּ֫לֶת
məqaṭṭéleṯ
מַקְטִילָה
maqṭīlā
מִתְקַטֶּ֫לֶת
miṯqaṭṭéleṯ
מָקְטֶ֫לֶת
moqṭéleṯ
מְקֻטֶּ֫לֶת
məquṭṭéleṯ
נִקְטֶ֫לֶת
niqṭéleṯ
m pl קוֹטְלִים
qōṭəlīm
קְטוּלִים
qəṭūlīm
מְקַטְּלִים
məqaṭṭəlīm
מַקְטִילִים
maqṭīlīm
מִתְקַטְּלִים
miṯqaṭṭəlīm
מָקְטָלִים
moqṭālīm
מְקֻטְּלִים
məquṭṭəlīm
נִקְטָלִים
niqṭālīm
m pl קוֹטְלוֹת
qōṭəlōṯ
קְטוּלוֹת
qəṭūlōṯ
מְקַטְּלוֹת
məqaṭṭəlōṯ
מַקְטִילוֹת
maqṭīlōṯ
מִתְקַטְּלוֹת
miṯqaṭṭəlōṯ
מָקְטָלוֹת
moqṭālōṯ
מְקֻטְּלוֹת
məquṭṭəlōṯ
נִקְטָלוֹת
niqṭālōṯ