User:Gilgamesh/One-syllable words

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
This is a user page project. It is not intended as an accredited reference.

This is a list of one-syllable words...according to me, because they're humorous. I have two speech registers—polished and casual. I enunciate words in my polished register, but used more relaxed pronunciations in my casual register, collapsing many of them into fewer syllables. These words collapse into one syllable.

Word Reduction
Spelling IPA Respelling IPA Homophones
Aaron /ˈæɹ.ən/ Airn [ɛɵʵn] Erin
any /ˈɛn.i/ any [ɛ̃i]
Arab /ˈæɹ.əb/ Airb [ɛɵʵb]
arid /ˈæɹ.ᵻd/ aird [ɛɵʵd] aired
around /əˈɹaʊnd/ 'round [(ʔ)ɻæʊnd] round (after vowels)
ballade /bəˈlɑːd/ blod [blɑd]
balloon /bəˈluːn/ bloon [blʉn]
baron /ˈbæɹ.ən/ bairn [bɛɵʵn]
barrack /ˈbæɹ.ək/ bairk [bɛɵʵk]
barrage /bəˈɹɑːʒ/ brozh [bɻɑʒ]
barrel /ˈbæɹ.əl/ bairl [bɛɵʵl] beryl
barren /ˈbæɹ.ən/ bairn [bɛɵʵn]
Barrett /ˈbæɹ.ᵻt/ Bairt [bɛɵʵʔ]
beetle /ˈbiːt.əl/ beetle [biˀɤl]
Bennett /ˈbɛn.ᵻt/ Bennett [bɛ̃ʔ]
Benny /ˈbɛn.i/ Benny [bɛ̃i]
Bernie /ˈbɜːɹn.i/ Bernie [bɵ̃ʵi]
Bertie /ˈbɜːɹt.i/ Bertie [bɵʵˀi]
beryl /ˈbɛɹ.ᵻl/ bairl [bɛɵʵl] barrel
better /ˈbɛt.əɹ/ better [bɛˀɵʵ]
Betty /ˈbɛt.i/ Betty [bɛˀi]
beyond /biˈjɒnd/ byond [bjɒnd]
bitter /ˈbɪt.əɹ/ bitter [bɪˀɵʵ]
bitty /ˈbɪt.i/ bitty [bɪˀi]
bloody /ˈblʌd.i/ bloody [blɜi]
blower /ˈbloʊ.əɹ/ bloar [blɔɵʵ]
boarder /ˈbɔəɹd.əɹ/ boar [bɔɵʵ] boar, boor, bore, border, bower
border /ˈbɔːɹd.əɹ/ boar [bɔɵʵ] boar, boarder, boor, bore, bower
Boris /ˈbɔəɹ.ᵻs/ Boarse [bɔɵʵs]
bowel /ˈbaʊ.əl/ bal [bæɤl]
bower /ˈboʊ.əɹ/ boar [bɔɵʵ] boar, boarder, boor, border, bore
briar /ˈbɹaɪ.əɹ/ briar [bɻɐɵʵ]
British /ˈbɹɪt.ᵻʃ/ British [bɻɪˀʃ]
Broward /ˈbɹaʊ.əɹd/ Broward [bɻaɵʵd]
Brian /ˈbɹaɪ.ən/ Brian [bɻɐɛn]
buddy /ˈbʌd.i/ buddy [bɜi]
bunny /ˈbʌn.i/ bunny [bɜ̃i]
burnish /ˈbɜːɹn.ᵻʃ/ burnish [bɵ̃ʵʃ]
butter /ˈbʌt.əɹ/ butter [bɜˀɵʵ]
buttle /ˈbʌt.əl/ buttle [bɜˀɤl]
buyer /ˈbaɪ.əɹ/ buyer [bɐɵʵ]
Byron /ˈbaɪ.ɹən/ Byron [bɐɵʵn]
canoe /kəˈnuː/ cnoo [kʰnᵻu]
Canute /kəˈnjuːt/ Cnut [kʰnʉʔ] Cnut
carat /ˈkæɹ.ət/ cairt [kʰɛɵʵʔ] caret, carrot
careen /kəˈɹiːn/ creen [kɻ̊in]
career /kəˈɹɪəɹ/ creer [kɻ̊ɪɵʵ]
caret /ˈkæɹ.ᵻt/ cairt [kʰɛɵʵʔ] carat, carrot
carob /ˈkæɹ.əb/ cairb [kʰɛɵʵb]
carol /ˈkæɹ.əl/ cairl [kʰɛɵʵl] Carol, Carroll
Carol /ˈkæɹ.əl/ Cairl [kʰɛɵʵl] carol, Carroll
carriage /ˈkæɹ.ᵻdʒ/ cairge [kʰɛɵʵdʒ]
Carroll /ˈkæɹ.əl/ Cairl [kʰɛɵʵl] carol, Carol
carrot /ˈkæɹ.ət/ cairt [kʰɛɵʵʔ] carat, caret
center /ˈsɛnt.əɹ/ center [sɛ̃ˀɵʵ]
charade /ʃəˈɹeɪd/ shrade [ʃɻed]
cherish /ˈtʃɛɹ.ᵻʃ/ chairsh [tʃɛɵʵʃ]
Cheryl /ˈʃɛɹ.ᵻl/ Shairl [ʃɛɵʵl]
choir /ˈkwaɪ.əɹ/ choir [kʍɐɵʵ] quire
choral /ˈkɔəɹ.əl/ coarl [kʰɔɵʵl] coral, quarrel
chorus /ˈkɔəɹ.əs/ coarse [kʰɔɵʵs] coarse, course
city /ˈsɪt.i/ city [sɪˀi]
Clarence /ˈklæɹ.əns/ Clairnce [kl̥ɛɵʵnʔs]
clearance /ˈklɪəɹ.əns/ clearnce [kl̥ɪɵʵnʔs]
cleric /ˈklɛɹ.ᵻk/ clairk [kl̥ɛɵʵk]
collapse /kəˈlæps/ clapse [kl̥æps] claps
collect /kəˈlɛkt/ clect [kl̥ɛkt]
collide /kəˈlaɪd/ clyde [kl̥ɑɪd] Clyde
colonel /ˈkɜːɹn.əl/ colonel [kʰɵ̃ʵɤl] kernel
connive /kəˈnaɪv/ knive [kn̥ɑɪv]
coral /ˈkɒɹ.əl/ coarl [kʰɔɵʵl] choral, quarrel
correct /kɵˈɹɛkt/ crect [kɻ̊ɛkt]
corrode /kɵˈɹoʊd/ crode [kɻ̊ɵd] crowed
courage /ˈkʌɹ.ᵻdʒ/ curge [kʰɵʵdʒ]
coward /ˈkaʊ.əɹd/ coward [kʰaɵʵd] cowered
cower /ˈkaʊ.əɹ/ cower [kʰaɵʵ]
cruel /ˈkɹuː.əl/ crool [kɻ̊ɯl]
cuddle /ˈkʌd.əl/ cuddle [kʰɜɤl]
curdle /ˈkɜːɹd.əl/ curl [kʰɵʵɤl] curl
current /ˈkʌɹ.ənt/ curnt [kʰɵʵnʔ]
curry /ˈkʌɹ.i/ curry [kʰɵʵi]
cuttle /ˈkʌt.əl/ cuttle [kʰɜˀɤl]
cyan /ˈsaɪ.ən/ cyan [sɐɛn]
Cyrus /ˈsaɪ.ɹəs/ Cyrus [sɐɵʵs]
Darren /ˈdæɹ.ən/ Dairn [dɛɵʵn]
Daryl /ˈdæɹ.ᵻl/ Dairl [dɛɵʵl]
delete /dᵻˈliːt/ dlete [dliʔ]
Dennis /ˈdɛn.ᵻs/ Dennis [dɛ̃s]
Denny /ˈdɛn.i/ Denny [dɛ̃i]
dental /ˈdɛnt.əl/ dental [dɛ̃ˀɤl]
dentist /ˈdɛnt.ᵻst/ dentist [dɛ̃ˀst]
Derek /ˈdɛɹ.ᵻk/ Dairk [dɛɵʵk]
dial /ˈdaɪ.əl/ dile [dɐɛl]
dinner /ˈdɪn.əɹ/ dinner [dɪ̃ɵʵ]
dire /ˈdaɪ.əɹ/ dire [dɐɵʵ]
direct /dᵻˈɹɛkt/ drect [ɖɻɛkt]
dirty /ˈdɜːɹt.i/ dirty [dɵʵˀi]
ditty /ˈdɪt.i/ ditty [dɪˀi]
Doric /ˈdɔəɹ.ᵻk/ Doark [dɔɵʵk] dork
Doris /ˈdɔəɹ.ᵻs/ Doarse [dɔɵʵs]
dryer /ˈdɹaɪ.əɹ/ dryer [ɖɻɐɵʵ]
dual /ˈdjuː.əl/ dool [dɯl] duel
duel /ˈdjuː.əl/ dool [dɯl] dual
earnest /ˈɜːɹn.ᵻst/ earnest [ɵ̃ʵst] Ernest
Eddie /ˈɛd.i/ Eddie [ɛi] eddy
eddy /ˈɛd.i/ eddy [ɛi] Eddie
enter /ˈɛnt.əɹ/ enter [ɛ̃ˀɵʵ]
Eric /ˈɛɹ.ᵻk/ Airk [ɛɵʵk]
Erin /ˈɛɹ.ᵻn/ Airn [ɛɵʵn] Aaron
Ernest /ˈɜːɹn.ᵻst/ Ernest [ɵ̃ʵst] earnest
Ernie /ˈɜːɹn.i/ Ernie [ɵ̃ʵi]
errand /ˈɛɹ.ənd/ airnd [ɛɵʵnd]
error /ˈɛɹ.əɹ/ air [ɛɵʵ] air, e'er, ere, err, heir
Europe /ˈjʊəɹ.əp/ Yurp [jɵʵp]
Farrell /ˈfæɹ.əl/ Fairl [fɛɵʵl] feral
feral /ˈfɛɹ.əl/ fairl [fɛɵʵl] Farrell
ferret /ˈfɛɹ.ᵻt/ fairt [fɛɵʵʔ]
ferris /ˈfɛɹ.ᵻs/ fairce [fɛɵʵs]
Ferris /ˈfɛɹ.ᵻs/ Fairce [fɛɵʵs]
fetter /ˈfɛt.əɹ/ fetter [fɛˀɵʵ]
fiddle /ˈfɪd.əl/ fill [fɪɤl] fill, Phil
fire /ˈfaɪ.əɹ/ fire [fɐɵʵ]
flayer /ˈfleɪ.əɹ/ flare [flɛɵʵ] flair, flare
Florence /ˈflɒɹ.əns/ Floarnce [flɔɵʵnʔs]
florid /ˈflɒɹ.ᵻd/ floard [flɔɵʵd] floored
florist /ˈflɒɹ.ᵻst/ floarst [flɔɵʵst]
flour /ˈflaʊ.əɹ/ flour [flaɵʵ] flower
flower /ˈflaʊ.əɹ/ flower [flaɵʵ] flour
flourish /ˈflʌɹ.ᵻʃ/ flursh [flɵʵʃ]
flurry /ˈflʌɹ.i/ flurry [flɵʵi]
flutter /ˈflʌt.əɹ/ flutter [flɜˀɵʵ]
flyer /ˈflaɪ.əɹ/ flyer [flɐɵʵ]
forage /ˈfɒɹ.ᵻdʒ/ forge [fɔɵʵdʒ] forge
foreign /ˈfɒɹ.ᵻn/ foarn [fɔɵʵn]
forest /ˈfɒɹ.ᵻst/ foarst [fɔɵʵst] forced
forum /ˈfɔəɹ.əm/ foarm [fɔɵʵm] form
friar /ˈfɹaɪ.əɹ/ friar [fɻɐɵʵ] fryer
fryer /ˈfɹaɪ.əɹ/ fryer [fɻɐɵʵ] friar
fuel /ˈfjuː.əl/ fule [fjɯl]
funny /ˈfʌn.i/ funny [fɜ̃i]
furnace /ˈfɜːɹn.ᵻs/ furnace [fɵ̃ʵs]
furnish /ˈfɜːɹn.ᵻʃ/ furnish [fɵ̃ʵʃ]
furry /ˈfɜːɹ.i/ furry [fɵʵi]
fury /ˈfjʊəɹ.i/ fury [fjɵʵi]
garage /ɡəˈɹɑːʒ/ grozh [ɡɻɑʒ]
garish /ˈɡɛəɹ.ᵻʃ/ gairsh [ɡɛɵʵʃ]
Garrett /ˈɡæɹ.ᵻt/ Gairt [ɡɛɵʵʔ]
Gerald /ˈdʒɛɹ.əld/ Jairld [dʒɛɵʵld]
giddy /ˈɡɪd.i/ giddy [ɡɪi]
girder /ˈɡɜːɹd.əɹ/ girr [ɡɵʵː]
girdle /ˈɡɜːɹd.əl/ girl [ɡɵʵɤl] girl
goody /ˈɡʊd.i/ goody [ɡɤi]
griddle /ˈɡɹɪd.əl/ grill [ɡɻɪɤl] grill, grille
gritty /ˈɡɹɪt.i/ gritty [ɡɻɪˀi]
grower /ˈɡɹoʊ.əɹ/ groar [ɡɻɔɵʵ]
gruel /ˈɡɹuː.əl/ grool [ɡɻɯl]
gurney /ˈɡɜːɹn.i/ gurney [ɡɵ̃ʵi]
gutter /ˈɡʌt.əɹ/ gutter [ɡɜˀɵʵ]
gyre /ˈdʒaɪ.əɹ/ gyre [dʒɐɵʵ]
Harold /ˈhæɹ.əld/ Hairld [hɛɵʵld] herald
Harrod /ˈhæɹ.əd/ Haird [hɛɵʵd] haired
header /ˈhɛd.əɹ/ hare [hɛɵʵ] hair, hare
heiress /ˈɛəɹ.ᵻs/ heirse [ɛɵʵs]
herald /ˈhɛɹ.əld/ hairld [hɛɵʵld] Harold
heron /ˈhɛɹ.ən/ hairn [hɛɵʵn]
hitter /ˈhɪt.əɹ/ hitter [hɪˀɵʵ]
honey /ˈhʌn.i/ honey [hɜ̃i]
hoodie /ˈhʊd.i/ hoodie [hɤi]
Horace /ˈhɒɹ.ᵻs/ Hoarse [hɔɵʵs] hoarse, horse, Horus
horrid /ˈhɒɹ.ᵻd/ hoard [hɔɵʵd] hoard, horde, whored
horror /ˈhɒɹ.əɹ/ hore [hɔɵʵ] whore
Horus /ˈhɔəɹ.əs/ Hoarse [hɔɵʵs] hoarse, Horace, horse
hour /ˈaʊ.əɹ/ hour [aɵʵ]
Howard /ˈhaʊ.əɹd/ Howard [haɵʵd]
hunter /ˈhʌnt.əɹ/ hunter [hɜ̃ˀɵʵ]
Hunter /ˈhʌnt.əɹ/ Hunter [hɜ̃ˀɵʵ]
hurdle /ˈhɜːɹd.əl/ hurl [hɵʵɤl] hurl
hurry /ˈhʌɹ.i/ hurry [hɵʵi]
inner /ˈɪn.əɹ/ inner [ɪ̃ɵʵ]
innie /ˈɪn.i/ innie [ɪ̃i]
ire /ˈaɪ.əɹ/ ire [ɐɵʵ]
Irish /ˈaɪ.ɹᵻʃ/ Eyrsh [ɐɵʵʃ]
iron /ˈaɪ.əɹn/ iron [ɐɵʵn]
Jared /ˈdʒæɹ.ᵻd/ Jaird [dʒɛɵʵd]
Jenny /ˈdʒɛn.i/ Jenny [dʒɛ̃i]
jetty /ˈdʒɛt.i/ jetty [dʒɛˀi]
jewel /ˈdʒuː.əl/ jool [dʒɯl]
jitter /ˈdʒɪt.əɹ/ jitter [dʒɪˀɵʵ]
Joel /ˈdʒoʊ.əl/ Jull [dʒɤl]
journal /ˈdʒɜːɹn.əl/ journal [dʒɵ̃ʵɤl]
journey /ˈdʒɜːɹn.i/ journey [dʒɵ̃ʵi]
jurist /ˈdʒʊəɹ.ᵻst/ jurst [dʒɵʵst]
jury /ˈdʒʊəɹ.i/ jurry [dʒɵʵi]
Karen /ˈkæɹ.ən/ Cairn [kʰɛɵʵn] cairn
Karen /ˈkɑːɹ.ən/ Carn [kʰɒɵʵn] carn
kennel /ˈkɛn.əl/ kennel [kʰɛ̃ɤl]
Kenny /ˈkɛn.i/ Kenny [kʰɛ̃i]
kernel /ˈkɜːɹn.əl/ kernel [kʰɵ̃ʵɤl] colonel
kettle /ˈkɛt.əl/ kettle [kʰɛˀɤl]
kitty /ˈkɪt.i/ kitty [kʰɪˀi]
Kitty /ˈkɪt.i/ Kitty [kʰɪˀi]
laurel /ˈlɒɹ.əl/ loarl [lɔɵʵl]
Lauren /ˈlɒɹ.ən/ Loarn [lɔɵʵn] lorn, Lorne
Lawrence /ˈlɒɹ.əns/ Loarnce [lɔɵʵnʔs]
layer /ˈleɪ.əɹ/ lair [lɛɵʵ] lair
Lenny /ˈlɛn.i/ Lenny [lɛ̃i]
letter /ˈlɛt.əɹ/ letter [lɛˀɵʵ]
liar /ˈlaɪ.əɹ/ lyre [lɐɵʵ] lyre
lion /ˈlaɪ.ən/ lion [lɐɛn]
litter /ˈlɪt.əɹ/ litter [lɪˀɵʵ]
little /ˈlɪt.əl/ little [lɪˀɤl]
Lowell /ˈloʊ.əl/ Lull [lɤl] lull
lower /ˈlaʊ.əɹ/ lower [laɵʵ]
lower /ˈloʊ.əɹ/ lore [lɔɵʵ] lore
lurid /ˈljʊəɹ.ᵻd/ lurd [lɵʵd] lured
lyre /ˈlaɪ.əɹ/ lyre [lɐɵʵ] liar
many /ˈmɛn.i/ many [mɛ̃i]
marine /məˈɹiːn/ mreen [mɻin]
mayor /ˈmeɪ.əɹ/ mair [mɛɵʵ] mare
Marie /məˈɹiː/ Mree [mɻiː]
maroon /məˈɹuːn/ mroon [mɻʉn]
marriage /ˈmæɹ.ᵻdʒ/ mairge [mɛɵʵdʒ]
medal /ˈmɛd.əl/ mel [mɛɤl] meddle, Mel
meddle /ˈmɛd.əl/ mel [mɛɤl] medal, Mel
Meier /ˈmaɪ.əɹ/ Meier [mɐɵʵ] mire
mental /ˈmɛnt.əl/ mental [mɛ̃ˀɤl]
meow /miˈaʊ/ myow [mjæʊ]
merit /ˈmɛɹ.ᵻt/ mairt [mɛɵʵʔ]
Merrick /ˈmɛɹ.ᵻk/ Mairk [mɛɵʵk]
Meryl /ˈmɛɹ.ᵻl/ Mairl [mɛɵʵl]
metal /ˈmɛt.əl/ metal [mɛˀɤl] mettle
mettle /ˈmɛt.əl/ mettle [mɛˀɤl] metal
middle /ˈmɪd.əl/ mill [mɪɤl] mill
mini /ˈmɪn.i/ mini [mɪ̃i] Minnie
Minnie /ˈmɪn.i/ Minnie [mɪ̃i] mini
minute /ˈmɪn.ᵻt/ minute [mɪ̃ʔ]
mirage /mᵻˈɹɑːʒ/ mrozh [mɻɑʒ]
mire /ˈmaɪ.əɹ/ mire [mɐɵʵ] Meier
mirror /ˈmɪɹ.əɹ/ mere [mɪɵʵ] mere
money /ˈmʌn.i/ money [mɜ̃i]
moral /ˈmɒɹ.əl/ moarl [mɔɵʵl]
Moray /ˈmʌɹ.i/ Murry [mɵʵi] Murray, murry
Morris /ˈmɒɹ.ᵻs/ Moarse [mɔɵʵs] Morse
mortar /ˈmɔːɹt.əɹ/ mortar [mɔɵʵˀ]
mower /ˈmoʊ.əɹ/ more [mɔɵʵ] moor, Moor, Moore, more
muddy /ˈmʌn.i/ muddy [mɜi]
mural /ˈmjʊəɹ.əl/ muirl [mjɵʵɤl]
murder /ˈmɜːɹd.əɹ/ murr [mɵʵː] murr, myrrh
Murray /ˈmʌɹ.i/ Murry [mɵʵi] Moray, murry
murry /ˈmɜːɹ.i/ murry [mɵʵi] Moray, Murray
mutter /ˈmʌt.əɹ/ mutter [mɜˀɵʵ]
Myron /ˈmaɪ.ɹən/ Myron [mɐɵʵn]
myrtle /ˈmɜːɹt.əl/ myrtle [mɵʵˀɤl]
needle /ˈniːd.əl/ neel [niɤl] kneel, Neil
nettle /ˈnɛt.əl/ nettle [nɛˀɤl]
Noel /ˈnoʊ.əl/ Null [nɤl] knoll, null
Norris /ˈnɒɹ.ᵻs/ Noarse [nɔɵʵs] Norse
nourish /ˈnʌɹ.ᵻʃ/ nursh [nɵʵʃ]
oral /ˈɔəɹ.əl/ oarl [ɔɵʵl]
orange /ˈɒɹ.ᵻndʒ/ oarnge [ɔɵʵndʒ]
Oren /ˈɒɹ.ən/ Oarn [ɔɵʵn]
owl /ˈaʊ.əl/ owel [aɤl]
parade /pəˈɹeɪd/ prade [pɻ̊ed] prayed, preyed
Paris /ˈpæɹ.ᵻs/ Pairce [pʰɛɵʵs]
parish /ˈpæɹ.ᵻʃ/ pairsh [pʰɛɵʵʃ] perish
parrot /ˈpæɹ.ət/ pairt [pʰɛɵʵʔ]
pedal /ˈpɛd.əl/ pell [pʰɛɤl] peddle
peddle /ˈpɛd.əl/ pell [pʰɛɤl] pedal
penny /ˈpɛn.i/ penny [pʰɛ̃i]
peril /pɛɹ.ᵻl/ pairl [pʰɛɵʵl]
perish /pɛɹ.ᵻʃ/ pairsh [pʰɛɵʵʃ] parish
Peru /pəˈɹuː/ Proo [pɻ̊ᵻu]
petal /ˈpɛt.əl/ petal [pʰɛˀɤl] pettle
pettle /ˈpɛt.əl/ pettle [pʰɛˀɤl] petal
petty /ˈpɛt.i/ petty [pʰɛˀi]
phial /ˈfaɪ.əl/ phile [fɐɛl] file
piano /piˈæn.oʊ/ pyano [pçæ̃ʊ]
piddle /ˈpɪd.əl/ pill [pʰɪɤl] pill
pity /ˈpɪt.i/ pity [pʰɪˀi]
player /ˈpleɪ.əɹ/ plair [pl̥ɛɵʵ]
plenty /ˈplɛnt.i/ plenty [ˈpl̥ɛ̃ˀi]
porridge /ˈpɒɹ.ᵻdʒ/ porge [pʰɔɵʵdʒ]
porter /ˈpɔəɹt.əɹ/ porter [pʰɔɵʵˀ]
Powell /ˈpaʊ.əl/ Powell [pʰaɤl]
power /ˈpaʊ.əɹ/ power [pʰaɵʵ]
pretty /ˈpɹɪt.i/ pretty [pɻ̊ɪˀi]
putter /ˈpʌt.əɹ/ putter [pʰɜˀɵʵ]
pyre /ˈpaɪ.əɹ/ pyre [pʰɐɵʵ]
quarrel /ˈkwɒɹ.əl/ coarl [kʰɔɵʵl] choral, coral
quarter /ˈkwɔːɹt.əɹ/ courter [kʰɔɵʵˀ]
quire /ˈkwaɪ.əɹ/ quire [kʍɐɵʵ] choir
quitter /ˈkwɪt.əɹ/ quitter [kʍɪˀɵʵ]
quorum /ˈkwɔəɹ.əm/ coarm [kʰɔɵʵm]
real /ˈɹiː.əl/ reel [ɻiɤl] reel
riddle /ˈɹɪd.əl/ rill [ɻɪɤl]
rower /ˈɹoʊ.əɹ/ roar [ɻɔɵʵ] roar
rural /ˈɹʊəɹ.əl/ rurl [ɻɵʵɤl]
Ryan /ˈɹaɪ.ən/ Ryan [ɻɐɛn]
salon /səˈlɒn/ slon [slɒn]
saloon /səˈluːn/ sloon [slʉn]
sandwich /ˈsæn.wᵻtʃ/ sounch [sɜʊntʃ]
scarab /ˈskæɹ.əb/ scairb [ˈskɛɵʵb]
science /ˈsaɪ.əns/ science [sɐɛnʔs]
Scottish /ˈskɒt.ᵻʃ/ Scottish [skɒˀʃ]
scour /ˈskaʊ.əɹ/ power [pʰaɵʵ]
scurry /ˈskʌɹ.i/ scurry [skɵʵi]
scuttle /ˈskʌt.əl/ scuttle [skɜˀɤl]
serene /sᵻˈɹiːn/ srene [sɻin]
settle /ˈsɛt.əl/ settle [sɛˀɤl]
Sharon /ˈʃæɹ.ən/ Shairn [ʃɛɵʵn]
sheriff /ˈʃɛɹ.ᵻf/ shairf [ʃɛɵʵf]
shitty /ˈʃɪt.i/ shitty [ʃɪˀi]
shower /ˈʃaʊ.əɹ/ shower [ʃaɵʵ]
shuttle /ˈʃʌt.əl/ shuttle [ʃɜˀɤl]
siren /ˈsaɪ.ɹən/ siren [sɐɵʵn]
sitter /ˈsɪt.əɹ/ sitter [sɪˀɵʵ]
skittish /ˈskɪt.ᵻʃ/ skittish [skɪˀʃ]
skittle /ˈskɪt.əl/ skittle [skɪˀɤl]
slayer /ˈsleɪ.əɹ/ slair [slɛɵʵ]
something /ˈsʌm.θɪŋ/ sunting [sɜ̃ˀiŋ]
sonny /ˈsʌn.i/ sonny [sɜ̃i] sunny
sour /ˈsaʊ.əɹ/ sower [saɵʵ]
spiral /ˈspaɪ.ɹəl/ spiral [spɐɵʵl]
spire /ˈspaɪ.əɹ/ spire [spɐɵʵ]
spirit /ˈspɪɹ.ᵻt/ speart [spɪɵʵʔ]
sputter /ˈspʌt.əɹ/ sputter [spɜˀɵʵ]
squire /ˈskwaɪ.əɹ/ squire [skwɐɵʵ]
storage /ˈstɔəɹ.ᵻdʒ/ stoarge [stɔɵʵdʒ]
subtle /ˈsʌt.əl/ subtle [sɜˀɤl]
sunny /ˈsʌn.i/ sunny [sɜ̃i] sonny
surround /səˈɹaʊnd/ sround [sɻæʊnd]
sweater /ˈswɛt.əɹ/ sweater [swɛˀɵʵ]
syrup /ˈsɜːɹ.əp/ syrp [sɵʵp]
tariff /ˈtæɹ.ᵻf/ tairf [tʰɛɵʵf]
Taurus /ˈtɑːɹ.əs/ Tarse [tʰɒɵʵs]
Taurus /ˈtɔːɹ.əs/ Toarse [tʰɔɵʵs] torus
terror /ˈtɛɹ.əɹ/ tare [tʰɛɵʵ] tare, tear
terrorist /ˈtɛɹ.əɹ.ᵻst/ tairst [tʰɛɵʵst]
thirty /ˈθɜːɹt.i/ thirty [θɵʵˀi]
tire /ˈtaɪ.əɹ/ tire [tʰɐɵʵ] Tyre
tittle /ˈtɪt.əl/ tittle [tʰɪˀɤl]
Toronto /tɵˈɹɒnt.oʊ/ Tronto [ʈɻ̊ɒ̃ˀʊ]
Torrance /ˈtɒɹ.əns/ Toarnce [tʰɔɵʵnʔs] torrents
torrent /ˈtɒɹ.ənt/ toarnt [tʰɔɵʵnʔ]
torus /ˈtɔəɹ.əs/ toarse [tʰɔɵʵs] Taurus
tourist /ˈtʊəɹ.ᵻst/ turst [tʰɵʵst]
tourney /ˈtɜːɹn.i/ tourney [tʰɵ̃ʵi]
towel /ˈtaʊ.əl/ towel [tʰaɤl]
tower /ˈtaʊ.əɹ/ tower [tʰaɵʵ]
trial /ˈtɹaɪ.əl/ trile [ʈɻ̊ɐɛl]
trowel /ˈtɹaʊ.əl/ trowel [ʈɻ̊aɤl]
turret /ˈtʌɹ.ᵻt/ turt [tʰɵʵʔ]
turtle /ˈtɜːɹt.əl/ turtle [tɵʵˀɤl]
twenty /ˈtwɛnt.i/ twenty [tʍɤ̃ˀi]
Tyre /ˈtaɪ.əɹ/ Tyre [tʰɐɵʵ] tire
Twitter /ˈtwɪt.əɹ/ Twitter [tʍɪˀɵʵ]
udder /ˈʌd.əɹ/ udder [ɜɵʵ]
urine /ˈjʊəɹ.ᵻn/ yearn [jɵʵn] yearn
utter /ˈʌt.əɹ/ utter [ɜˀɵʵ]
Venice /ˈvɛn.ᵻs/ Venice [vɛ̃s]
vernal /ˈvɜːɹn.əl/ vernal [vɵ̃ʵɤl]
vial /ˈvaɪ.əl/ vile [vɐɛl] vile
victual /ˈvɪt.əl/ vittle [vɪˀɤl]
Vinny /ˈvɪn.i/ Vinny [vɪ̃i]
viol /ˈvaɪ.əl/ vile [vɐɛl] vile
viral /ˈvaɪ.ɹəl/ viral [vɐɵʵl]
virus /ˈvaɪ.ɹəs/ virus [vɐɵʵs]
vittle /ˈvɪt.əl/ vittle [vɪˀɤl]
vowel /ˈvaʊ.əl/ val [væɤl] Val
warrant /ˈwɒɹ.ənt/ woarnt [wɔɵʵnʔ]
warren /ˈwɒɹ.ən/ worn [wɔɵʵn] warn, Warren, worn
Warren /ˈwɒɹ.ən/ Worn [wɔɵʵn] warn, warren, worn
water /ˈwɔːt.əɹ/ water [wɒˀɵʵ]
whinny /ˈhwɪn.i/ winny [wɪ̃i] Winnie
whittle /ˈhwɪt.əl/ whittle [wɪˀɤl]
Winnie /ˈwɪn.i/ Winnie [wɪ̃i] whinny
winter /ˈwɪnt.əɹ/ winter [wɪ̃ˀɵʵ]
wire /ˈwaɪ.əɹ/ wire [wɐɵʵ]
witty /ˈwɪt.i/ witty [wɪˀi]
woody /ˈwʊd.i/ woody [wɤi]
Woody /ˈwʊd.i/ Woody [wɤi]
worry /ˈwʌɹ.i/ worry [wɵʵi]
yeti /ˈjɛt.i/ yeti [jɛˀi]
yuri /ˈjʊəɹ.i/ yurry [jɵʵi]
Yuri /ˈjʊəɹ.i/ Yurry [jɵʵi]