User:Matthias Buchmeier/en-el-o

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
oak {adj} (made of oak wood)  :: δρύινος
oak {n} (tree or shrub of the genus Quercus)  :: δρυς {f}, βελανιδιά {f}
oak apple {n} (oak gall) SEE: oak gall  ::
oak tree {n} (tree or shrub of the genus Quercus) SEE: oak  ::
oar {n} (implement used to row a boat)  :: κουπί {n}
oar {v} (to row) SEE: row  ::
oarsman {n} (man who rows a boat)  :: κωπηλάτης {m}
oasis {n} (quiet or peaceful place)  :: όαση {f}
oasis {n} (well surrounded by fertile region)  :: όαση {f}
oat {n} (a widely cultivated cereal grass)  :: βρώμη {f}
oat {n} (seeds of the oat) SEE: oats  ::
oath {n} (affirmed statement)  :: όρκος {m}
oath {n} (curse) SEE: curse  ::
oath {n} (solemn pledge)  :: όρκος {m}
Ob {prop} (Ob River)  :: Ομπ
Obama {prop} (surname)  :: Ομπάμα
obedience {n} (quality of being obedient)  :: υπακοή {f}
obedient {adj} (willing to comply with the commands)  :: υπάκουος {m}
obelisk {n} (A tall, square, tapered, stone monolith topped with a pyramidal point)  :: οβελίσκος {m}
obelisk {n} (The dagger sign (†))  :: οβελίσκος {m}
obese {adj} (extremely overweight)  :: παχύσαρκος
obesity {n} (act or state of being obese)  :: παχυσαρκία {f}
obey {v} (to do as ordered by)  :: υπακούω
obituary {n} (biography of a recently deceased person)  :: νεκρολογία {f}
obituary {n} (brief notice of a person's death, as published in a newspaper)  :: αναγγελία θανάτου {f}, νεκρολογία {f}
object {n} (in grammar)  :: αντικείμενο {n}
object {n} (in object-oriented programming)  :: αντικείμενο {n}
object {n} (person or thing to which an emotion is directed)  :: αντικείμενο {n}
object {n} (the goal, end or purpose of something)  :: σκοπός {m}
object {n} (thing)  :: αντικείμενο {n}
object {v} (disagree with something or someone)  :: διαφωνώ, αντιτίθεμαι, ενίσταμαι, αντιτείνω
object code {n} (output of a compiler or assembler)  :: γλώσσα μηχανής {f}
objection {n} (act of objecting)  :: αντίρρηση {f}
objection {n} (official protest raised in a court of law)  :: ένσταση {f}
objection {n} (statement expressing opposition)  :: αντίρρηση {f}
objective {adj} (based on observed fact)  :: αντικειμενικός
objective {adj} (grammar)  :: αντικειμενικός
objective {adj} (not influenced by emotions)  :: αντικειμενικός
objective {adj} (relating to a material object)  :: αντικειμενικός
objective {n} (goal)  :: αντικείμενο {n}
objective {n} ((grammar) the objective case)  :: αιτιατική {f}
objective {n} (lens)  :: αντικειμενικός φακός {m}
objective {n} (material object)  :: αντικείμενο {n}
objective case {n} (case of an object) SEE: accusative  ::
objectivity {n} (The state of being objective)  :: αντικειμενικότητα {f}
object-oriented {adj} (using entities called objects)  :: αντικειμενοστρεφής
object-oriented programming {n} (programming paradigm that uses objects to design application and computer programs)  :: αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός {m}
obligation {n} (act of binding oneself by a social, legal, or moral tie to someone)  :: υποχρέωση {f}
obligation {n} (social, legal, or moral requirement)  :: υποχρέωση {f}
obligatory {adj} (binding)  :: υποχρεωτικός {m}
obliquity {n} (quality of being obscure) SEE: obscurity  ::
oblivion {n} (state of being completely forgotten)  :: λήθη {f}
oblivion {n} (state of forgetfulness or distraction)  :: λησμονιά {f}, λήθη {f}
obloquy {n} (Abusive language)  :: επιτίμηση, δυσφήμηση
obnoxious {adj} (offensive, very annoying)  :: αποκρουστικός
oboe {n} (wind instrument)  :: όμποε {m}, οξύαυλος {m}
obscene {adj} (offensive to current standards of decency or morality)  :: αισχρός {m}, αισχρή {f}, αισχρό {n}
obsequious {adj} (fawning, subservient)  :: γλύφτης {m}
observant {adj} (Alert and paying close attention)  :: paratiritikos {m}
observation wheel {n} (Ferris wheel) SEE: Ferris wheel  ::
observatory {n} (place where celestial bodies are observed)  :: αστεροσκοπείο {n}
observe {v} (to comment)  :: παρατηρώ
observe {v} (to follow)  :: τηρώ
observe {v} (to notice, to watch)  :: παρατηρώ
observer {n} (he who makes observations, monitors or takes notice)  :: παρατηρητής {m}, παρατηρήτρια {f}
observer {n} (person sent, as a representative, to a meeting or other function to monitor but not to participate)  :: παρατηρητής {m}, παρατηρήτρια {f}
obsession {n} (compulsive or irrational preoccupation)  :: ιδεοληψία {f}, εμμονή {f}
obsession {n} (unhealthy fixation)  :: ιδεοληψία {f}, ψυχαναγκασμός {m}, μανία {f}
obsidian {n} (a type of black glass produced by volcanoes)  :: οψιδιανός {m}
obsolescent {adj} (in the process of becoming obsolete, but not obsolete yet)  :: απαρχαιούμενος
obsolete {adj} (in biology: imperfectly developed)  :: υποτυπώδης {m} {f}
obsolete {adj} (no longer in use)  :: απαρχαιωμένος {m}, ξεπερασμένος {m}, παρωχημένος {m}
obstacle {n} (something that impedes, stands in the way of, or holds up progress)  :: εμπόδιο {n}
obstetrician {n} (a physician who specializes in childbirth)  :: μαιευτήρας {m} {f}
obtuse {adj} (botany, zoology: blunt)  :: αμβλύς {m}
obtuse {adj} (intellectually dull)  :: κουτός {m}, αμβλύνους {m}
obtuse {adj} (of an angle)  :: αμβλύς {m}
obtuse {adj} (of a triangle) SEE: obtuse-angled  ::
obviation {n} (deterrence or prevention)  :: πρόληψη {f}
obviously {adv} (in an obvious manner; clearly apparent)  :: προφανώς
occasionally {adv} (from time to time; now and then; once in a while; at infrequent intervals)  :: περιστασιακά
occipital lobe {n} (Division of cerebrum)  :: ινιακός λοβός {m}
Occitan {prop} (the Romance language)  :: οσιτανικά {n-p}
occultism {n} (study of the supernatural)  :: αποκρυφισμός {m}
occupant {n} (owner or tenant)  :: κάτοχος {m} {f}, ένοικος {m} {f} [tenant]
occupation {n} (activity or task with which one occupies oneself)  :: απασχόληση {f}
occupation {n} (act, process or state of possessing a place)  :: κατάληψη {f}
occupation {n} (control of a country or region by a hostile army)  :: κατοχή {f}
ocean {n} (one of the five large bodies of water)  :: ωκεανός {m}
Oceania {prop} (a geographical region composed of many islands)  :: Ωκεανία {f}
oceanic {adj} (of or relating to the ocean)  :: ωκεάνιος
oceanographical {adj} (oceanographical) SEE: oceanographic  ::
oceanography {n} (oceanic exploration and study)  :: ωκεανογραφία {f}
oceanology {n} (oceanography) SEE: oceanography  ::
ochlocracy {n} (government by the masses )  :: οχλοκρατία {f}
ochre {n} (earth pigment)  :: ώχρα {f}
ochre {n} (yellowish-orange colour)  :: ώχρα {f}, υποκίτρινο {n}
o'clock {adv} (indication of time The translations below are of "one o’clock")  :: μία η ώρα {f}
octagenarian {n} (octogenarian) SEE: octogenarian  ::
octangular {adj} (octagonal) SEE: octagonal  ::
octave {n} (interval)  :: οκτάβα {f}
Octavian {prop} (name)  :: Οκταβιανός
octet {n} (byte of eight bits) SEE: byte  ::
octet {n} (group of eight)  :: οκτάδα {f}, οχτάδα {f}
October {prop} (tenth month of the Gregorian calendar)  :: Οκτώβριος {m}, Οκτώβρης {m}
octopus {n} (mollusc)  :: χταπόδι {n}
octothorpe {n} (octothorpe) SEE: hash  ::
oculist {n} (ophthalmologist) SEE: ophthalmologist  ::
oculist {n} (optometrist) SEE: optometrist  ::
odalisque {n} (a female harem slave)  :: οδαλίσκη {f}
odds {n} (the ratio of the probabilities of an event happening to that of it not happening)  :: πιθανότητα {f}
odds {n} (the ratio of winnings to stake in betting situations)  :: απόδοση {f}
ode {n} (a short poetical composition)  :: ωδή {f}
Odesa {prop} (Odessa) SEE: Odessa  ::
Odessa {prop} (Ukrainian city)  :: Οδησσός
Odia {prop} (Oriya) SEE: Oriya  ::
Odisha {prop} (state in India)  :: Ορίσα {f}
odor {n} (any smell) SEE: odour  ::
odoriferous {adj} (having an odor) SEE: odorous  ::
odour {n} (Any smell, whether fragrant or offensive; scent; perfume)  :: οσμή {f}, μυρωδιά {f}
odourless {adj} (odourless) SEE: odorless  ::
Odysseus {prop} (son of Laertes; Greek leader during the Trojan War)  :: Οδυσσέας {m}
odyssey {n} (extended adventurous voyage)  :: οδύσσεια {f}
Odyssey {prop} (epic poem describing the journey of Odysseus)  :: Οδύσσεια {f}
oedema {n} (edema) SEE: edema  ::
Oedipus {prop} (son of Laius and Jocasta)  :: Οιδίπους {m}
Oedipus complex {n} (Freudian theory)  :: Οιδιπόδειο σύμπλεγμα {n}
oenology {n} (enology) SEE: enology  ::
oesophagus {n} (the tube that carries food from the pharynx to the stomach)  :: οισοφάγος {m}
oestrus {n} (A female animal's readiness to mate)  :: οίστρος {m}
of {prep} (containing, comprising or made from)  :: ποτήρι νέρο {n} (glass of water)
of course {adv} (naturally)  :: βέβαια, φυσικά
off {adj} (inoperative, disabled)  :: κλειστό {n}
off {prep} (from)  :: από
offal {n} (a dead body)  :: πτώμα {n}, κουφάρι {n}
offal {n} (animal's organs as food)  :: εντόσθια {n-p}
offal {n} (carrion)  :: ψοφίμι {n}
offal {n} (refuse)  :: απορρίματα {n-p}
offal {n} (rejected parts of an animal)  :: απορρίματα {n-p}
offence {n} (offense) SEE: offense  ::
offend {v} (sin) SEE: sin  ::
offense {n} (act of offending against manners)  :: προσβολή {f}
offense {n} (act of offending against the law)  :: αδίκημα {n}
offense {n} (portion of a team dedicated to scoring)  :: επίθεση {f}
offense {n} (state of being offended)  :: θυμός {m}
offense {n} (strategy and tactics employed when in position to score)  :: επίθεση {f}
offensive {adj} (causing offense)  :: προσβλητικός
offensive {adj} (relating to attack, offense)  :: επιθετικός
offer {n} (law: invitation to enter binding contract)  :: προσφορά {f}
offer {n} (proposal)  :: πρόταση {f}
offer {n} (something put forth)  :: προσφορά {f}
offer {v} (place at disposal)  :: προσφέρω
offer {v} (propose)  :: προσφέρομαι, προθυμοποιούμαι
office {n} (administrative unit)  :: γραφείο {n}
office {n} (building or room)  :: γραφείο {n}
official {adj} (appointed to be used in medicine) SEE: officinal  ::
official {adj} (relating to an office; especially, to a subordinate executive officer or attendant)  :: υπηρεσιακός {m}, επίσημος {m}
official {n} (office holder invested with powers and authorities)  :: αξιωματούχος {c}
officialese {n} (bureaucratese) SEE: bureaucratese  ::
off-licence {n} (liquor store) SEE: liquor store  ::
offline {adj} (of a system, not connected to a larger network)  :: εκτός ροής
offshore {adj} (located in another country)  :: εξωχώριος {m}
offshore {adj} (located in the sea away from the coast)  :: αρόδου
offshore {adv} (at some distance from the shore)  :: αρόδου
offshore {adv} (away from the shore)  :: αρόδου
offspring {n} (singular offspring (male, female or sex unspecified))  :: τέκνο {n}, παιδί {n}
off-the-peg {adj} (ready-made)  :: αγοραστός
off-the-rack {adj} (ready-made)  :: αγοραστός
of record {prep} (authoritative) SEE: authoritative  ::
often {adv} (frequently, many times)  :: συχνά
oftenly {adv} (often) SEE: often  ::
ogle {v} (to stare flirtatiously)  :: κοζάρω
oh {interj} (expression of surprise)  :: ω, α
Ohio {prop} (U.S. state)  :: Οχάιο
ohm {n} (the derived unit of electrical resistance)  :: ωμ {n}
oh my {interj} (good heavens) SEE: good heavens  ::
oh my God {interj} (excitement or shock)  :: Θεέ μου
-oic {suffix} (carboxylic groups and acids)  :: -οϊκό
oil {n} (liquid fat)  :: λάδι {n}, έλαιο {n}
oil {n} (Petroleum-based liquid)  :: πετρέλαιο {n}, ορυκτέλαιο {m}
oil {v} (lubricate with oil)  :: λαδώνω [a gun]; λιπαίνω [machinery]
oil lamp {n} (a simple vessel used to produce light)  :: λυχνάρι {n}
oil painting {n} (art of painting with oil paints)  :: ελαιογραφία {f}
oil-seed camellia {n} (Camellia oleifera) SEE: tea oil camellia  ::
oil well {n} (hole drilled into the earth from which petroleum is pumped)  :: πετρελαιοπηγή {f}
ointment {n} (viscous preparation)  :: αλοιφή {f}
OK {n} (endorsement; approval)  :: εντάξει
okapi {n} (Large ruminant mammal)  :: οκαπία
Okinawan {prop} (Ryukyuan) SEE: Ryukyuan  ::
okra {n} (Abelmoschus esculentus)  :: μπάμια {f}
okroshka {n} (cold raw vegetable soup)  :: οκρόσκα {f}
old {adj} (former)  :: πρώην, τέως
old {adj} (of a living being: having lived for relatively many years)  :: γηραιός {m}, ηλικιωμένος {m}
old {adj} (of an object, concept, etc: having existed for a relatively long period of time)  :: παλιός {m}, αρχαίος {m}
old age {n} (latter part of life)  :: γεράματα {n-p}
old boy {n} (alumnus) SEE: alumnus  ::
Old English {prop} (ancestor language of modern English)  :: αρχαία αγγλική γλώσσα
old-fashioned {adj} (outdated or no longer in vogue)  :: παλιομοδίτικος
old-fashioned {adj} (preferring the customs of earlier times)  :: παλιομοδίτης {m}
Old French {prop} (French language from 9th to the early 14th century)  :: αρχαία γαλλική
old guard {n} (old guard)  :: παλιά φρουρά {f}
oldish {adj} (somewhat old)  :: μεγαλούτσικος
Old Low German {prop} (Old Saxon) SEE: Old Saxon  ::
old maid {n} (elderly unmarried woman) SEE: spinster  ::
old salt {n} (seadog) SEE: seadog  ::
old stick {n} (chap) SEE: chap  ::
old woman {n} (elderly woman)  :: γριά {f}
olfaction {n} (the sense of smell)  :: όσφρησις
olfactory {adj} (concerning the sense of smell)  :: οσφρητικός {m}
Olga {prop} (female given name)  :: Όλγα
oligarchy {n} (Government by only a few)  :: ολιγαρχία {f}
Oligocene {prop} (Oligocene epoch)  :: Ολιγόκαινος {f}
oligopoly {n} (economic condition)  :: ολιγοπώλιο {n}
olive {adj} (colour)  :: λαδής
olive {n} (colour)  :: λαδί {n}
olive {n} (fruit)  :: ελιά {f}
olive {n} (olive tree) SEE: olive tree  ::
olive {n} (wood)  :: ελιά {f}
olive oil {n} (oil pressed from olives)  :: ελαιόλαδο {n}
Oliver {prop} (male given name)  :: Ολθφεσ {m}, Όλιβερ {m}
olive tree {n} (tree that produces olives)  :: ελαιόδεντρο {n}
olorine {adj} (of or pertaining to swans) SEE: cygnine  ::
Olympia {prop} (ancient city in Greece)  :: Ολυμπία {f}
Olympiad {n} (period of four years)  :: ολυμπιάδα {f}
Olympian {adj} (relating to the gods)  :: ολύμπιος
Olympian {n} (from Olympia)  :: ολύμπιος
Olympian {n} (principal god)  :: ολύμπιος
Olympic {adj} (of or pertaining to mountain Olympus)  :: Ολυμπικός
Olympic Games {prop} (modern sport event)  :: Ολυμπιακοί Αγώνες {m-p}
Olympic Winter Games {prop} (Olympic Winter Games)  ::  : Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Olympus {prop} (mountain)  :: Όλυμπος {m}
Oman {prop} (Country in the Middle East)  :: Ομάν {n}
omega {n} (angular velocity) SEE: angular velocity  ::
omega {n} (letter of the Greek alphabet)  :: ωμέγα {n}
omelette {n} (dish made with beaten eggs)  :: ομελέτα
omen {n} (prophetic significance)  :: οιωνός {m}
omen {n} (something which portends or is perceived to portend a good or evil event or circumstance in the future; an augury or foreboding)  :: οιωνός {m}, σημάδι {n}
omiai {n} (formal marriage interview) SEE: miai  ::
omicron {n} (Greek letter)  :: όμικρον {n}
omission {n} (something deleted or left out)  :: παράλειψη {f}
omission {n} (the act of neglecting to perform an action one has an obligation to do)  :: παράλειψη {f}
omission {n} (the act of omitting)  :: παράλειψη {f}
omit {v} (to leave out or exclude)  :: παραλείπω
omni- {prefix} (all)  :: παν-
omnipotence {n} (unlimited power)  :: παντοδυναμία {f}
omnipotent {adj} (having unlimited power, force or authority)  :: παντοδύναμος
omnipresence {n} (the ability to be at all places at the same time)  :: πανταχού παρών
omnipresent {adj} (being everywhere)  :: πανταχού παρών
omniscient {adj} (having total knowledge)  :: παντογνώστης
omnisciently {adv} (with omniscience)  :: πανσόφως
omnium-gatherum {n} (collection of miscellaneous things) SEE: hodgepodge  ::
omnivore {n} (animal eating both plants and meat)  :: παμφάγος {m}
omphaloskepsis {n} (contemplation of or meditation upon one's navel)  :: ομφαλοσκοπία {f}
Omsk {prop} (large city in Russia)  :: Ομσκ {m}
on {adj} (in the state of being active, functioning or operating)  :: ανοικτό {n}
on {prep} (covering)  :: πάνω
on {prep} (dealing with the subject of)  :: πάνω
on {prep} (positioned at the upper surface of)  :: πάνω, σε
on {prep} (touching; hanging from)  :: πάνω
on accident {adv} (by accident) SEE: by accident  ::
on all fours {adv} (on hands and knees)  :: στα τέσσερα
on behalf of {prep} (speaking or acting for)  :: εκ μέρους
on board {adv} (aboard) SEE: aboard  ::
onboard {adv} (on a vehicle) SEE: on board  ::
once {adv} (formerly)  :: άλλοτε, παλιά
once {adv} (one and only one time)  :: μια φορά
once {conj} (as soon as)  :: μόλις
once in a while {adv} (occasionally)  :: κάπου-κάπου, κάθε τόσο, κατά διαστήματα
once upon a time {adv} (traditional beginning of children’s stories, especially fairy tales)  :: μια φορά κι έναν καιρό
oncological {adj} (of or pertaining to oncology) SEE: oncologic  ::
oncology {n} (branch of medicine)  :: ογκολογία {f}
on demand {prep} (when needed or required)  :: τη αιτήσει, κατ' αίτηση
one {num} (cardinal number 1)  :: ένας {m}, μια {f}, ένα {n}
one {num} (ordinal number) SEE: first and number one  ::
one and a half {num} (one and a half)  :: ενάμισης {m}, ενάμισι {n}, μιάμιση {f}
one for all, all for one {phrase} (motto: working for each other)  :: ένας για όλους, όλοι για έναν
oneiric {adj} (of or pertaining to dreams)  :: ονειρικός {m}
oneiric {adj} (resembling a dream; dreamlike)  :: ονειρικός {m}
oneirology {n} (the study that relates with dreams)  :: ονειρολογία {f}
oneiromancer {n} (diviner)  :: ονειρολόγος {m}
oneiromancy {n} (divination)  :: ονειρομαντεία {f}
one million {num} (cardinal number 1000000) SEE: million  ::
one o'clock {n} (the start of the second hour)  :: μία η ώρα
one-of-a-kind {n} (one of a kind) SEE: one of a kind  ::
one's bark is worse than one's bite {phrase} (acts in a threatening way but is relatively harmless)  :: σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει, σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει
one-sided {adj} (having only one side)  :: μονόπλευρος
one-sided {adj} (partial or biased in favour of one faction)  :: μεροληπτικός
one's marbles {n} (sanity) SEE: sanity  ::
one step at a time {adv} (steadily, slowly)  :: βήμα-βήμα
one swallow does not a summer make {proverb} (one instance of an event does not necessarily indicate a trend)  :: μία χελιδών έαρ ου ποιεί
one thousand {num} (cardinal number 1000) SEE: thousand  ::
one too many {n} (other than as an idiom) SEE: one, too, many  ::
one-way {adj} (allowing movement in only one direction)  :: μονόδρομος {m}
one-way {adj} (allowing travel in only one direction)  :: χωρίς επιστροφή
one-way street {n} (road in which traffic is only allowed to proceed in one direction)  :: μονόδρομος {m}
one-way ticket {n} (a ticket granting permission to travel to a place but not back)  :: απλό εισιτήριο
on foot {prep} (walking, jogging, running)  :: με τα πόδια
onion {n} (a monocotyledonous plant of genus Allium allied to garlic, used as vegetable and spice.)  :: κρεμμύδι {n}
onion {n} (the bulb)  :: κρεμμύδι {n}
online {adj} (available over the Internet)  :: σε απευθείας σύνδεση
online {adj} (connected to the Internet)  :: σε απευθείας σύνδεση
online {adv} (performed over Internet)  :: ονλαιν
only {adj} (alone in a category)  :: μοναδικός {m}, μοναδική {f}, μοναδικό {n}, μόνος {m}, μόνη {f}, μόνο {n}
only {adv} (exclusively)  :: μόνο
only {adv} (no more than)  :: μόνο
only {conj} (but)  :: αλλά
only child {n} (a person who has no siblings)  :: μοναχοπαίδι {n}
only daughter {n} (sole female child)  :: μοναχοκόρη {f}
only son {n} (sole male child)  :: μοναχογιός {m}
onomatopoeia {n} (property of a word of sounding like what it represents)  :: ονοματοποιία {f}
onomatopoeia {n} (word that sounds like what it represents)  :: ονοματοποιία {f}
onomatopoetic {adj} (concerning onomatopoeia) SEE: onomatopoeic  ::
onry {adj} (ornery) SEE: ornery  ::
onslaughter {n} (onslaught) SEE: onslaught  ::
Ontario {prop} (Lake between Ontario province and New York State)  :: Οντάριο {n}
Ontario {prop} (Province in eastern Canada)  :: Οντάριο {n}
on the brink {adj} (very near to)  :: στο χείλος
on the contrary {adv} (opposite)  :: αντιθέτως
on time {adv} (punctually)  :: ακριβής
on tiptoe {adv} (moving carefully)  :: ακροποδητί
onto {adj} (surjective) SEE: surjective  ::
ontogenic {adj} (ontogenetic) SEE: ontogenetic  ::
on top of {prep} (atop) SEE: atop  ::
onward {adv} (In a forward direction)  :: προς τα εμπρός
oofless {adj} (poor) SEE: poor  ::
oogenesis {n} (formation and development of ovum)  :: ωογένεση {f}
oolong {n} (oolong tea) SEE: oolong tea  ::
ooze {v} (to secrete or slowly leak)  :: αναβλύζω
opacity {n} (the state of being opaque)  :: αδιαφάνεια {f}
opal {n} (a mineral consisting, like quartz, of silica, but inferior to quartz in hardness and specific gravity)  :: οπάλι {n}
opaque {adj} (hindering light to pass through)  :: αδιαφανής
open {adj} (not closed)  :: ανοιχτός
open {adj} (prepared to conduct business)  :: ανοιχτός
open {adj} (receptive)  :: ανοιχτός
open {v} (to become open)  :: ανοίγω
open {v} (to begin conducting business)  :: ανοίγω
open {v} (to bring up (a topic))  :: ανοίγω
open {v} (to make accessible to customers)  :: ανοίγω
open {v} (to make something accessible)  :: ανοίγω
open book {n} (mathematics) SEE: open book decomposition  ::
open-minded {adj} (formal)  :: ανοιχτόμυαλος
open source {n} (open-source software in general)  :: ανοικτός κώδικας {m}, ανοικτός πηγαίος κώδικας {m}
open source {n} (the practice of providing open source code for a product)  :: ανοικτός κώδικας {m}
opera {n} (theatrical work)  :: όπερα {f}
operand {n} (quantity to which an operator is applied)  :: τελεστέος {m}
operating system {n} (software which controls computer)  :: λειτουργικό σύστημα {n}
operation {n} (method by which a device performs its function)  :: λειτουργία {f}
operation {n} (military campaign)  :: επιχείρηση {f}
operation {n} (procedure for generating a value from one or more other values)  :: πράξη {f}
operation {n} (surgical procedure)  :: εγχείρηση {f}
operational {adj} (effective or operative)  :: λειτουργικός {m}
operational {adj} (functioning and ready for use)  :: λειτουργικός {m}
operational {adj} (of or relating to operations, especially military operations)  :: ετοιμοπόλεμος {m}, μάχιμος {m}
operator {n} (Chinese whispers) SEE: Chinese whispers  ::
operator {n} (mathematical operator)  :: τελεστής {m}
operator {n} (one who operates)  :: χειριστής {m}
operator {n} (telecommunications operator)  :: τηλεφωνητής {m}, τηλεφωνήτρια {f}
operator {n} (the administrator of a channel or network on IRC)  :: διαχειριστής {m}, διαχειρίστρια {f}
Ophelia {prop} (female given name)  :: Οφηλία {f}
ophidiophobia {n} (ophiophobia) SEE: ophiophobia  ::
ophiology {n} (the study of snakes)  :: οφιολογία {f}
ophiophobia {n} (fear of snakes)  :: ὄφιοφοβία {f}
Ophiuchus {prop} (zodiacal constellation of the northern summer)  :: Οφιούχος {m}
ophthalmologist {n} (eye specialist)  :: οφθαλμίατρος {m} {f}
opiate {n} (drug, hormone or other substance derived from or related to opium)  :: οπιούχο {n}, οπιοειδές {n}
opinion {n} (EU: A judicial opinion by an Advocate General delivered to the European Court of Justice)  :: προτάσεισ {f}
opinion {n} (thought a person has formed about a topic)  :: γνώμη {f}, άποψη {f}
opinion poll {n} (poll)  :: δημοσκόπηση {f}
opium {n} (anything that numbs or stupefies)  :: όπιο {n}
opium {n} (drug from opium poppy)  :: όπιο {n}
opium poppy {n} (Papaver somniferum)  :: αφιόνι {n}
opossum {n} (marsupial of the Didelphidae)  :: οπόσουμ {n}
opponent {n} (a rival)  :: αντίπαλος {c}
opposite {adj} (located directly across from)  :: απέναντι
opposite {adv} (in an opposite position)  :: απέναντι
opposite {n} (antonym)  :: αντώνυμο {n}
opposite {prep} (across from)  :: απέναντι
opposition {n} (political)  :: αντιπολίτευση {f}
oppressed {adj} (Subject to oppression)  :: καταπιεσμένος
oppression {n} (act of oppressing, or the state of being oppressed)  :: καταπίεση {f}
op shop {n} (thrift shop) SEE: thrift shop  ::
optative {n} (optative)  :: ευκτική {f}
optical {adj}  :: οπτικός {m}
optical character recognition {n} (the electronic identification and digital encoding of characters)  :: οπτική αναγνώριση χαρακτήρων {f}
optical fibre {n} (fibre used for transmitting light)  :: οπτική ίνα {f}
optician {n} (a person who makes or sells lenses, spectacles)  :: οπτικός {c}
optics {n} (plural of optic) SEE: optic  ::
optimal {adj} (the best)  :: άριστος {m}, βέλτιστος {m}
optimism {n} (a tendency to expect the best)  :: αισιοδοξία {f}
optimism {n} (the belief that good will eventually triumph over evil)  :: αισιοδοξία {f}
optimism {n} (the doctrine that this world is the best of all possible worlds)  :: αισιοδοξία {f}
optimist {n} (a person who expects a favourable outcome)  :: αισιόδοξος
optimistically {adv} (in an optimistic manner)  :: αισιόδοξα
option {n} (one of the choices which can be made)  :: επιλογή {f}, προαίρεση {f}, εκλογή {f}
optional {adj} (not compulsory)  :: προαιρετικός {m}, κατ' εκλογήν
optometrist {n} (person trained in examining and testing the eyes for defects)  :: οφθαλμομετρής {m}
optronic {adj} (optoelectronic) SEE: optoelectronic  ::
optronics {n} (optoelectronics) SEE: optoelectronics  ::
or {conj} (conjunction)  :: ή, είτε,
orach {n} (saltbush) SEE: saltbush  ::
oracle {n} (priest through whom deity provides prophecy or advice)  :: μάντης
oracle {n} (prophetic response)  :: χρησμός
oracle {n} (shrine to prophetic deity)  :: μαντείο
oral {adj} (relating to the mouth)  :: στοματικός
oral {adj} (spoken)  :: προφορικός
oral sex {n} (stimulation of the genitals using the mouth)  :: στοματικός έρωτας {m}
orange {adj} (having the colour of the fruit of an orange tree)  :: πορτοκαλής {n}
orange {n} (colour)  :: πορτοκαλί {n}
orange {n} (fruit)  :: πορτοκάλι {n}
orange {n} (tree)  :: πορτοκαλιά {f}
orangeade {n}  :: πορτοκαλάδα {f}
orange grove {n} (group of cultivated orange trees)  :: πορτοκαλεώνας {m}
orange juice {n} (juice of squeezed oranges)  :: χυμός πορτοκαλιού {m}
orangutan {n} (arboreal anthropoid ape)  :: ουρακοτάγκος {m}
oration {n} (speech)  :: λόγος {m}
orator {n} (someone who orates or delivers an oration)  :: αγορητής {m}, αγορήτρια {f}
oratory {n} (eloquence) SEE: eloquence  ::
orb {n} (circle) SEE: circle  ::
orb {n} (orbit) SEE: orbit  ::
orb {n} (period of time marked off by the revolution of a heavenly body) SEE: year  ::
orb {n} (spherical body)  :: σφαίρα {f}
orbit {n} (eye socket) SEE: eye socket  ::
orbit {n} (path of one object around another)  :: τροχιά {f}
orbital cavity {n} (eye socket) SEE: eye socket  ::
orc {n} (Orcinus orca) SEE: orca  ::
orcharder {n} (orchardist) SEE: orchardist  ::
orchestra {n} (large group of musicians who play together on various instruments)  :: ορχήστρα {f}
orchestra {n} (semicircular space in front of the stage used by the chorus in Ancient theatres)  :: θυμέλη {f}, ορχήστρα {f}
orchestra {n} (the area in a theatre or concert hall where the musicians sit)  :: ορχήστρα {f}
orchestral {adj} (relating to an orchestra)  :: ορχηστρικός {m}
orchid {n} (plant)  :: ορχιδέα {f}
Orchomenos {prop} (city in central Greece)  :: Ορχομενός
Orchomenos {prop} (city in north central Arcadia)  :: Ορχομενός
ordeal {n} (a painful or trying experience)  :: δοκιμασία {f}, δεινοπάθημα {n}
order {n} (command)  :: διαταγή {f}
order {n} (good arrangement)  :: σειρά {f}, τάξι {f}
order {n} (religious group)  :: τάγμα {n}
order {n} (request for some product or service)  :: παραγγελία {f}
order {v} (to request some product or service)  :: παραγγέλνω
ordinal direction {n} (intercardinal direction) SEE: intercardinal direction  ::
ordinary {adj} (normal, routine)  :: κοινός, συνηθισμένος
ordinate {n} (y coordinate)  :: τεταγμένη {f}
ordnance {n} (artillery)  :: πυροβολικό {n}
Ordovician {prop} (Ordovician period)  :: Ορδοβίκια {f}
ore {n} (rock that contains materials that can be economically extracted and processed)  :: μετάλλευμα {n}
oregano {n} (leaves used to flavour food)  :: ρίγανη {n}
oregano {n} (plant)  :: ρίγανη {n}
Oregon {prop} (northwestern state of the United States of America)  :: Όρεγκον
Orenburg {prop} (city in Russia)  :: Ορενμπούργκ
orfe {n} (Leuciscus idus) SEE: ide  ::
organdy {n} (transparent fabric)  :: οργαντίνα {f}
organ gun {n} (ribauldequin) SEE: ribauldequin  ::
organic {n} (organic compound) SEE: organic compound  ::
organic chemistry {n} (chemistry of carbon containing compounds)  :: οργανική χημεία {f}
organic compound {n} (carbon containing covalent compound)  :: οργανική ένωση {f}
organise {v} (organize) SEE: organize  ::
organism {n} (living thing)  :: οργανισμός {m}
organization {n} (group of people consciously cooperating)  :: οργάνωση {f}
organization {n} (group of people or other legal entities with an explicit purpose and written rules)  :: οργάνωση {f}, οργανισμός {m}
organization {n} (quality of being organized)  :: οργάνωση {f}
organizer {n} (hand-held micro-computer)  :: οργανωτής {m}
organizer {n} (person arranging public events)  :: διοργανωτής {m}, διοργανώτρια {f}
organoleptic {adj} (of or pertaining to sensory properties of a particular substance)  :: οργανοληπτικός
orgasm {n} (the peak of sexual pleasure)  :: οργασμός {m}
orgasmic {adj} (of or relating to orgasms)  :: οργασμικός
orgy {n} (excessive activity)  :: όργιο {n}
orgy {n} (sexual group activity)  :: όργιο {n}, παρτούζα {f}
Oriental {adj} (of or relating to the Orient or Asia, especially the Far East)  :: ασιατικός {m}
Oriental {n} (person)  :: ανατολίτης {m}, Ασιάτης {m}
orientation {n} (adjustment to a new environment)  :: προσαρμογή {f}
orientation {n} (introduction to a new environment)  :: κατατοπισμός {m}
orientation {n} ((mathematics))  :: προσανατολισμός {m}
orientation {n} (position relative to compass bearings)  :: προσανατολισμός {m}
orientation {n} (the act of orienting)  :: προσανατολισμός {m}
orientation {n} (the direction of print across the page)  :: προσανατολισμός {m}
origin {n} (beginning of something)  :: προέλευση {f}
origin {n} (source of a river, information, goods, etc.)  :: προέλευση {f}
original {adj} (first in a series)  :: αρχικός {m}
original {adj} (fresh, different)  :: αρχικός {m}
original {adj} (newly created)  :: αρχικός {m}
original {adj} (pioneering)  :: πρωτοποριακός {m}
original {n} (archasm for an excentric) SEE: eccentric  ::
original {n} (object from which all later copies and variations are derived)  :: πρωτότυπο {n}
original sin {n} (state of sin that is a direct result of Adam's disobedience to God)  :: προπατορικό αμάρτημα {n}
originate {v} (to give origin to, cause)  :: γεννώ
originate {v} (to take first existence, have origin)  :: προέρχομαι
Orion {prop} (constellation)  :: Ωρίων {m}
Orion {prop} (in mythology)  :: Ωρίων {m}
Orissa {prop} (Odisha) SEE: Odisha  ::
ornament {n} (element of decoration)  :: διακόσμηση {f}
ornament {n} (musical flourish)  :: μουσική διακόσμηση {f}
ornamental {n} (Serving to ornament)  :: διακοσμητικό m/n, διακοσμητική {f}
ornate wolf {n} (Lycaon pictus) SEE: African hunting dog  ::
ornithologist {n} (expert in ornithology)  :: ορνιθολόγος {c}
ornithology {n} (scientific study of birds)  :: ορνιθολογία {f}
orofacial {adj} (of or affecting both the mouth and face)  :: στοματοπροσωπικός
orogenesis {n} (orogenesis)  :: ορογένεση {f}
orogenic {adj} (Concerned with orogeny)  :: ορογενετικός
orogeny {n} (the process of mountain building by the upward folding of the Earth's crust)  :: ορογένεση {f}
orography {n} (the orographic features of a region)  :: ορογραφία {f}
orography {n} (the scientific study, or a physical description of mountains)  :: ορογραφία {f}
Orosirian {prop} (Orosirian period)  :: Οροσίρια {f}
orphan {n} (person whose (parent or) parents have died)  :: ορφανός {m}, [colloquial, when both parents are dead] πεντάρφανος {m}
orphanage {n} (a public institution for the care and protection of orphans)  :: ορφανοτροφείο {n}
orphanarium {n} (orphanage) SEE: orphanage  ::
orphan drug {n}  :: ορφανό φάρμακο
Orpheus {prop} (the musician who searched for Eurydice)  :: Ορφέας {m}, Ορφεύς {m}
orthodontics {n} (correcting misalignment of teeth)  :: ορθοδοντική {f}
orthodox {adj} (Adhering to established religious doctrine or tradition)  :: ορθόδοξος {m}
orthodox {adj} (Adhering to whatever is traditional, customary, accepted)  :: ορθόδοξος {m}
Orthodox {adj} (of the Eastern Christian Orthodox church)  :: ορθόδοξος {m}, ορθόδοξη {f}
Orthodox Church {n} (the Eastern body of Christendom)  :: ορθόδοξη εκκλησία {f}
orthodoxy {n} (correctness in doctrine and belief)  :: ορθοδοξία {f}
orthodoxy {n} (the beliefs and practices of the Eastern Orthodox Church) SEE: Orthodoxy  ::
Orthodoxy {prop} (the Eastern Orthodox Church and its foundations)  :: Ορθοδοξία {f}
orthogonal {adj} (of right angles)  :: ορθογώνιος
orthopedia {n} (orthopedics) SEE: orthopedics  ::
orzo {n} (pasta)  :: κριθαράκι {n}
Osaka {prop} (Ōsaka, a city in Honshū, Japan)  :: Οσάκα {f}
Oscar {prop} (male given name)  :: Όσκαρ {m}
oscillator {n} (an electronic circuit used to generate a continuous output waveform)  :: ταλαντωτής {m}
oscillatory {adj} (oscillating)  :: ταλαντωτικός {m}
oscilloscope {n} (electronic measuring instrument)  :: παλμογράφος {m}
osier {n} (plant)  :: λυγαριά {f}
Osiris {prop} (Egyptian god of the dead and of the underworld)  :: Όσιρις {m}
Oslo {prop} (the capital and a county municipality of Norway)  :: Όσλο
osmium {n} (chemical element)  :: όσμιο {n}
osmosis {n} (movement of molecules)  :: ώσμωση
osprey {n} (bird of prey)  :: αλιάετος {m}
ossify {v} (to calcify) SEE: calcify  ::
ossuary {n} (a place where the dead are buried)  :: οστεοφυλάκιο {n}
ostensible {adj} (meant for open display; apparent)  :: φαινομενικός
ostensibly {adv} (ostensibly)  :: φαινομενικά, κατ' επίφασιν, φαινομενικά [ formally]
ostrich {n} (large flightless bird)  :: στρουθοκάμηλος {f}
ostro {n} (Mediterranean wind)  :: όστρια {f}
otalgia {n} (earache)  :: ωταλγία {f}
other {adj} (not the one)  :: άλλος
others {n} (other people)  :: άλλοι
others {n} (those remaining after something has been excluded)  :: οι άλλοι
otherwise {adv} (differently, in another way)  :: αλλιώς
otherwise {adv} (or else) SEE: or else  ::
otitis {n} (inflammation of the ear)  :: ωτίτιδα
otolaryngological {adj} (otorhinolaryngological) SEE: otorhinolaryngological  ::
otolaryngologist {n} (otorhinolaryngologist) SEE: otorhinolaryngologist  ::
otolaryngology {n} (otorhinolaryngology) SEE: otorhinolaryngology  ::
otorhinolaryngologist {n} (medical doctor of ear, nose and throat)  :: ωτορινολαρυγγολόγος {m} {f}
otorhinolaryngology {n} (medical study of the ear, nose and throat)  :: ωτορινολαρυγγολογία {f}
Ottawa {prop} (capital of Canada)  :: Οττάβα {f}
otter {n} (mammal)  :: βίδρα {f}
Otto {prop} (male given name)  :: Όθωνας {m}, Όθων {m}
Ottoman {adj} (of the Islamic empire of Turkey)  :: οθωμανικός
Ottoman {n} (Turk from the period of Ottoman Empire)  :: Οθωμανός {m}
Ottoman Empire {prop} (Ottoman Empire)  :: Οθωμανική Αυτοκρατορία {f}
Ouagadougou {prop} (capital of Burkina Faso)  :: Ουαγκαντούγκου
ouch {interj} (expression in sympathy at another’s pain)  :: αχ
ouch {interj} (expression of one's own physical pain)  :: αχ, ωχ
ouchie {n} (owie) SEE: owie  ::
ought {v} (indicating advisability or prudence)  :: πρέπει
ought {v} (indicating duty or obligation)  :: θα έπρεπε, όφειλε
Oulu {prop} (city in Finland)  :: Όουλου
ounce {n} (28.3495 g)  :: ουγκιά {f}
our {determiner} (belonging to us)  :: μας
Our Lady {prop} (Virgin Mary)  :: Νοτρ Νταμ {f}
ouster {n}  :: αποπομπή {f}, εκδίωξη {f}
out {adv} (away from expected or default place)  :: έξω, εκτός [formally]
outboard {n} (outboard motor) SEE: outboard motor  ::
outcome {n} (result)  :: έκβαση {f}
outdoors {adv} (in the open air)  :: εξωτερικός χώρος , έξω
outer ear {n} (portion of ear)  :: έξω ους {n}
outfit {n} (set of clothing)  :: εξάρτυση {f}
outfox {v} (outsmart) SEE: outsmart  ::
outguess {v} (outsmart) SEE: outsmart  ::
outing {n} (excursion) SEE: excursion  ::
outlaw {n} (a fugitive from the law)  :: παράνομος {m}, φυγάς {m}
outlaw {n} (wild horse)  :: αγριάλογο {n}
outmoded {adj} (unfashionable)  :: παλιομοδίτικος
out of order {adj} (not functioning properly)  :: εκτός λειτουργίας, χαλασμένος
out of sight, out of mind {proverb} (something not nearby is forgotten)  :: μάτια που δε βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται
out of work {adj} (unemployed) SEE: unemployed  ::
outpatient {n} (patient who receives treatment at a hospital or clinic but is not admitted overnight)  :: εξωτερικός ασθενής {m}
outrage {n} (an atrocity)  :: έκτροπο {f}, ωμότητα {f}, αγριότητα {f}
outrage {n} (anger)  :: οργή {f}
outrage {n} (an offensive, immoral or indecent act)  :: προσβολή {f}, αίσχος {n}
outrage {v} (to cause or commit an outrage upon)  :: προσβάλλω, καταισχύνω
outskirts {n} (the edges or areas around a city or town)  :: περίχωρα {n-p}
outwit {v} (outsmart) SEE: outsmart  ::
ouzo {n} (drink)  :: ούζο {n}
ouzo {n} (glass of ouzo)  :: ούζο {n}
ovary {n} (botanical organ)  :: ωοθήκη {f}
ovary {n} (female organ)  :: ωοθήκη {f}
ovate {adj} (egg-shaped) SEE: egg-shaped  ::
oven {n} (chamber used for baking or heating)  :: φούρνος {m}
oven mitt {n} (oven glove) SEE: oven glove  ::
overcharge {v} (to charge more than correct amount)  :: υπερχρεώνω
overcharge {v} (to overcharge an electric device)  :: υπερφορτίζω
overcoat {n} (garment)  :: πανωφόρι {n}
overdo {v} (to do too much of something)  :: παρακάνω [ˌparaˈkano̞], παραξηλώνω [paˌrak͡siˈlo̞no̞]
overdraught {n} (overdraft) SEE: overdraft  ::
overdrive {n} (A gear on an automobile)  :: πέμπτη
overdrive {n} (A state of heightened activity)  :: υπερτάχυνση {f}
overdue abortion {n} (missed abortion) SEE: missed abortion  ::
overestimated {v} (overrated) SEE: overrated  ::
overfishing {n} (excessive fishing)  :: υπεραλίευση {f}
overflow {n} (outlet)  :: υπερχείλιση {f}
overflow {n} (spillage)  :: υπερχείλιση {f}
overflow {v} (to fill beyond the limits of)  :: ξεχειλίζω
over here {adv} (in this place)  :: εδώ, ενθάδε
overlap {n} (something that overlaps)  :: επικάλυψη {f}
overlap {v} (to extend over and partly cover something)  :: επικαλύπτω
overlap {v} (to have an area, range, character or function in common)  :: επικαλύπτομαι
overlap {v} (Used of sets that have some elements in common)  :: επικαλύπτομαι
overlapping {adj} (pertaining to things which overlap)  :: επικαλυπτικός {m}
overlay {v} (overwhelm) SEE: overwhelm  ::
overload {n} (excessive load)  :: υπερφόρτωση {f}
overmorrow {adv} (on the day after tomorrow) SEE: day after tomorrow  ::
overmorrow {n} (day after tomorrow) SEE: day after tomorrow  ::
over my dead body {adv} (absolutely not)  :: πάνω από το πτώμα μου
overnourished {adj} (overweight) SEE: overweight  ::
overrate {v} (to esteem too highly)  :: υπερτιμώ, υπερεκτιμώ
overseer {n} (one who oversees)  :: επόπτης {m}, εργοδηγός {m} {f}, επιστάτης {m}, επιτηρητής {m}
oversight {n} (omission)  :: αβλεψία {f}
overtake {v} (To pass a more slowly moving object)  :: ξεπερνάω
overthrow {n} (removal by force or threat of force)  :: ανατροπή {f}
overthrow {v} (bring about downfall)  :: ανατρέπω
overtime {n} (worktime)  :: υπερωρία {f}
overtrump {v} (To play a higher trump card) SEE: overruff  ::
overture {n} (approach)  :: πρόταση {f}, διάβημα {n}, προσέγγιση {f}
overture {n} (musical introduction)  :: εισαγωγή, προοίμιο {n}
overview {n} (brief summary, as of a book or a presentation)  :: επισκόπηση {f}
overweight {adj} (of a person, heavier than is healthy)  :: υπέρβαρος {m}
overweight {adj} (of a vehicle, weighing more than is allowed)  :: υπέρβαρος {m}
overwhelming {adj} (overpowering)  :: συντριπτικός
oviduct {n} (duct through which an ovum passes)  :: ωαγωγός {m}
oviform {adj} (egg-shaped) SEE: egg-shaped  ::
oviparous {adj} (egg laying)  :: ωοτόκος
ovoid {adj} (egg-shaped) SEE: egg-shaped  ::
owe {v} (to be under an obligation)  :: χρωστάω, χρωστώ
owl {n} (a bird)  :: γλαύκα {f}, κουκουβάγια {f}
own {v} (defeat) SEE: defeat  ::
owner {n} (one who owns)  :: ιδιοκτήτης {m}, ιδιοκτήτρια {f}
ownerless {adj} (having no owner)  :: αδέσποτος
Oxford {prop} (city)  :: Οξφόρδη
Oxford {prop} (university)  :: Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
oxidanium {n} (hydronium) SEE: hydronium  ::
oxide {n} (binary compound of oxygen)  :: οξείδιο {n}
oxidization {n} (oxidation) SEE: oxidation  ::
oxyacetylene {adj} (oxyacetylene)  :: οξυγονοκόλληση {f}
oxygen {n} (atom of oxygen)  :: οξυγόνο {n}
oxygen {n} (chemical element)  :: οξυγόνο {n}
oxygen {n} (molecular oxygen)  :: οξυγόνο {n}
oxymoron {n} (contradiction in terms) SEE: contradiction in terms  ::
oxymoron {n} (figure of speech)  :: οξύμωρο σχήμα {n}
oxytone {adj} (oxytone)  :: οξύτονος
oxytone {n} (word with the stress or an acute accent on the last syllable)  :: οξύτονος
oyster {n} (food)  :: στρείδι {n}
oyster {n} (mollusk, see also: clam, see also: mollusc, see also: mussel)  :: , ; στρείδι {n}
ozone {n} (fresh air)  :: καθαρός αέρας {m}
ozone {n} (O3)  :: όζον {n}
ozone layer {n} (a region of the stratosphere)  :: στρώμα του όζοντος {n}, οζονόσφαιρα {f}