User:Wjcd

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
cmn 該用戶母語中文
cmn-4 該用戶的國語還算標準

罗马当然非一日建成。不过要有人一边盖一边拆,抑或干脆向水平的方向建造,再或找些根本不会建楼的人来搅和,那么这座大楼永远也建不成。Pinyin-to-IPA converter


 • 請勿在未經授權的情況下發表已有版權的作品!尤其請注意不可轉載其他網站上已刊登的文章。版權歸屬未明示的文章,大多數情況下其歸屬於該文章的原作者。請確定您即將提交的文章是由您自己創作的,或者其來源於公有領域等自由資源。


 • Qǐng wù zài wèi jīng shòu quán de qíng kuàng xià fā biǎo yǐ yǒu bǎn quán de zuò pǐn! Yóu qí qǐng zhù yì bù kě zhuǎn zài qí tā wǎng zhàn shàng yǐ kān dēng de wén zhāng. Bǎn quán guī shǔ wèi míng shì de wén zhāng, dà duō shù qíng kuàng xià qí guī shǔ yú gāi wén zhāng de yuán zuò zhě. Qǐng què dìng nín jí jiāng tí jiāo de wén zhāng shì yóu nín zì jǐ chuàng zuò de, huò zhě qí lái yuán yú gōng yǒu lǐng yù děng zì yóu zī yuán.


 • /t͡ɕʰiŋ˨˩˦ u˥˩ t͡saɪ̯˥˩ u̯eɪ̯˥˩ t͡ɕiŋ˥˥ ʂoʊ̯˥˩ t͡ɕʰu̯an˧˥ tɤ t͡ɕʰiŋ˧˥ kʰu̯ɑŋ˥˩ ɕi̯a˥˩ fa˥˥ pi̯ɑʊ̯˨˩˦ i˨˩˦ i̯oʊ̯˨˩˦ pan˨˩˦ t͡ɕʰu̯an˧˥ tɤ t͡su̯ɔ˥˩ pʰin˨˩˦! i̯oʊ̯˧˥ t͡ɕʰi˧˥ t͡ɕʰiŋ˨˩˦ ʈ͡ʂu˥˩ i˥˩ pu˥˩ kʰɤ˨˩˦ ʈ͡ʂu̯an˨˩˦ t͡saɪ̯˥˩ t͡ɕʰi˧˥ tʰa˥˥ u̯ɑŋ˨˩˦ ʈ͡ʂan˥˩ ʂɑŋ˥˩ i˨˩˦ kʰan˥˥ tɤŋ˥˥ tɤ u̯ən˧˥ ʈ͡ʂɑŋ˥˥. pan˨˩˦ t͡ɕʰu̯an˧˥ ku̯eɪ̯˥˥ ʂu˨˩˦ u̯eɪ̯˥˩ miŋ˧˥ ʂʐ̩˥˩ tɤ u̯ən˧˥ ʈ͡ʂɑŋ˥˥, ta˥˩ tu̯ɔ˥˥ ʂu˥˩ t͡ɕʰiŋ˧˥ kʰu̯ɑŋ˥˩ ɕi̯a˥˩ t͡ɕʰi˧˥ ku̯eɪ̯˥˥ ʂu˨˩˦ y˧˥ kaɪ̯˥˥ u̯ən˧˥ ʈ͡ʂɑŋ˥˥ tɤ y̯ɛn˧˥ t͡su̯ɔ˥˩ ʈ͡ʂɤ˨˩˦. t͡ɕʰiŋ˨˩˦ t͡ɕʰɥ̯œ˥˩ tiŋ˥˩ nin˧˥ t͡ɕi˧˥ t͡ɕi̯ɑŋ˥˥ tʰi˧˥ t͡ɕi̯ɑʊ̯˥˥ tɤ u̯ən˧˥ ʈ͡ʂɑŋ˥˥ ʂʐ̩˥˩ i̯oʊ̯˧˥ nin˧˥ t͡si˥˩ t͡ɕi˨˩˦ ʈ͡ʂʰu̯ɑŋ˥˩ t͡su̯ɔ˥˩ tɤ, xu̯ɔ˥˩ ʈ͡ʂɤ˨˩˦ t͡ɕʰi˧˥ laɪ̯˧˥ y̯ɛn˧˥ y˧˥ kʊŋ˥˥ i̯oʊ̯˨˩˦ liŋ˨˩˦ y˥˩ tɤŋ˨˩˦ t͡si˥˩ i̯oʊ̯˧˥ t͡si˥˥ y̯ɛn˧˥./Korean (Hangeul)-to-IPA converter


{{subst:User:Wjcd/korer|안|녕|하|십|니|까}}
안녕하십니까? - IPA(key): /anɲjʌŋɦaɕimnik͈a/


{{subst:User:Wjcd/korer|어|떻|게|noslash2=y}} {{subst:User:Wjcd/korer|지|내|세|요|noslash1=y|noIPA=y}}
어떻게 지내세요? - IPA(key): /ʌt͈ʌk̚kʰe ʨinɛsejo/


Note:

 • Substitution only.
 • Vowel length not differentiated.
 • Assumes no word boundary.
 • May be buggy with diconsonant syllable codas, especially in medial positions.Next step:

 • Korean romaniser
 • Japanese romaniser
 • Japanese conjugator
 • Korean conjugator


влияние-wise Latin and Chinese are the same, except that Latin words tend to be distorted semantically, sometimes quite significantly, and that Latin is dead.


一 OC *qlig > MC ʔiIt > MSC i˥ > ...?

我 OC *ŋaalʔ > MC na上 > MSC uo˨˩˧ > ...?

力 OC *[g]rɯɡ > MC liek > MSC li˥˩ > ...?

origin of hanzi, phono-semantic characters - most have etymological connections to the phonetic component? Were inventors of hanzi aware of the phonological processes in word formation in Old Chinese and proto-Chinese? s- causative, voiceless/voiced initial alteration, l- prefix


各 (k-) 落 骆 珞 洛 (l-) 格 咯 胳 (g-) 恪 (kʰ-) -> 各 OC *klaag (consonant cluster)

黑 (x-) 墨 默 (m-) -> 黑 OC *hmlɯɯg

兑 (t-) 说 (ʂ-) 悦 (j-) -> 兑 OC *g-loods

禀 (p-) 凛 懔 廪 (l-) -> 禀 OC *prɯmʔ

佥 签 (tɕʰ-) 脸 敛 殓 (l-) 捡 检 睑 剑 (tɕ-) 验 (i-) -> 佥 OC *skhlam


Middle Korean, 1500s, ptis -> ttis 뜻, psi -> ssi 씨. some modern fortis and aspirated < merger of lenis. < < consonant cluster

realisation of coda ㅅㅌㅈㅋㅊ (-t̚); CVCC realised differently in different environments. 값 (kaps)


Japanese prenasalisation 被覆形 露出形 final -t 雪隱 setin renjō

MSJ watashi < EMJ wa, ware < OJ wa(re) (re: particle), MSK na, OC *ŋaalʔ

Sinification K&J disastrous こうしょう 전화


Hangeul readability to an unfamiliar reader? supremacy? vowel harmony ↗ ↙

Vietnamese tonogenesis. OC with tones?

can a language survive in a speaker num. 1:100 environment? for how many generations?

if you as speaker of a dialect decides not to speak to your children in that dialect like others, the dialect is likely to co-pass away with you. mất

chinese becomes prestigious when vietnam is under chinese control. Likewise for japanese and korean. massive borrowing. But when chinese falls under Manchu control, Manchu language dies.

自古九州之内,風土雖異,未有因方言而别爲文字者。唯蒙古、西夏、女真、日本、西蕃之類,各有其字。是皆夷狄事耳。无足道者……歷代中国皆以我國有箕子遺風,文物禮樂,比拟中華。今别作諺文,舍中國而自同于夷狄,是所謂棄蘇合之香,而取螗螂之丸也;豈非文明之累哉?

籠毛與美籠母乳布久思毛與美夫君志持此岳爾菜採須兒家吉閑名告沙根