συγκρητισμός

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From συγκρητίζω (sunkrētízō) +‎ -μός (-mós), or possibly from συν- (sun-) +‎ Κρῆτες (Krêtes, Cretans) +‎ -ισμός (-ismós, -ism) if the verb is a back-formation. First appears in Plutarch's Moralia.

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

συγκρητισμός (sunkrētismósm (genitive συγκρητισμοῦ); second declension

 1. the federation of Cretan cities
 2. setting aside one's differences to form an alliance
  • 46 CE – 120 CE, Plutarch, On Brotherly Love 2.490b:
   ...μιμούμενον αὐτὸ γοῦν τοῦτο τὸ Κρητῶν, οἳ πολλάκις στασιάζοντες ἀλλήλοις καὶ πολεμοῦντες, ἔξωθεν ἐπιόντων πολεμίων διελύοντο καὶ συνίσταντο· καὶ τοῦτ' ἦν ὁ καλούμενος ὑπ' αὐτῶν "συνκρητισμός".
   ...mimoúmenon autò goûn toûto tò Krētôn, hoì pollákis stasiázontes allḗlois kaì polemoûntes, éxōthen epióntōn polemíōn dielúonto kaì sunístanto; kaì toût' ên ho kaloúmenos hup' autôn "sunkrētismós".
   ...imitating in this point, at least, the practice of Cretans, who, though they often quarreled with and warred against each other, made up their differences and united when outside enemies attacked; and this it was which they called "syncretism."

Inflection[edit]

Descendants[edit]

Further reading[edit]