માં

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Etymology[edit]

From Old Gujarati माहिं, ultimately from Sanskrit मध्ये (madhye)

Postposition[edit]

માં (mā̃)

  1. in, inside
    ઘરમાંgharamā̃in the house
  2. (of a time period) in
    એ સવારમાં આવશેe savāramā̃ āvaśehe will come in the morning
  3. among
    કક્ષામાં પહેલી આવીkakṣāmā̃ pahelī āvīShe came first in the class