ఉండు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ఉండ

Telugu[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Dravidian.

Verb[edit]

ఉండు (uṅḍu) (causal ఉంచు)

 1. to be
  వాడు అందంగా ఉన్నాడు.
  vāḍu aṃdaṃgā unnāḍu.
  He is beautiful.
 2. to be alive
  వాడు ఇంకా ఉన్నాడా?
  vāḍu iṃkā unnāḍā?
  Is he still alive?
 3. to reside, dwell
  వారు హైదరాబాద్లో ఉంటారు.
  vāru haidarābādlō uṃṭāru.
  They live in Hyderabad.
 4. to stay, to remain somewhere
  అక్కడే ఉండు!
  akkaḍē uṃḍu!
  Stay there!

Usage notes[edit]

The usage of ఉండు does not map exactly to English to be. Telugu is a zero-copula language for sentences whose predicate is a noun, so the translation of the English sentence "My name is John" would not use ఉండు. However, for sentences that in English have adjectives as predicates (like He is beautiful.), Telugu would treat the adjective as an adverb modifying ఉండు, so that the sentence is predicate-less and consists of a subject and a verb phrase.

Conjugation[edit]

DURATIVE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ఉన్నాను ఉన్నాము
2nd person: నీవు / మీరు ఉన్నావు ఉన్నారు
3rd person m: అతను / వారు ఉన్నాడు ఉన్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఉన్నది ఉన్నారు

References[edit]

“ఉండు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 148