సాధించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

సాధించు (sādhin̄cu)

  1. (transitive) to achieve, accomplish.
    నీవు ఏమి సాధించావు?
    nīvu ēmi sādhin̄cāvu
    What did you achieve?

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము సాధించాను సాధించాము
2nd person: నీవు / మీరు సాధించావు సాధించారు
3rd person m: అతను / వారు సాధించాడు సాధించారు
3rd person f: ఆమె / వారు సాధించింది సాధించారు