പകുതി

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Malayalam numbers (edit)
[a], [b] ←  1 2
    Cardinal: രണ്ട് (raṇṭŭ)
    Ordinal: രണ്ടാം (raṇṭāṃ)
    Adjectival: ഇരു (iru)
    Multiplier: ഇരട്ട (iraṭṭa)
    Fractional: അര (ara), പകുതി (pakuti), പാതി (pāti)

Noun[edit]

പകുതി (pakuti)

  1. half
    Synonym: അര (ara)