പാട്ട്

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Dravidian *pāṭṭu. Cognate with Kannada ಹಾಡು (hāḍu), Tamil பாட்டு (pāṭṭu), Telugu పాట (pāṭa).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

പാട്ട് (pāṭṭŭ)

  1. song
    Synonyms: ഗാനം (gānaṁ), ഗായം (gāyaṁ), ഗാഥം (gāthaṁ), ഗീതം (gītaṁ), സംഗീതം (saṅgītaṁ)