កូរ៉េ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Proper noun[edit]

កូរ៉េ (kooree)

  1. Korea, Korean
    ភាសាកូរ៉េ‎ ― pʰiesaa kooreeKorean (language)
    ប្រទេសកូរ៉េ‎ ― prɑteeh kooreeKorea (country)
    កូរ៉េ​ខាង​​ត្បូង‎ ― kooree kʰaaŋ tbooŋSouth Korea
    កូរ៉េខាងជើង‎ ― kooree kʰaaŋ cəəŋNorth Korea