ខេត្តសៀមរាប

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

ខេត្តសៀមរាប

Etymology[edit]

ខេត្ត (kʰaet, province) + សៀម (siem) + រាប (riep), meaning "Defeat of Siam".

Proper noun[edit]

ខេត្តសៀមរាប (kʰaet siem riep)

  1. Siem Reap province

Related terms[edit]