ដប់‌មួយ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១០ ១១ ១២  > 
    Cardinal : ដប់‌មួយ (dâb‌muŏy)
    Ordinal : ទីដប់‌មួយ (tidbâ‌muŏy)

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp muəj/, /muəj dɔnɗɑp/

Numeral[edit]

ដប់មួយ (dop muəy; colloquial: muəy dondop)

  1. eleven
    Khmer numeral: ១១ (11)
Previous: ដប់ (dâb) or ១០ (10)
Next: ដប់ពីរ (dâbpir) or ១២ (12)