ពាក្យក្លាយ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Examples
  • ធ្វើ → ទង្វើ
  • ចង់ → ចំណង់
  • ហូប → ម្ហូប
  • លឿន → ល្បឿន
  • ឆ្ងាយ → ចំងាយ
  • ស្លៀកពាក់ → សំលៀកបំពាក់
  • ថ្លៃ → តំលៃ
  • ជួយ → ជំនួយ
  • សួរ → សំណួរ

The term on the left is the ពាក្យឫស [piek rɨh] (root) whereas the term on the right is the ពាក្យក្លាយ [piek klaay] (derived term)

Etymology[edit]

ពាក្យ (piək) +‎ ក្លាយ (klaay)

Pronunciation[edit]

Orthographic ពាក្យក្លាយ
bāk̥yk̥lāy
Phonemic ពាក ក្លាយ
bāk k̥lāy
WT romanisation piək klaay
(standard) IPA(key) /piəʔ ˈkʰlaːj/

Noun[edit]

ពាក្យក្លាយ (piək klaay)

  1. A word derived from a root word (ពាក្យឫស) by affixation of a prefix (p-, prV-, bVN-,...) or infix (-b-, -n-, -VN-,...). This derivational process is very common in Khmer, though largely no longer productive.

Antonyms[edit]