មួយ‌រយ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /muəj rɔj/, /rɔj/, /mərɔj/

Numeral[edit]

មួយរយ ‎(muəy roy)

  1. hundred
    Khmer numeral: ១០០ ‎(100)
Previous: កៅ‌សិបប្រាំបួន ‎(kau‌sĕbbrămbuŏn) or ៩៩ ‎(99)
Next: រយមួយ ‎(rôyômuŏy) or ១០១ ‎(101)